,iaikg idßh w¢k ryia oek .ksuq


May 29, 2019    Views: 238

,iaikg idßh w¢k ryia oek .ksuqidßh ,shlf.a ,d,s;H Tm,kakgu ks¾udKh jQ we÷ï ú,dis;djls' tkuqÿ idßfha ,iaik;a isref¾ ,d,s;Hh;a biau;= jkakg kï idßh we£fï l,dj;a ksje/Èj oek isáh hq;= fõ' ta ksidu idß ú,dis;dfjka yev fjkakg we.s,s .Ksk hෞjkshla fyda ld¾hd,hg" W;aij wjia:d i|yd fukau jeo.;a hehs iïu; .uklg ìuklg idßfhka ierfik ,shla kï m%ùK rEm,djKH Ys,amS w;=, fukaäiaf.a fï fy<sorõj Tng udye.s ;s<sKhla fõú' W.kskak' w;ayod n,kak' ierfikak' fï ,iaikg idßh we£fï ryia fm<hs'


Image

Views: 73      Oct 22, 2019

Views: 89      Oct 14, 2019

Views: 76      Oct 14, 2019

Views: 85      Oct 02, 2019

Views: 98      Oct 02, 2019

Views: 130      Sep 23, 2019

Views: 92      Sep 23, 2019

Views: 96      Sep 23, 2019

Views: 106      Sep 19, 2019

Views: 96      Sep 19, 2019

Views: 143      Sep 04, 2019

Views: 122      Sep 04, 2019

Views: 161      Aug 05, 2019

Views: 220      Jul 23, 2019

Views: 242      Jul 15, 2019

Views: 221      Jul 15, 2019

Views: 238      Jul 13, 2019

Views: 430      Jul 08, 2019

Views: 228      Jul 08, 2019

Views: 269      Jul 04, 2019

Views: 278      Jun 28, 2019

Views: 228      Jun 28, 2019

Views: 239      Jun 28, 2019

Views: 246      Jun 28, 2019

Views: 241      Jun 28, 2019

Views: 224      Jun 24, 2019

Views: 226      Jun 24, 2019

Views: 205      Jun 19, 2019

Views: 232      Jun 19, 2019

Views: 202      Jun 19, 2019

Views: 199      Jun 19, 2019

Views: 217      Jun 03, 2019

Views: 224      Jun 03, 2019

Views: 231      Jun 03, 2019

Views: 234      Jun 03, 2019

Views: 253      Jun 02, 2019

Views: 196      Jun 01, 2019

Views: 238      May 29, 2019

Views: 230      May 29, 2019

Views: 221      May 29, 2019

Views: 225      May 29, 2019

Views: 503      May 29, 2019

Views: 208      May 28, 2019