ysiafydßj,ska ysi ksoyia lr.ekSug kï'


Jun 02, 2019    Views: 357

ysiafydßj,ska ysi ksoyia lr.ekSug kï'''kS, È.= flia l,U'' fndfyda idys;Hlrejkaf.a" f.ah mo rplhkaf.a ia;%S j¾Kkdjg n÷ka úh' thskau iqkaor ldka;djla i;=j w,xldr flaI l,dmhla mej;sh hq;= njg woyila mj;S'

;u fmkqug flia l,ôka ,efnk wk.s fufyh ksidu ldka;dfjda muKla fkdj msßñ md¾Yjh mjd ysi flia /l .ekSu i|yd jeä Wkkaÿjla olaj;s'

tfy;a ysfiys" ysiflia iïnkaOfhka we;sjk frda. fndfyduhls' tu frda.j,ska m%Odku yd lrorldÍu frda.hla jkafka ysiafydß h' we;eï whg fuh udkisl mSvkhla jk ;;a;ajh olajdu ÿrÈ. hk frda.hls'

ldka;d msßñ fyda f,dl= l=vd fNaohlska f;drj iEfok ysiafydß frda.h ms<sn| we;euqka mjikafka th ksÜgdjg iqj l< fkdyels tfy;a md,kh lsÍfuka hï iykhla ,nd .; yels frda.hla njhs' flfia jqj;a wdhq¾fõoh u.ska fujeks frda. iqj lrkqfha iajNdúl l%fudamdhhka j,sks'

ysiafydß f,i ye¢kafjkafka YS¾I p¾ufha" wmsp¾ufha iෛ, fkdlvjd j¾Okh ùu;a bj;a ùu;a isÿùuhs' fuu.ska ysia lnf,a wj,iaik njla fukau wmsßiqÿ njla o f.kfohs' úfYaIfhka fujeks ;;a;ajhla we;s jkafka YS¾I p¾ufha reêr ixirKh fkdue;s ùu yd fkdie,ls,su;a nj ksihs'

idudkHfhka ysiafydß j¾. folls' tkï" úh<s ysiafydß yd bá wdldrhg we,S we;s ysiafydß ^[mr nrk{ po[ Uphr nrk{& jYfhks' úh<s ysiafydß j,§ ysiflia ks;r lik yd iqÿ meye;s b;d l=vd fmd;= wdldrhg .e,ù hk iajNdjhla mj;S'

f;,a iys; ysiafydß ly meyefhka hq;= jk w;r YS¾I p¾ufha ñh.sh fldgia iSnï iu.Û tla ù ysfiys we,S mj;sñka oyÈh ouk wjia:dj, § leiSï we;slr b;d f,dl= lene,s jYfhka .e<ù hhs'

ysiafydß myiqfjkau flkl=f.ka ;j;a flkl=g fndaúh yelsh' mkdj" fyhd n%Ia" ;=jdh" fldÜg Wr" we| we;sß,s jeks fm!oa.,slj Ndú; l< hq;= NdKav fmdÿfõ mßyrKh fkdl< hq;=h'

tfukau ysiafydß i|yd ndysrj isÿ lrk ngysr ffjoH l%ufha m%;sldrj,ska fuh ksÜgdjg u iqjlr .; fkdyelsh' ysiafydß j¾Okh ùu u.ska uqyqfKa iy msg" f., jeks m%foaYj, mjd l=re<E we;s úh yelsh


Image

Views: 50      Jan 05, 2020

Views: 35      Jan 05, 2020

Views: 37      Jan 05, 2020

Views: 38      Jan 05, 2020

Views: 57      Dec 30, 2019

Views: 42      Dec 30, 2019

Views: 30      Dec 30, 2019

Views: 71      Dec 17, 2019

Views: 68      Dec 17, 2019

Views: 65      Dec 17, 2019

Views: 64      Dec 17, 2019

Views: 52      Dec 17, 2019

Views: 134      Nov 27, 2019

Views: 146      Nov 27, 2019

Views: 201      Oct 22, 2019

Views: 215      Oct 14, 2019

Views: 183      Oct 14, 2019

Views: 204      Oct 02, 2019

Views: 226      Oct 02, 2019

Views: 267      Sep 23, 2019

Views: 204      Sep 23, 2019

Views: 227      Sep 23, 2019

Views: 220      Sep 19, 2019

Views: 210      Sep 19, 2019

Views: 245      Sep 04, 2019

Views: 236      Sep 04, 2019

Views: 277      Aug 05, 2019

Views: 332      Jul 23, 2019

Views: 367      Jul 15, 2019

Views: 341      Jul 15, 2019

Views: 354      Jul 13, 2019

Views: 551      Jul 08, 2019

Views: 345      Jul 08, 2019

Views: 381      Jul 04, 2019

Views: 394      Jun 28, 2019

Views: 350      Jun 28, 2019

Views: 347      Jun 28, 2019

Views: 354      Jun 28, 2019

Views: 352      Jun 28, 2019

Views: 322      Jun 24, 2019

Views: 330      Jun 24, 2019