,iaikg idßh w¢k ryia oek .ksuq


May 29, 2019    Views: 328

,iaikg idßh w¢k ryia oek .ksuqidßh ,shlf.a ,d,s;H Tm,kakgu ks¾udKh jQ we÷ï ú,dis;djls' tkuqÿ idßfha ,iaik;a isref¾ ,d,s;Hh;a biau;= jkakg kï idßh we£fï l,dj;a ksje/Èj oek isáh hq;= fõ' ta ksidu idß ú,dis;dfjka yev fjkakg we.s,s .Ksk hŕ·žjkshla fyda ld¾hd,hg" W;aij wjia:d i|yd fukau jeo.;a hehs iïu; .uklg ìuklg idßfhka ierfik ,shla kï m%ùK rEm,djKH Ys,amS w;=, fukaäiaf.a fï fy<sorõj Tng udye.s ;s<sKhla fõú' W.kskak' w;ayod n,kak' ierfikak' fï ,iaikg idßh we£fï ryia fm<hs'


Image

Views: 50      Jan 05, 2020

Views: 35      Jan 05, 2020

Views: 37      Jan 05, 2020

Views: 38      Jan 05, 2020

Views: 57      Dec 30, 2019

Views: 42      Dec 30, 2019

Views: 30      Dec 30, 2019

Views: 71      Dec 17, 2019

Views: 68      Dec 17, 2019

Views: 65      Dec 17, 2019

Views: 64      Dec 17, 2019

Views: 52      Dec 17, 2019

Views: 134      Nov 27, 2019

Views: 146      Nov 27, 2019

Views: 201      Oct 22, 2019

Views: 215      Oct 14, 2019

Views: 183      Oct 14, 2019

Views: 204      Oct 02, 2019

Views: 226      Oct 02, 2019

Views: 267      Sep 23, 2019

Views: 204      Sep 23, 2019

Views: 227      Sep 23, 2019

Views: 220      Sep 19, 2019

Views: 210      Sep 19, 2019

Views: 245      Sep 04, 2019

Views: 236      Sep 04, 2019

Views: 277      Aug 05, 2019

Views: 332      Jul 23, 2019

Views: 367      Jul 15, 2019

Views: 341      Jul 15, 2019

Views: 354      Jul 13, 2019

Views: 551      Jul 08, 2019

Views: 345      Jul 08, 2019

Views: 381      Jul 04, 2019

Views: 394      Jun 28, 2019

Views: 350      Jun 28, 2019

Views: 347      Jun 28, 2019

Views: 354      Jun 28, 2019

Views: 352      Jun 28, 2019

Views: 322      Jun 24, 2019

Views: 330      Jun 24, 2019