ysiflia ksfrda.Sj jefvkak kï tys w.sis lmd oeóu wjYHhs


Apr 09, 2019    Views: 3164

ysiflia ksfrda.Sj jefvkak kï tys w.sis lmd oeóu wjYHhsldka;djkaf.a mxp l,HdKfhka tlla f,i flaI l,HdKh i,lkafka fndfyda wE; w;S;hl isgh' tfy;a j¾;udkfha kï tn÷ flaI l,HdKfhka wkQk ldka;djla fidhd .ekSu myiq ke;' fndfyda wh is;kafka flaI l,HdKh hkq È.g Èf.a jejqKq flia l<Ulg hkqfjks' flia l<U fld;rï È.= jqj;a th ksfrda.S iïmkak ke;skï tys iqkaor;ajhla ke;'

j¾;udkfha ksfrda.S iïmkak flia l<Ulg Wreulï lshk ldka;d msßi b;d wvqh' ldka;djg wdNrKhla jk wef.a flia l<U wo jk úg fï ;rug ydkshg m;a ù we;af;a wehsoehs wms úuid n,uq'
fndfyda ldka;djka wef.a iajNdúl flia l<U ;j;a ,iaik lr .kakg is;d Bg lD;%Suj isÿlrk l%shdldrlï fndfydah'


fï fya;=fjka flia l<U ydkshg m;afõ' tjeks foa fkdlrk ldka;djkaf.ao flia l<U ydkshg m;a jk wdldrhla jkafka flia jeáfha w.sis lmd oukakg Tjqka lghq;= fkdlsÍuh'
iuyr ldka;dfjda ysiflia w.sis lemSu wjYH fohla fkdfõ hehs is;d ta .ek ie,lSula fkdlr;s' ldka;djka tfia fkdlrkafka ;u flia l<fò È. wvqfõhehs ìfhks' tfy;a nQugq,a,la fia Èiajk flia jeáhla fld;rï È.g meje;sho tys iqkaor;ajhla ke;s nj Tjqkag jegfykafka ke;'

w.sis fkdlmk flia jeáhlgo isÿjkafka thuh' flia .fia w. fl<jr folg me,S f.dia ydkshg m;a jQ úg flia .i ;=<ska Tlaiscka .uka lsÍu k;r fõ' ta me,Su ;j ;j;a È.g .uka lrñka flia .fia w. ;U meye .ekaù tu m%foaYh Ôjhla ke;s ;;a;ajhg m;a jkq we;' tu fldgi bj;a fkdlrk ;dla l,a th mj;skafka wÔú wdldrhgh'

flia .fia w. meÆKq wdldrh;a fmfkkakg ;snqK;a ke;;a Èk y;<syhlg jrla j;a flia jeáfha w. lmd oeóu w;HdjYHh' flia .fia ksfrda.S nj /flkafka flia .i iS.%fhka jefvkafk;a túgh' fuh Tngu w;aoelsh yels ;;a;ajhls' jir .dKla ;siafia flia w. fkdlmd mßiaiï lrf.k isák Tn Èk y;<sylg tla jrla ne.ska fkdlvjd y;r mia j;djla flia jeáfha w.sis lmd n,kak' th j¾Okh jk blauk;a ksfrda.S fmkqu;a Tng meyeÈ,sju oel.; yels jkq we;'

tfy;a flia w. lemSuo Tn is;k ;rï myiq lghq;a;la fkdfõ' Tn uff;la isÿ l< wdldrhg flia jeáfha wka;su fl<jr fldgi muKla lmd oeñu id¾:l fkdfõ' flia jeáhl we;s flia .ia ish,a,u tlu È.lska hq;= fkdjk nj Tn okakd lreKls'

tfia kï flia jeáfha wka;su fl<jf¾ we;s flia .iaj, muKla w.sis lmd oeuQ muKska wm n,d‍fmdfrd;a;= jk hym; ie,fikafka ke;' flia jeáfha iEu flia .ilg mdfya w. lefmk wdldrhg w.sis lemSu isÿ l< hq;=fõ' th Tng ;ksj l< yels ld¾hhla fkdfõ' fjk;a wfhl=f.a iyfhka flia w. lmd .ekSfï§ ta ms<sn| oekqula we;s wfhl= ,jd th lrjd .ekSug Tn m%fõYï úh hq;=fõ'

W;am,d iqNdIskS chfialr


Image

Views: 26      May 22, 2020

Views: 3151      Apr 20, 2020

Views: 3163      Mar 17, 2020

Views: 3157      Mar 17, 2020

Views: 3158      Mar 17, 2020

Views: 3159      Mar 15, 2020

Views: 3161      Mar 04, 2020

Views: 3158      Feb 20, 2020

Views: 3159      Jan 05, 2020

Views: 3158      Jan 05, 2020

Views: 3168      Jan 05, 2020

Views: 3162      Jan 05, 2020

Views: 3156      Dec 30, 2019

Views: 3165      Dec 30, 2019

Views: 3158      Dec 30, 2019

Views: 3162      Dec 17, 2019

Views: 3163      Dec 17, 2019

Views: 3163      Dec 17, 2019

Views: 3156      Dec 17, 2019

Views: 3161      Dec 17, 2019

Views: 3166      Nov 27, 2019

Views: 3161      Nov 27, 2019

Views: 3160      Oct 22, 2019

Views: 3159      Oct 14, 2019

Views: 3163      Oct 14, 2019

Views: 3166      Oct 02, 2019

Views: 3156      Oct 02, 2019

Views: 3160      Sep 23, 2019

Views: 3162      Sep 23, 2019

Views: 3164      Sep 23, 2019

Views: 3160      Sep 19, 2019

Views: 3161      Sep 19, 2019

Views: 3157      Sep 04, 2019

Views: 3167      Sep 04, 2019

Views: 3164      Aug 05, 2019

Views: 3155      Aug 05, 2019

Views: 3164      Jul 23, 2019

Views: 3162      Jul 15, 2019

Views: 3160      Jul 15, 2019

Views: 3157      Jul 13, 2019