ukd,shla jkakg fmr


May 29, 2019    Views: 3126

ukd,shla jkakg fmr''';reKshlf.a Ôú;fha jeo.;a u Èkh jkafka ;u ux., Èkhhs' ukd,shl ù l=,f.g mshuksk Èkh iEu ;reKshlg u úfYaI jQ Èkhls' th wef.a Èúfha tla lvbuls'

idudkHfhka ÈhKshla bmÿK od isg ujlf.a isyskh jkafka weh ukd,shl f,i m;sl=,hg msúfik Èkh ms<sn|hs'

tuksid rEm,djKH Ys,amshdg wh;a jkafka iq¿mgq rdcldßhla fkdfõ' th tla ujlf.a;a ÈhKshlf.a;a isyskhka iqkaorj ieriSfï rdcldßhhs'

ukd,shla jk ;reKshla flfia thg ,l ,eyeia;s úh hq;=o hkak we;eï ;reKshkag .egÆjla' ta .ek fkdokakd ;reKshlg wms fï ms<sn| f;dr;=re mjid oekqj;a lsÍug is;=fjuq'

ukd,shla ùug isák ;reKshlf.a me;af;ka fukau rEm,djKH Ys,amshd fyda Ys,amskshf.a me;af;ka o isÿ l< hq;= ld¾hhka ;sfí' ;reKshla ;u újdy ux.,Hhg Èkhla iQodkï lr.; hq;af;a udi yhlg muK fmrhs' fuys§ uq,ska u ;ud leue;s rEm,djKH Ys,amshd fyda Ys,amsksh f;dard .; hq;=hs' ta jf.au ux., W;aijh .ekSu i|yd W;aij Yd,dj" u,a ieliqï" ux., PdhdrEm .ekSug PdhdrEm Ys,amshd hkd§ ish,a, f;dard .ekSu isÿ l< hq;=hs' fuu f;dard .ekSï isÿ lsÍfï § fukau ux., Wf<, ie,iqï lsÍfï § wf;a we;s uqo,g iß,k f,i th lsÍug o j. n,d .; hq;=hs'

rEm,djKH Ys,amshd fyda Ys,amsksh yuqùug hdug m%:ufhka Tn ukd,hd yd Tfí ujqmshka iu.Û l;dny fldg w¢k we÷u wdÈh .ek hï woyila we;sj hdu wksjd¾h fõ' ukao we;eï ukd,shkag ;udf.a ;SrKh .ekSu i|yd ta whf.a o Wojq wjYH jk ksihs' ke;skï Tng ;SrK úáka úg fjkia lsÍug isÿ ùu ksid bka Tn;a rEm,djKH Ys,amshd;a hk fofokdu wmyiq;djg m;a fõ'

rEm,djKH Ys,amshd úiska fuys§ ukd,shg .e<fmk we÷ï ú,dis;dj wdÈh ms<sn| wef.a leue;a; wkqj meyeÈ,s lsÍu wjYHhs' we;eï úg ukd,sh leue;s wdldrfha ú,dis;djla wef.a fmkqug fkd.e<fmkjd kï tys hï fjkialï isÿ fldg wehg .<md .ekSug Wmfoia §u fukau iqÿiq we÷ï ms<sn| Wmfoia §u o l< hq;=hs'Wmfoia - m%ùK rEm,djKH Ys,amS

fma%uisß fyajdjiï

l=,f.or - fldyqj,

PdhdrEm - iuqo% uOQ


Image

Views: 2      May 22, 2020

Views: 3125      Apr 20, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3129      Mar 15, 2020

Views: 3127      Mar 04, 2020

Views: 3132      Feb 20, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3129      Jan 05, 2020

Views: 3132      Jan 05, 2020

Views: 3128      Jan 05, 2020

Views: 3128      Dec 30, 2019

Views: 3133      Dec 30, 2019

Views: 3129      Dec 30, 2019

Views: 3132      Dec 17, 2019

Views: 3129      Dec 17, 2019

Views: 3131      Dec 17, 2019

Views: 3132      Dec 17, 2019

Views: 3129      Dec 17, 2019

Views: 3139      Nov 27, 2019

Views: 3134      Nov 27, 2019

Views: 3128      Oct 22, 2019

Views: 3132      Oct 14, 2019

Views: 3131      Oct 14, 2019

Views: 3132      Oct 02, 2019

Views: 3130      Oct 02, 2019

Views: 3132      Sep 23, 2019

Views: 3128      Sep 23, 2019

Views: 3135      Sep 23, 2019

Views: 3130      Sep 19, 2019

Views: 3133      Sep 19, 2019

Views: 3130      Sep 04, 2019

Views: 3134      Sep 04, 2019

Views: 3133      Aug 05, 2019

Views: 3132      Aug 05, 2019

Views: 3134      Jul 23, 2019

Views: 3130      Jul 15, 2019

Views: 3132      Jul 15, 2019

Views: 3127      Jul 13, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019