ó ueis ue,shï j,ska reêr mSvkh wvq flf¾


Dec 17, 2019    Views: 3468

ó ueis ue,shï j,ska reêr mSvkh wvq flf¾

ó ueiaika úiska ish ksjdi jeiafika wdrlaId lsÍu i|yd ksmojd fhdod .kakd fm%dfmd,sia keu;s ue,shï o%jH Wmfhda.S lrf.k ;ekQ uqL fiaÿï Èhrh ^ujq;a fjdIa & Ndú; lsÍfuka wê reêr mSvkh wvq lr .ekSug fukau úÿreuia frda. u¾okh l< yels nj tx.,ka;fha ma,hsujq;a iriúfha m¾fhaIlhska msßila úiska isÿ lrk ,o kj;u m¾fhaIKhl§ wkdjrKh ù ;sfí'

fuu ó ueis ue,shï j¾.h wvx.= uqL fiaÿï Èhrh Ndú; lsÍfï§ tu ue,shï j¾.h uqLfhys iajNdúlj wvx.= wdydr khsÜf¾Ü j,g yrjk nelaàßhdjkaf.a C%shdldß;ajh yd m‍%udKh jeä lsÍu Èß .kajk w;r jeäfhka khsÜf¾Ü ixfhda.h ksmoùfuka ta yryd reêr kd, mq¿,a ù reêr mSvkh wvq lr,k nj m¾fhaIlfhda mji;s'

reêr mSvk uÜgu idudkH uÜgñka mj;ajd f.k hdu i|yd uqLfha mj;sk iajNdúl uqL nelaàßhdjkaf.a C%shdldß;ajh fyd¢ka mej;Su w;HjYH idOlhla nj fmkajd fok m¾fhaIKh fufyhjQ ma,hsujq;a iriúfha ffjoH rdyq,a fniafldia mjihs' fuu m¾fhaIKh i|yd iriúfha iafjÉPqdfjka bÈßm;a jQ fiajlhska 50 fofkl= fhdod f.k ;sfí'

fuu m¾fhaIlhska lKavdhu oekg fm%dfmd,sia wvx.= uqL fiaÿï Èhrh Ndú; lsÍfuka úÿreuia frda. u¾okh lrkafkao hkak ms<sn|j m¾fhaIK mj;ajñka isà'

fm%dfmd,sia kue;s ÿUqre meye;s ue,shï úfYaIh ueiaika úiska ksmojkqfha fÄgh" ó bá yd Ydlj,ska ,nd .kakd o%jH Wmfhda.S lr .ksñks' fm%dfmd,sia u.ska ó ueiaikaf.a ksjdi bÈlsÍu yd ixrlaIKh lsÍu fukau fjk;a lDñka urd oeóu" ó ueiaikaf.a ó joh wrlaId lsÍu jeks ld¾hhka bgq lrk nj m¾fhaIlfhda lshd isá;s'

tauka;s udrfò ^få,s fï,a mqj;am; weiqßks&


Image

Views: 26      Jul 18, 2021

Views: 39      Jul 09, 2021

Views: 41      Jul 09, 2021

Views: 190      May 24, 2021

Views: 151      May 24, 2021

Views: 129      May 19, 2021

Views: 164      May 17, 2021

Views: 154      May 17, 2021

Views: 159      May 13, 2021

Views: 154      Apr 13, 2021

Views: 128      Apr 13, 2021

Views: 243      Mar 06, 2021

Views: 315      Feb 19, 2021

Views: 494      Jan 23, 2021

Views: 449      Jan 23, 2021

Views: 457      Jan 15, 2021

Views: 445      Dec 28, 2020

Views: 403      Dec 27, 2020

Views: 313      Dec 16, 2020

Views: 347      Dec 16, 2020

Views: 384      Dec 07, 2020

Views: 313      Dec 07, 2020

Views: 384      Oct 26, 2020

Views: 402      Oct 11, 2020

Views: 425      Oct 06, 2020

Views: 414      Sep 27, 2020

Views: 359      Sep 18, 2020

Views: 440      Aug 18, 2020

Views: 375      Aug 18, 2020

Views: 370      Jul 13, 2020

Views: 389      May 22, 2020

Views: 3486      Apr 20, 2020

Views: 3550      Mar 17, 2020

Views: 3503      Mar 17, 2020

Views: 3503      Mar 17, 2020

Views: 3701      Mar 15, 2020

Views: 3495      Mar 04, 2020

Views: 3556      Feb 20, 2020

Views: 3533      Jan 05, 2020

Views: 3536      Jan 05, 2020