fmd;a lsfhõfjd;a jdis /ihs


May 29, 2019    Views: 3157

fmd;a lsfhõfjd;a jdis /ihsTn;a wÆ;a fmd;la ÿgq úg th fmr,d n,d msgqj, iqj| ú¢kakg leue;a;la olajhs kï Tn fmd;a j,g wdorh lrk wfhls' kuq;a fmd;a lsheùfuka ,efnk fi!LH m%;s,dN .ek Tn ;ju;a fkdokakjd úh yelshs'

yels muKska fmd;la folla lshùug ld,h fjka lsÍfuka fï m%;s,dN Tng;a ,nd .kak mq¿jka'

udkisl frda. wjodku wvq lrhs

fmd;a lshùu u.ska uki W;af;ackh lrk w;ru Alzheimer yd Dementia ys m%.;sh ukao.dó fõ' fud<h yeu úgu l%shdldßj ;sîfuka tys n,h wvqùula isÿ fkdfõ' fmd;a lshùu" fpia l%Svdj yd m%fy,sld msrùu u.skao fuu m%;s,dNh ,nd.; yelshs'

udkisl mSvkh wvqlrhs

Tn wd;;sfhka fmf<kjdo@ lsishï iïnkaO;djhla ksid Tn miq;eùulska mSvd ú¢kjdo@ tfiakï fyd| l;=jrhl= úiska ,shk ,o fyd| fmd;la lshjkak' fuu.ska fud<hg fok Yla;sh Tng woyd.; fkdyels fõú'

nqoaêh j¾Okh lrhs

Tn lshjk iEu fmd;lskau Tng hïlsis oekqula tl;= fõ' Tfí Ñka;k Yla;sh jeälrhs' tu ksid Tng uqyqK §ug isÿjk wNsfhda. j,g id¾:lj uqyqKÈh yelshs'

wÆ;a jpk bf.k .ekSug yelsfõ

Tn lshjk fmd;aj,ska Tng wÆ;a wÆ;a jpk woyia yd ye.Sï m%ldY lsßfï ud¾. ;j;j;a y÷kd.; yelshs' tu yelshdj u.ska Tn kshef,k ´kEu jD;a;shl id¾:l njg fya;=fõ' ;jo Tng úúO NdId o bf.k .; yelshs'

Tfí u;lh jeä lrhs

Tn fmd;a lshjk úg u;lh ;j ;j;a jeä lrhs' Tn lshjk fmd;aj, pß;" ia:dkh" iD;=" wdydr" .S; yd fjk;a idOl ms<sn| blaukskau u;la fjhs'

wjOdkh fhduq lsßu jeä ÈhqKq lrhs

Tfí Ôú;fha iEu úkdählau lsishï fohla bf.k .ekSu i|yd jeh fõ' kuq;a Tfí M,odhs;djh wvq jqjfyd;a udkisl wd;;sh jeäfõ' Tn fmd;a lshùfï§ is; tl wruqKlg fhduq fõ' iïmQ¾K wjOdkh tfoig fhduq fõ' tu.ska uki jvd;a ÈhqKq fõ'

isf;a iduh j¾Okh fõ

Tn fyd| fmd;la lshjk úg Tfí isf;a iduh jeäfõ' tkï is; ikaiqka fõ' úúO udkisl frda.j,ska fmf<k whg iajhx Wmldr fmd;a lshùfuka blauka iqjh ,nd.; yelsh' kslrefKa jehjk ld,hg fyd|u úl,amhls'

Tn Èklg rEmjdysksh keröfuka fyda fjk;a Üp:{M yd gpc{POOඬ jeks iudccd, fjí wvjú, .; jk ld,h fmd;a lshùug jeh lrkak' tu.ska Tng fï m%;s,dN ish,a,u ,nd.; yelshs'wka;¾cd,h weiqßks


úÿñKs ÈidlreKd


Image

Views: 26      May 22, 2020

Views: 3151      Apr 20, 2020

Views: 3163      Mar 17, 2020

Views: 3157      Mar 17, 2020

Views: 3158      Mar 17, 2020

Views: 3159      Mar 15, 2020

Views: 3161      Mar 04, 2020

Views: 3159      Feb 20, 2020

Views: 3159      Jan 05, 2020

Views: 3158      Jan 05, 2020

Views: 3168      Jan 05, 2020

Views: 3162      Jan 05, 2020

Views: 3157      Dec 30, 2019

Views: 3166      Dec 30, 2019

Views: 3158      Dec 30, 2019

Views: 3163      Dec 17, 2019

Views: 3163      Dec 17, 2019

Views: 3163      Dec 17, 2019

Views: 3156      Dec 17, 2019

Views: 3161      Dec 17, 2019

Views: 3166      Nov 27, 2019

Views: 3161      Nov 27, 2019

Views: 3160      Oct 22, 2019

Views: 3161      Oct 14, 2019

Views: 3163      Oct 14, 2019

Views: 3168      Oct 02, 2019

Views: 3157      Oct 02, 2019

Views: 3162      Sep 23, 2019

Views: 3163      Sep 23, 2019

Views: 3165      Sep 23, 2019

Views: 3160      Sep 19, 2019

Views: 3161      Sep 19, 2019

Views: 3158      Sep 04, 2019

Views: 3168      Sep 04, 2019

Views: 3165      Aug 05, 2019

Views: 3155      Aug 05, 2019

Views: 3164      Jul 23, 2019

Views: 3162      Jul 15, 2019

Views: 3161      Jul 15, 2019

Views: 3157      Jul 13, 2019