jd; ms; iy fiï fldamh ksid we;sjk w¾Yia


Jul 15, 2019    Views: 244

jd; ms; iy fiï fldamh ksid we;sjk w¾Yia
ks;r blaukska flaka;s hk mqoa.,hska yuq jQ úg úuikafka fudlo w¾Yia oehs lshdh' tfia úuiSug fya;=ù we;af;a w¾Yia frda.Skag;a blaukska flaka;s hk ksido@ ta .ek wms úuid n,uq'

ffjoH;=ñhks" w¾Yia frda.Skag blaukska flaka;s hkjdo@

w¾Yia frda.Skag tu frda.h ksid we;sjk fõokdjg fldamhla yd fkdßiaiqï njla yg.kS' tfia jkafka w¾Yia f.ä úYd, ù u< noaOh we;sùu ksid .=o ud¾.h fl<jr ;on, oeú,a,la yg.ekSu ksidh' túg fud<fha ;dmk kshduk flakao%h W;af;ackh ù fldamhla yd fkdßiaiqï njla we;sfõ' tksid w¾Yia hkq fndfyda mSvdldÍ frda.hla nj ñka meyeÈ,s jkq we;'

ffjoH;=ñhks" w¾Yia frda.h we;sùug n,mdk fya;= fudkjdo@

w¾Yia frda.h we;sùug n,mdk fya;= wdhq¾fõofha i|yka lr we;af;a fï whqßks'

jd;" ms;" fiï" fldkafoka yg.;a ms;a;d¾Y iy mrïmrdjg we;sjk f,iska w¾Yia j¾. yhla i|yka lr ;sfí'

fuu w¾Yia j¾. yh we;sùug m‍%Odk jYfhkau n,mdkq ,nkafka WIaK wdydr mdk .ekSu' r¿ wdydr mdk .ekSu" u;ameka mdkh" weUq,a ¨Kq iys; wdydr .ekSu nj i|yka lr we;'

w¾Yia frda.fha§ l=ig jegqKq wdydr fkdÈrjd meijk njlska mej;Ssu ksid l=fiys ks;r fõokdjla yg.ekSu fyda nv msmqula mej;Su" flÜgq nj" u< msgùfï wvqjla yg.ekSu u;=fõ'

.=o ud¾.fha uia o¨ yg.ekSula u;=ù úh<s njla yg.kS' fufia yg.;a uia o¨j, f.ä yg.kS' bkamiq C%u C%ufhka fuu f.ä úYd, ùu ksid .=o ud¾.fha wêl fõokdjla we;sfõ'

fufia yg.kakd w¾Yia r;a;d¾Yia kñka f,a hk w¾Yia o YqIa;d¾Yia kñka f,a fkdhk w¾Yia o f,i j¾. folla ;sfí'

ñka Nhdklu w¾Yia j¾.h jkqfha r;a;d¾Yia fyj;aa f,a hk w¾Yiah'

ffjoH;=ñhks" fuu w¾Yia frda. i|yd we;s m‍%;sldr fudkjdo@

arshas2m‍%;sldr lsÍfï§ frda.h yg.ekSug uQ,sl jQ lreKq y÷kd .;hq;=hs' frda.h yg.ekSug uq,a jQfha jd;" ms; iy fiï fldam ùula kï tu fodia bj;a lrñka m‍%;sldr l< hq;=h'

ygf.k we;s w¾Yia f.ä wkqj tajd lmd oeóug isÿõ'

bkamiq m‍%;sldr f,i îug iy .Eug T!IO ,nd fokq ,efí' tys§ u;=j we;s fõokdj myj hkq we;' È.= l,la m‍%;sldr lsÍfuka ia:sr iqjhla ,eìh yelsh'Image

Views: 75      Oct 22, 2019

Views: 95      Oct 14, 2019

Views: 78      Oct 14, 2019

Views: 88      Oct 02, 2019

Views: 101      Oct 02, 2019

Views: 133      Sep 23, 2019

Views: 96      Sep 23, 2019

Views: 101      Sep 23, 2019

Views: 108      Sep 19, 2019

Views: 98      Sep 19, 2019

Views: 144      Sep 04, 2019

Views: 123      Sep 04, 2019

Views: 163      Aug 05, 2019

Views: 224      Jul 23, 2019

Views: 244      Jul 15, 2019

Views: 223      Jul 15, 2019

Views: 242      Jul 13, 2019

Views: 433      Jul 08, 2019

Views: 231      Jul 08, 2019

Views: 270      Jul 04, 2019

Views: 278      Jun 28, 2019

Views: 230      Jun 28, 2019

Views: 240      Jun 28, 2019

Views: 248      Jun 28, 2019

Views: 244      Jun 28, 2019

Views: 227      Jun 24, 2019

Views: 226      Jun 24, 2019

Views: 205      Jun 19, 2019

Views: 233      Jun 19, 2019

Views: 203      Jun 19, 2019

Views: 200      Jun 19, 2019

Views: 220      Jun 03, 2019

Views: 225      Jun 03, 2019

Views: 232      Jun 03, 2019

Views: 237      Jun 03, 2019

Views: 255      Jun 02, 2019

Views: 199      Jun 01, 2019

Views: 240      May 29, 2019

Views: 230      May 29, 2019

Views: 223      May 29, 2019

Views: 227      May 29, 2019

Views: 503      May 29, 2019

Views: 209      May 28, 2019