ysi fliaj, ksfrda.S njg IeïmQ Ndú;h


Jan 01, 2019    Views: 265

ysi fliaj, ksfrda.S njg IeïmQ Ndú;hysiflia" ldka;djlf.a fmkqug jeä ,iaikla f.k fok wx.hla' ldka;djkag muKla fkdj" msßñkag mjd ysifliaj,ska f.k fokafka lvjiï fmkqula' flkl=f.a fmkqfï jeä wjOdkhla ,efnk wx.hla f,iska flia l,U y÷kajkak mq¿jka'

ta ksidu flia l,U iïnkaO .egÆ iïnkaOfhka o fndfydafokd ms<s;=re fidhkjd' we;eï wh fkdoekqj;a nj ksid;a ;j;a iuyre fkdie,ls,a, ksid;a flia l,U iïnkaOfhka .egÆ we;slr .kshs' tfy;a ;ud flia l,U i|yd i;aldr l< hq;af;a flfiaoehs oek .ekSu iEu whl=g u jeo.;a h' tu.ska flia l,U ksis f,i /l n,d .ekSug yelshdj ,efí'

flia .ig id;a;= lsÍfï § wms ysia lnf,a u;=msg iajNdj .ek mjd wjOdkh fhduq l< hq;=h' wms ysi fia§ug fiaÿïldrl Ndú; lrkafka lsisÿ j. úNd.lska f;drjhs' inka .d ysi fia§u flfiaj;a wkqu; l< fkdyelshs' ukao inkaj, fldaiaála fidavd jeks foa by< m%;sY;hlska we;=<;a úh yelshs' tfukau inka hkq ysi fia§u muKla ksmojQjla fkdfõ' tajd wruqKq lsysmhla Wfoid ksmojQ fohls' tuksid >k o%jHhla jk inka wdf,am lsÍfï § tajd ysifliaj, lene,s f,i ;ekam;a úh yelsh' ysi fia§fï § mjd tajd ksis f,i bj;a fkdù ;sîu ksid bka flia l,Ug fukau ysialn,g mjd ydks úh yelsh'

IeïmQ .,ajkafka wehs@

IeïmQ hkq ysiflia fia§u i|ydu ksIamdokh lrk ,o fohls' tys uQ,sl wruqK fli al,U msßiqÿ lsÍuhs' ta ksid tajd ksmojd we;af;a tu wruqK ksis mßÈ idlaId;a lr.; yels mßoafoks' IeïmQ oud ysi fia§u ksid hï hï .egÆ mek k.sk njg we;eï wh ;=< we;s woyi ksje/È jQjla fkdfõ' IeïmQ fhdod ysi fia§fï § hï fodaIhla fõ kï th isÿ jkafka th ksishdldrj isÿ lsÍug Tng we;s fkdyelshdj yd fkdoekqj;a nj ksihs'

ysiflia fia§ug IeïmQ Ndú; l< úg ysiflia ÿ¾j, fjk njg;a" jvd;a isks÷ njla we;s fjk njg;a we;eï wh ;=< je/È u; we;s ù ;sfí' tfia jkafka ;udg iqÿiq wdldrfha Ieïmq yd lkaäIk¾ Ndú; fkdlsÍu" IeïmQ muKla fhdod ysi fia§u" IeïmQ lsÍfuka miqj lkaäIk¾ Ndú; fkdlsÍu" ksis f,i flia l,Ug i;aldr fkdlsÍu hk fya;= ldrKd ksihs'

wms IeïmQ .,ajd ysi fidaokafka ysiflia yd ysia ln, msßiqÿ lr.ekSfï wruqfKks' fï lghq;a; ksis f,i isÿlr .ekSug kï jvd;a iqÿiq jkafka Ieïmq h' ukao IeïmQ Èhr iajrEmfhka ;sfnk ksid flia uq,aj,g mjd fyd¢ka .e,aúh yels ùuhs'


Image

Views: 34      Aug 05, 2019

Views: 77      Jul 23, 2019

Views: 96      Jul 15, 2019

Views: 81      Jul 15, 2019

Views: 91      Jul 13, 2019

Views: 166      Jul 08, 2019

Views: 88      Jul 08, 2019

Views: 117      Jul 04, 2019

Views: 125      Jun 28, 2019

Views: 98      Jun 28, 2019

Views: 99      Jun 28, 2019

Views: 103      Jun 28, 2019

Views: 99      Jun 28, 2019

Views: 106      Jun 24, 2019

Views: 105      Jun 24, 2019

Views: 81      Jun 19, 2019

Views: 93      Jun 19, 2019

Views: 86      Jun 19, 2019

Views: 80      Jun 19, 2019

Views: 107      Jun 03, 2019

Views: 113      Jun 03, 2019

Views: 111      Jun 03, 2019

Views: 117      Jun 03, 2019

Views: 141      Jun 02, 2019

Views: 94      Jun 01, 2019

Views: 121      May 29, 2019

Views: 110      May 29, 2019

Views: 110      May 29, 2019

Views: 112      May 29, 2019

Views: 118      May 29, 2019

Views: 95      May 28, 2019

Views: 94      May 27, 2019

Views: 95      May 27, 2019

Views: 90      May 26, 2019

Views: 185      Apr 10, 2019

Views: 189      Apr 10, 2019

Views: 201      Apr 10, 2019

Views: 197      Apr 09, 2019

Views: 195      Apr 09, 2019

Views: 276      Mar 15, 2019