W;aij iuhg we÷ï ú,dis;d


Dec 18, 2018    Views: 321

W;aij iuhg we÷ï ú,dis;dfuu W;aij iufha§ ldka;djkag we÷ï j¾K i|yd jeä msßjehla oeÍug isÿjkafka fujeks we÷ï j¾. ksu lsÍu i|yd ks¾udK lrejkao jeä ñ,la wh lsÍu ksihs'

kuq;a fuu fudaia;r rgdjka fhdod we;s wkaoug Tng;a we÷ï ks¾udK isÿ l< yels kï th jákd wjia:djla muKla fkdj ;u we÷ï ks¾udK ish;skau isÿlr .ekSu ms<sn| uy;a jQ wd;au wNsudkhlao we;sfõ' fujeks ks¾udKhla lsÍfï§ ukd bjiSula fukau tys ksudj isÿlrk f;la mshjrla mdid bÈßhg ks¾udKYS,Sj isÿlsÍu Tn i;= j.lSuls'

k;a;,a W;aijh i|yd fndfyda úg l¿" ;o ks,a" ;o fld<" rkajka" ߧ" furEka jeks j¾K jeä jYfhka fhdod .kakd w;r tu.ska ks¾udKYS,Sj j¾K ;=< úldYkNdjh bÈßm;a l< yelsh'fydrK j.SId ial+,a T*a fv%ia fïlska ys m%ùK ueyqï yd fudaia;r ks¾udK Ys,amskS j.SId wfíisxy bÈßm;a lrhs


Image

Views: 25      Oct 14, 2019

Views: 21      Oct 14, 2019

Views: 43      Oct 02, 2019

Views: 51      Oct 02, 2019

Views: 65      Sep 23, 2019

Views: 60      Sep 23, 2019

Views: 57      Sep 23, 2019

Views: 66      Sep 19, 2019

Views: 57      Sep 19, 2019

Views: 96      Sep 04, 2019

Views: 125      Aug 05, 2019

Views: 182      Jul 23, 2019

Views: 199      Jul 15, 2019

Views: 182      Jul 15, 2019

Views: 201      Jul 13, 2019

Views: 329      Jul 08, 2019

Views: 189      Jul 08, 2019

Views: 224      Jul 04, 2019

Views: 234      Jun 28, 2019

Views: 194      Jun 28, 2019

Views: 202      Jun 28, 2019

Views: 203      Jun 28, 2019

Views: 198      Jun 28, 2019

Views: 190      Jun 24, 2019

Views: 189      Jun 24, 2019

Views: 170      Jun 19, 2019

Views: 192      Jun 19, 2019

Views: 177      Jun 19, 2019

Views: 170      Jun 19, 2019

Views: 189      Jun 03, 2019

Views: 190      Jun 03, 2019

Views: 197      Jun 03, 2019

Views: 198      Jun 03, 2019

Views: 216      Jun 02, 2019

Views: 167      Jun 01, 2019

Views: 202      May 29, 2019

Views: 197      May 29, 2019

Views: 186      May 29, 2019

Views: 187      May 29, 2019

Views: 204      May 29, 2019

Views: 177      May 28, 2019