ó ueis ue,shï j,ska reêr mSvkh wvq flf¾


Dec 17, 2019    Views: 105

ó ueis ue,shï j,ska reêr mSvkh wvq flf¾

ó ueiaika úiska ish ksjdi jeiafika wdrlaId lsÍu i|yd ksmojd fhdod .kakd fm%dfmd,sia keu;s ue,shï o%jH Wmfhda.S lrf.k ;ekQ uqL fiaÿï Èhrh ^ujq;a fjdIa & Ndú; lsÍfuka wê reêr mSvkh wvq lr .ekSug fukau úÿreuia frda. u¾okh l< yels nj tx.,ka;fha ma,hsujq;a iriúfha m¾fhaIlhska msßila úiska isÿ lrk ,o kj;u m¾fhaIKhl§ wkdjrKh ù ;sfí'

fuu ó ueis ue,shï j¾.h wvx.= uqL fiaÿï Èhrh Ndú; lsÍfï§ tu ue,shï j¾.h uqLfhys iajNdúlj wvx.= wdydr khsÜf¾Ü j,g yrjk nelaàßhdjkaf.a C%shdldß;ajh yd m‍%udKh jeä lsÍu Èß .kajk w;r jeäfhka khsÜf¾Ü ixfhda.h ksmoùfuka ta yryd reêr kd, mq¿,a ù reêr mSvkh wvq lr,k nj m¾fhaIlfhda mji;s'

reêr mSvk uÜgu idudkH uÜgñka mj;ajd f.k hdu i|yd uqLfha mj;sk iajNdúl uqL nelaàßhdjkaf.a C%shdldß;ajh fyd¢ka mej;Su w;HjYH idOlhla nj fmkajd fok m¾fhaIKh fufyhjQ ma,hsujq;a iriúfha ffjoH rdyq,a fniafldia mjihs' fuu m¾fhaIKh i|yd iriúfha iafjÉPqdfjka bÈßm;a jQ fiajlhska 50 fofkl= fhdod f.k ;sfí'

fuu m¾fhaIlhska lKavdhu oekg fm%dfmd,sia wvx.= uqL fiaÿï Èhrh Ndú; lsÍfuka úÿreuia frda. u¾okh lrkafkao hkak ms<sn|j m¾fhaIK mj;ajñka isà'

fm%dfmd,sia kue;s ÿUqre meye;s ue,shï úfYaIh ueiaika úiska ksmojkqfha fÄgh" ó bá yd Ydlj,ska ,nd .kakd o%jH Wmfhda.S lr .ksñks' fm%dfmd,sia u.ska ó ueiaikaf.a ksjdi bÈlsÍu yd ixrlaIKh lsÍu fukau fjk;a lDñka urd oeóu" ó ueiaikaf.a ó joh wrlaId lsÍu jeks ld¾hhka bgq lrk nj m¾fhaIlfhda lshd isá;s'

tauka;s udrfò ^få,s fï,a mqj;am; weiqßks&


Image

Views: 111      Jan 05, 2020

Views: 114      Jan 05, 2020

Views: 107      Jan 05, 2020

Views: 101      Jan 05, 2020

Views: 132      Dec 30, 2019

Views: 85      Dec 30, 2019

Views: 64      Dec 30, 2019

Views: 120      Dec 17, 2019

Views: 105      Dec 17, 2019

Views: 105      Dec 17, 2019

Views: 101      Dec 17, 2019

Views: 95      Dec 17, 2019

Views: 182      Nov 27, 2019

Views: 191      Nov 27, 2019

Views: 251      Oct 22, 2019

Views: 256      Oct 14, 2019

Views: 227      Oct 14, 2019

Views: 246      Oct 02, 2019

Views: 268      Oct 02, 2019

Views: 312      Sep 23, 2019

Views: 245      Sep 23, 2019

Views: 268      Sep 23, 2019

Views: 264      Sep 19, 2019

Views: 248      Sep 19, 2019

Views: 300      Sep 04, 2019

Views: 282      Sep 04, 2019

Views: 328      Aug 05, 2019

Views: 377      Jul 23, 2019

Views: 407      Jul 15, 2019

Views: 380      Jul 15, 2019

Views: 396      Jul 13, 2019

Views: 615      Jul 08, 2019

Views: 397      Jul 08, 2019

Views: 434      Jul 04, 2019

Views: 439      Jun 28, 2019

Views: 392      Jun 28, 2019

Views: 398      Jun 28, 2019

Views: 401      Jun 28, 2019

Views: 399      Jun 28, 2019

Views: 356      Jun 24, 2019