අද මම බතික්වලින් මංගල සාරි පවා නිර්මාණය කරනවා


Jun 19, 2019    Views: 3163

wo uu n;slaj,ska ux., idß mjd ks¾udKh lrkjdTyq Wm; ,enqfõ hi biqßka msß mjq,l fkdfõ' todfõ, ißlr .ekSug oyÿla ú¢k ish fouõmshkag iúhla ùu i|yd Tyq Ôjk wr.,hg msúfikafka ysßu,a jhfia§uh' ta w;r;=r wm%;sy; ffO¾hfhka hq;=j n;sla l,dj m%.=K l< fuu ;reKhd wo n;sla l,dfjka ish kduh cd;Hka;rh fj;o /f.k .sh n;sla ks¾udK Ys,amsfhls' fï r;akúu,a wÆ;af.a kï jk Tyq iu. l< l;d nyls'

Tfí .ufka wdrïNh fld;eko@

uf.a fouõmshka uqo,a yo,a ;snqKq wh ‍fkfjhs' uf.a wïud j;a;l rn¾ lsß lemqjd' ;d;a;dg yßyuka /lshdjla ;snqfKa keye' wfma nvj,a mqrjkafka fldfyduo lshk ldrKh ñila Bg tyd fohla wfma wkd.;h .ek ys;kak wfma fouõmshkag yelshdjla ;snqfKa keye' ´ f,j,a lrmq .ukau jf.a ;uhs ug ys;=fka uqo,a yïnlr .kak uu hula lrkak ´kE lsh,d'

Bg miafia uu weÛ¿ï lïy,l /lshdjg .shd' uqo,a yo,a jf.au weÛÆï lafIa;%h .ek fyd| oekqul=;a ,nd .ekSuhs uf.a wruqK jqfKa' fudlo ljodyß uf.au jHdmdrhlska bÈßhg hkak ySkhla ta fjoaÈ ug ;snqKd' .dukaÜ tll /lshdfjka uu úúO we÷ï me,÷ï uykak bf.k .;a;d'

tlu .dukaÜ tll jevlf<d;a tl ;eklg ú;rla fldgqfjk ksid úákaúg uu .dukaÜ yhl /lshdjg .shd' thska uu ueIska j¾. yhlska we÷ï ueiSfï oekqu ,nd.;a;d' tfyu ;uhs uu fï .ukg wä;d,u oud .;af;a'

fldfyduo n;sla l,dj m%.=K lf<a @


ug ‍fmdä ld‍f,a b|kau Ñ;% we§fï yelshdj ;snqKd' uf.a ifydaoßhla ;uhs uq,skau n;sla jev bf.k .kak mka;shlg .sfha' ta ld‍f,a msßñ <uhs jeäh ta lafIa;%hg fhduq jqfKa keye' yenhs uu;a n;sla ks¾udK lrkak oekqu ,nd.kak ´kE lsh, ys;=kq ksidu uu;a ta .=ßjßhf.ka n;sla jev bf.k .;a;d' ug Wkkaÿj iy ´kElu ;snqfK fï lafIa;%fhka bÈßhgu hkakhs'

kuq;a miqld,Skj ug Bg w; fokak flfkla ysáfha keye' fudlo n;sla Ys,amh .ek oekqu lshkafka fndfyda fokd mrmqfrka mrmqrg ,ndÿka tlla' kuq;a uu fjk;a jHdmdßlhkaf.a n;sla ks¾udK Èyd n,,d ;kshu ta Ys,amh bf.k .;a;d' fudlo ta fjoaÈ ug ySkhla ;snKd jHdmdr lafIa;%fhka bÈßhgu hkak' Th w;f¾ l=vd jHdmdr ixj¾Ok wxYhg iïnkaOfj,d uu b;du fyd| oekqula ,nd .;a;d'

Bg miafi @


2006 wjqreoafoa uu ;ksju uf.a jHdmdrh wdrïN l<d' ldgj;a mä f.jkak yelshdjla ta fjoa§ ug ;snqfKa keye' ta yskaod wjqreÿ yhlau uu ;ksfhkau n;sla ks¾udK lghq;= lrf.k .shd' miqj uu ál ál fiajlhka n|jdf.k jHdmdr lghq;= mq¿,a l<d' fï jk úg úis fofkl=f.ka hq;a fiajl uඬq,a,la ud iu. bkakjd' wo r;ak n;sla lshk ku uq¿ rfÜu m%isoaOhs' fï fjoaÈ ta i|yd úYd, b,aÆula ;sfnkjd' úfoia rgj,g mjd uf.a n;sla ks¾udK wmkhkh lrkjd'

jHjidhlfhla úÈyg Tn iïudkhgo md;% ù ;sfnkjd fkao@


Tõ' uq,skau uu 2010 jif¾È cd;sl Ys,am iNdj ixúOdkh l< ;r.hlg iyNd.sfj,d niakdysr m<df;a fojeks ia:dkh Èkd.;a;d' ta we.ehqu uf.a .ukg úYd, Yla;shla jqKd' bkamiqj 2015 § l=vd jHdmdr ixj¾Ok wxYh ixúOdkh l< ,xldfõ úYsIag;u jHjidhlhd f;dard.ekSfï ;r.fhka fojeks ia:dkh" ckdêm;s iïudk we;=¿ iïudk ishhla muK fï jk úg Èkdf.k ;sfnkjd'

fï úÈyg iïudkhg md;% fjkak Tfí n;sla ks¾udKj, úfYaI;ajh fudllao@


uu mdßfNda.slhkag ,ndfokafka idudkH n;sla ks¾udKj,ska Tíng .sh kùk mkakfha n;sla ks¾udKhs' úfYaI wuqo%jH ;uhs tajd i|yd Ndú;d lrkafka' ta yeu fohlau w;ska lrk ks¾udK' n;sla idß we;=¿ fndfyda oE uf.a fï n;sla ks¾udK w;rg we;=<;a fjkjd' fïjd j¾K .ekaùu i|yd lsisúfglj;a YÍrhg wys;lr vhs j¾. Ndú;d lrkafka keye' .iaj, ‍fmd;=" u,a wd§ iajNdúl wuqo%jH fhdodf.k uf.a l¾udka; Yd,dfõu ;uhs fï vhs j¾. ksIamdokh lr.kafka'

fï úfYaI;ajh;a tlal Tfí ksIamdokj,g fjf<|‍fmd<la ks¾udKh lr .;af;a fldfyduo@

fï n;sla ks¾udK úfYaI jk ksidu tajd ñf,kq;a álla jeähs' uu jHdmdrh mgka .;a;= uq,a ld,fha;a fndfyda fokd lshmq fohla ;uhs uf.a ksIamdok .Kka jeähs lshk tl' kuq;a uu thska wffO¾hu;a jqfKa keye' uf.a n;sla ks¾udKj,ska yevfjk idß ,xldfõ yeu ldka;dju w¢kak ´kE lsh,d uu n,d‍fmdfrd;a;= fjkafk;a keye' uu ys;kafka ta úÈyg ys;mq tlu fjkak we;s uf.a jHdmdrfha id¾:l;ajhg;a fya;= jqfKa' ug wjYH m%ñ;sfhka Wiia" w,xldr ks¾udK mdßfNda.slhkag ,ndfokakhs'

Tn n;sla idß ks¾udKh lrkafk úfYaIs; frÈ j¾.j,skao@


fiao frÈj,ska ux n;slaidß ks¾udKh lrkjd' tajd ñ, wêlhs' fï yereKq úg idudkH lmq froafokq;a idß ks¾udKh lrkjd' tajd kï idudkH ñ,lg kshu fjkjd' uu tl äihska tllska ksIamdokh lrkafk tlu idßhla muKhs' tal uf.a úfYaI;ajh' ta ksid wfma n;sla idßhla fyda fjk;a n;sla we÷ula ñ,§ .;a flfkl=g th thdgu wkkH jQ tlla f,i Ndú;d lsÍug yels fjkjd' fï jf.a iqúfYaI;d ksid;a w;skau n;sla ks¾udK lsÍu ksid;a uf.a ks¾udKj,g ug by< ñ,la wh lrkak isÿ fjkjd' uu n;slaj,ska ux., idß mjd ks¾udKh lrkjd'

idß iy wksl=;a ldka;d yd msßñ we÷ï yereKq úg Tn lrk fjk;a n;sla ks¾udK fudkjo@


úúO fid*aÜ fgdahsia" n;sla cqj,ß" fÜn,a rk¾" fÜn,a laf,da;a" l=Ika ljr" fnâ rk¾" ixpdrl fydag,a ioyd úúO ks¾udK wdÈ jYfhka fndfyda ksIamdok rdYshla wfma w;ska ksu fjkjd'


jHdmdr lghq;=j,g f.oßka ,efnk iyfhda.h fudk jf.ao@


uu újdy jqfKa .sh wjqreoafoa' uf.a ìß|;a uu jf.au ;ukaf.a olaI;dj,ska bÈßhg wdmq flfkla' yEkaâ fmakaákaj,g ;uhs weh jvd;a olaI;d olajkafka' tla;rd ;r.hlg iyNd.s jQ wjia:djlÈ ;uhs wms fofokd uq,skau uqK.eyqfKa tod weh ;r. jeÿK wxYfhka wehg m%:u ia:dkh;a uf.a wxYfhka ug m%:u ia:dkhla ysñjqKd' wo wms fofokdu tl;=fj,d wfma jHdmdrh ÈhqKq lrkak uykais fj,d jev lrkjd'


wÆf;ka jHdmdrhla wdrïN lrk flfkl= fjkqfjka Tng fokak mq¿jka Wmfoia fudkjdo@


wÆf;ka jHdmdrhla wdrïN lrk ´kEu flfkl=g fyd| wd;au Yla;shla ;sìh hq;=hs' idudkHfhka jHdmdr lrf.k hoaÈ m%Yak /ilg uqyqK fokak fjkjd' tajd yuqfõ fkdie,S ;ks ;SrK .ekSfï yelshdj ;sìh hq;=hs' Kh fj,d jHdmdr lrk tl fyd| mqreoaola ‍fkfjhs' tal uu ;Èkau úYajdi lrk fohla' fï jk;=re ljodj;a uu nexl=jlskaj;a Khla wrf.k keye' jHdmdrhla lroaÈ mqreÿ mqyqKq lr.kak ´kE jeo.;au .=Kdx.hla ;uhs ks¾udKYS,S ùu' yeuodu ldf.aj;a Èyd n,df.k jHdmdr lf<d;a ljodj;a ÿr .ukla hkak nE'


lsYdka lkxfl
m%ùK n;sla ks¾udK Ys,amS r;ak úu,a wÆ;af.a


Image

Views: 26      May 22, 2020

Views: 3151      Apr 20, 2020

Views: 3163      Mar 17, 2020

Views: 3157      Mar 17, 2020

Views: 3158      Mar 17, 2020

Views: 3159      Mar 15, 2020

Views: 3161      Mar 04, 2020

Views: 3159      Feb 20, 2020

Views: 3159      Jan 05, 2020

Views: 3158      Jan 05, 2020

Views: 3168      Jan 05, 2020

Views: 3162      Jan 05, 2020

Views: 3157      Dec 30, 2019

Views: 3166      Dec 30, 2019

Views: 3158      Dec 30, 2019

Views: 3163      Dec 17, 2019

Views: 3163      Dec 17, 2019

Views: 3163      Dec 17, 2019

Views: 3156      Dec 17, 2019

Views: 3161      Dec 17, 2019

Views: 3166      Nov 27, 2019

Views: 3161      Nov 27, 2019

Views: 3160      Oct 22, 2019

Views: 3161      Oct 14, 2019

Views: 3163      Oct 14, 2019

Views: 3168      Oct 02, 2019

Views: 3157      Oct 02, 2019

Views: 3162      Sep 23, 2019

Views: 3163      Sep 23, 2019

Views: 3165      Sep 23, 2019

Views: 3160      Sep 19, 2019

Views: 3161      Sep 19, 2019

Views: 3158      Sep 04, 2019

Views: 3168      Sep 04, 2019

Views: 3165      Aug 05, 2019

Views: 3155      Aug 05, 2019

Views: 3164      Jul 23, 2019

Views: 3162      Jul 15, 2019

Views: 3161      Jul 15, 2019

Views: 3157      Jul 13, 2019