fíla fjðgn,a iqma


Jun 03, 2019    Views: 236

fíla fjðgn,a iqmawjYH o%jH


nÜka uIarEï .%Eï 100
lerÜ .%Eï 100
jÜglald .%Eï 100
,Slaia .%Eï 100
ie,aÈß kgq .%Eï 100
ÆKq rig wkqj
mdkamsá fïi ye¢ 2
f*%Ia ñ,ala wඬq fldamam 1 1$2
j;=r wjYH ;rug
.ïñßia rig wkqj

idok wdldrh

t<j¿ j¾. ish,a, fyd¢ka fidaod ;rul lene,s j,g lmd .kak' oeka ng¾ wd‍f,am lr.;a ;eáhlg tajd wvqlalr .kak' msá ál Wäka biskak' oeka fuh uOHu WKqiqu iys; Wÿkl fíla lr.kak' bkamiq msg;g f.k ksfjkakg yer lsß wjYH ;rug j;=r oud íf,kav¾ lr .kak' oeka ys,a f,dl= fmrkhlska fmrd f.k thg ÆKq" .ïñßia oud kgjd f.k WKqfjkau ìug .kak'Image

Views: 85      Oct 22, 2019

Views: 104      Oct 14, 2019

Views: 84      Oct 14, 2019

Views: 95      Oct 02, 2019

Views: 106      Oct 02, 2019

Views: 144      Sep 23, 2019

Views: 100      Sep 23, 2019

Views: 104      Sep 23, 2019

Views: 114      Sep 19, 2019

Views: 102      Sep 19, 2019

Views: 150      Sep 04, 2019

Views: 126      Sep 04, 2019

Views: 168      Aug 05, 2019

Views: 228      Jul 23, 2019

Views: 248      Jul 15, 2019

Views: 224      Jul 15, 2019

Views: 248      Jul 13, 2019

Views: 441      Jul 08, 2019

Views: 236      Jul 08, 2019

Views: 274      Jul 04, 2019

Views: 282      Jun 28, 2019

Views: 237      Jun 28, 2019

Views: 245      Jun 28, 2019

Views: 252      Jun 28, 2019

Views: 249      Jun 28, 2019

Views: 232      Jun 24, 2019

Views: 231      Jun 24, 2019

Views: 214      Jun 19, 2019

Views: 237      Jun 19, 2019

Views: 208      Jun 19, 2019

Views: 203      Jun 19, 2019

Views: 222      Jun 03, 2019

Views: 227      Jun 03, 2019

Views: 236      Jun 03, 2019

Views: 239      Jun 03, 2019

Views: 259      Jun 02, 2019

Views: 203      Jun 01, 2019

Views: 243      May 29, 2019

Views: 233      May 29, 2019

Views: 227      May 29, 2019

Views: 228      May 29, 2019

Views: 514      May 29, 2019

Views: 213      May 28, 2019