ysi fliaj, ksfrda.S njg IeïmQ Ndú;h


Jan 01, 2019    Views: 3128

ysi fliaj, ksfrda.S njg IeïmQ Ndú;hysiflia" ldka;djlf.a fmkqug jeä ,iaikla f.k fok wx.hla' ldka;djkag muKla fkdj" msßñkag mjd ysifliaj,ska f.k fokafka lvjiï fmkqula' flkl=f.a fmkqfï jeä wjOdkhla ,efnk wx.hla f,iska flia l,U y÷kajkak mq¿jka'

ta ksidu flia l,U iïnkaO .egÆ iïnkaOfhka o fndfydafokd ms<s;=re fidhkjd' we;eï wh fkdoekqj;a nj ksid;a ;j;a iuyre fkdie,ls,a, ksid;a flia l,U iïnkaOfhka .egÆ we;slr .kshs' tfy;a ;ud flia l,U i|yd i;aldr l< hq;af;a flfiaoehs oek .ekSu iEu whl=g u jeo.;a h' tu.ska flia l,U ksis f,i /l n,d .ekSug yelshdj ,efí'

flia .ig id;a;= lsÍfï § wms ysia lnf,a u;=msg iajNdj .ek mjd wjOdkh fhduq l< hq;=h' wms ysi fia§ug fiaÿïldrl Ndú; lrkafka lsisÿ j. úNd.lska f;drjhs' inka .d ysi fia§u flfiaj;a wkqu; l< fkdyelshs' ukao inkaj, fldaiaála fidavd jeks foa by< m%;sY;hlska we;=<;a úh yelshs' tfukau inka hkq ysi fia§u muKla ksmojQjla fkdfõ' tajd wruqKq lsysmhla Wfoid ksmojQ fohls' tuksid >k o%jHhla jk inka wdf,am lsÍfï § tajd ysifliaj, lene,s f,i ;ekam;a úh yelsh' ysi fia§fï § mjd tajd ksis f,i bj;a fkdù ;sîu ksid bka flia l,Ug fukau ysialn,g mjd ydks úh yelsh'

IeïmQ .,ajkafka wehs@

IeïmQ hkq ysiflia fia§u i|ydu ksIamdokh lrk ,o fohls' tys uQ,sl wruqK fli al,U msßiqÿ lsÍuhs' ta ksid tajd ksmojd we;af;a tu wruqK ksis mßÈ idlaId;a lr.; yels mßoafoks' IeïmQ oud ysi fia§u ksid hï hï .egÆ mek k.sk njg we;eï wh ;=< we;s woyi ksje/È jQjla fkdfõ' IeïmQ fhdod ysi fia§fï § hï fodaIhla fõ kï th isÿ jkafka th ksishdldrj isÿ lsÍug Tng we;s fkdyelshdj yd fkdoekqj;a nj ksihs'

ysiflia fia§ug IeïmQ Ndú; l< úg ysiflia ÿ¾j, fjk njg;a" jvd;a isks÷ njla we;s fjk njg;a we;eï wh ;=< je/È u; we;s ù ;sfí' tfia jkafka ;udg iqÿiq wdldrfha Ieïmq yd lkaäIk¾ Ndú; fkdlsÍu" IeïmQ muKla fhdod ysi fia§u" IeïmQ lsÍfuka miqj lkaäIk¾ Ndú; fkdlsÍu" ksis f,i flia l,Ug i;aldr fkdlsÍu hk fya;= ldrKd ksihs'

wms IeïmQ .,ajd ysi fidaokafka ysiflia yd ysia ln, msßiqÿ lr.ekSfï wruqfKks' fï lghq;a; ksis f,i isÿlr .ekSug kï jvd;a iqÿiq jkafka Ieïmq h' ukao IeïmQ Èhr iajrEmfhka ;sfnk ksid flia uq,aj,g mjd fyd¢ka .e,aúh yels ùuhs'


Image

Views: 2      May 22, 2020

Views: 3126      Apr 20, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3130      Mar 15, 2020

Views: 3129      Mar 04, 2020

Views: 3132      Feb 20, 2020

Views: 3129      Jan 05, 2020

Views: 3129      Jan 05, 2020

Views: 3132      Jan 05, 2020

Views: 3129      Jan 05, 2020

Views: 3130      Dec 30, 2019

Views: 3133      Dec 30, 2019

Views: 3130      Dec 30, 2019

Views: 3132      Dec 17, 2019

Views: 3130      Dec 17, 2019

Views: 3132      Dec 17, 2019

Views: 3134      Dec 17, 2019

Views: 3131      Dec 17, 2019

Views: 3139      Nov 27, 2019

Views: 3134      Nov 27, 2019

Views: 3128      Oct 22, 2019

Views: 3133      Oct 14, 2019

Views: 3131      Oct 14, 2019

Views: 3133      Oct 02, 2019

Views: 3131      Oct 02, 2019

Views: 3133      Sep 23, 2019

Views: 3130      Sep 23, 2019

Views: 3135      Sep 23, 2019

Views: 3130      Sep 19, 2019

Views: 3133      Sep 19, 2019

Views: 3130      Sep 04, 2019

Views: 3134      Sep 04, 2019

Views: 3133      Aug 05, 2019

Views: 3132      Aug 05, 2019

Views: 3136      Jul 23, 2019

Views: 3131      Jul 15, 2019

Views: 3132      Jul 15, 2019

Views: 3127      Jul 13, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019