.ia,nqj,ska fyhd udiala tlla


May 29, 2019    Views: 65

.ia,nqj,ska fyhd udiala tllawjmeye jqKq iy úh<s ysi fliaj,g wÆ;au fmkqula tla lrkak .ia,nqj,g mq¿jka lsh,d Tn ys;kak ke;=j we;s' wfma iqkaor;ajh jeälr .kak wjYH wNHka;r fmdaIKfha § jf.au ndysr i;aldrj,È;a wms ks;ru .ia,nq tl;=lr .kakjd' .ia,nqj,ska lrk fï fyhd¾ udiala tflka ysi flia iïnkaO f.dvla m%Yakj,g úi÷ï ,nd foñka flia l,U ksfrda.S lrkjd'

wys;lr ridhksl wvx.= úúO ksIamdok ysfia .,ajkjdg jvd fï jf.a iajNdúl i;aldr u.ska Tng wys;lr wjodkï ;;a;ajhkaf.ka ñfokak mq¿jka jf.au Tfí uqoÆ;a b;sßlr .kak mq¿jka' Tfí flia l,Ug ,nd fokak mq¿jka b;d by< ndysr i;aldrhla ;uhs fï' fï fyhd¾ udiala tlg ´fk fjkafka Tng myiqfjkau imhd .kak mq¿jka wuqo%jH ;=kla muKhs' tkï" fyd¢ka bÿKq .ia,nq" fmd,alsß iy ó meKs muKhs'

.ia,nqj, úgñka ta iy Ä wvx.= fjkjd' îgd lefrdáka" ue.akSishï" fmdgeishï jeks fi!LH iïmkak flia j¾Okh i|yd wdOdr jk fmdaIK fldgia /ila wvx.=hs' Tfí ysifliaj,g iquqÿ njla yd È,sfik njla tlalrkak fï foaj,a Wojq fjkjd' ta jf.au ysia lnf,a wkjYH f;,a u;=ùu yd ysia fydß ;;a;ajhka wju lrñka msßmqka ksfrda.S flia l,Ula ,nd fokjd'

fmd,a f;,a wms ysi fliaj, wdrlaIdjg yd fmdaIKhg okak lshk ldf,a b|,d mdúÉÑ lrkjdfka' ta jf.au b;d by< fmdaIKhla ysifliaj,g ,nd fokak fmd,a lsßj,g mq¿jka' tys we;s úgñka þ ysia lnf,a wNHka;rhgu .uka fldg ysi flia Yla;su;a lrñka j¾Okh lrkjd' úh<s flia uDÿ lsÍug iy ÿ¾j, ysi fliaj,g m%;sldr lsÍug Wmldß fjkjd'

ó meKs lshkafka ysi fliaj,g fmdaIKhla ,nd fokak mq¿jka b;d by< jákdlulska hq;= T!IOhla lsõfjd;a ksje/Èhs' uDÿ iy ksfrda.S ysiflia i|yd ó meKs ys;lrhs' ta jf.au th m%;sTlaisldrlhla f,i o l%shd lrkjd'

bÿKq .ia,nq fldamam 1$2 la" fmd,alsß fldmam 1$4 la iy ó meKs f;a yekaola f.k tlg ñY% lr fyd¢ka íf,kav¾ lr .kak' bkamiq fyd¢ka msßiqÿ lr.;a ysia lnf,a iy ysi fliaj, fï udiala tl wdf,am lr úkdä lsysmhla iïndykh lrkak' úkdä 30 la muK ;sfhkakg yer msßiqÿ j;=frka fyd¢ka fidaod yßkak' i;shlg ojia folla ne.ska udi fol ;=kla lr,d n,kakfld m%;sM, fldfyduo lsh,d'Wmfoia

m%ùK rEm,djKH Ys,amskS

,xld l=udß

,la rE ief,dka

o¿.u
úÿñKs


Image

Views: 0      Jul 23, 2019

Views: 19      Jul 15, 2019

Views: 22      Jul 15, 2019

Views: 32      Jul 13, 2019

Views: 52      Jul 08, 2019

Views: 39      Jul 08, 2019

Views: 59      Jul 04, 2019

Views: 68      Jun 28, 2019

Views: 54      Jun 28, 2019

Views: 49      Jun 28, 2019

Views: 64      Jun 28, 2019

Views: 51      Jun 28, 2019

Views: 67      Jun 24, 2019

Views: 70      Jun 24, 2019

Views: 49      Jun 19, 2019

Views: 46      Jun 19, 2019

Views: 51      Jun 19, 2019

Views: 44      Jun 19, 2019

Views: 61      Jun 03, 2019

Views: 65      Jun 03, 2019

Views: 70      Jun 03, 2019

Views: 69      Jun 03, 2019

Views: 92      Jun 02, 2019

Views: 56      Jun 01, 2019

Views: 71      May 29, 2019

Views: 65      May 29, 2019

Views: 66      May 29, 2019

Views: 65      May 29, 2019

Views: 67      May 29, 2019

Views: 49      May 28, 2019

Views: 56      May 27, 2019

Views: 53      May 27, 2019

Views: 50      May 26, 2019

Views: 133      Apr 10, 2019

Views: 143      Apr 10, 2019

Views: 161      Apr 10, 2019

Views: 153      Apr 09, 2019

Views: 145      Apr 09, 2019

Views: 222      Mar 15, 2019

Views: 168      Mar 15, 2019