asd
asf
asd

W;aij iuhg we÷ï ú,dis;d


Dec 18, 2018    Views: 204

W;aij iuhg we÷ï ú,dis;dfuu W;aij iufha§ ldka;djkag we÷ï j¾K i|yd jeä msßjehla oeÍug isÿjkafka fujeks we÷ï j¾. ksu lsÍu i|yd ks¾udK lrejkao jeä ñ,la wh lsÍu ksihs'

kuq;a fuu fudaia;r rgdjka fhdod we;s wkaoug Tng;a we÷ï ks¾udK isÿ l< yels kï th jákd wjia:djla muKla fkdj ;u we÷ï ks¾udK ish;skau isÿlr .ekSu ms<sn| uy;a jQ wd;au wNsudkhlao we;sfõ' fujeks ks¾udKhla lsÍfï§ ukd bjiSula fukau tys ksudj isÿlrk f;la mshjrla mdid bÈßhg ks¾udKYS,Sj isÿlsÍu Tn i;= j.lSuls'

k;a;,a W;aijh i|yd fndfyda úg l¿" ;o ks,a" ;o fld<" rkajka" ߧ" furEka jeks j¾K jeä jYfhka fhdod .kakd w;r tu.ska ks¾udKYS,Sj j¾K ;=< úldYkNdjh bÈßm;a l< yelsh'fydrK j.SId ial+,a T*a fv%ia fïlska ys m%ùK ueyqï yd fudaia;r ks¾udK Ys,amskS j.SId wfíisxy bÈßm;a lrhs


Image

Views: 21      Jun 03, 2019

Views: 22      Jun 03, 2019

Views: 29      Jun 03, 2019

Views: 21      Jun 03, 2019

Views: 26      Jun 02, 2019

Views: 22      Jun 01, 2019

Views: 33      May 29, 2019

Views: 29      May 29, 2019

Views: 26      May 29, 2019

Views: 29      May 29, 2019

Views: 31      May 29, 2019

Views: 21      May 28, 2019

Views: 23      May 27, 2019

Views: 17      May 27, 2019

Views: 20      May 26, 2019

Views: 95      Apr 10, 2019

Views: 105      Apr 10, 2019

Views: 118      Apr 10, 2019

Views: 109      Apr 09, 2019

Views: 101      Apr 09, 2019

Views: 178      Mar 15, 2019

Views: 124      Mar 15, 2019

Views: 124      Mar 15, 2019

Views: 183      Feb 25, 2019

Views: 188      Feb 12, 2019

Views: 168      Feb 12, 2019

Views: 146      Feb 12, 2019

Views: 161      Jan 31, 2019

Views: 176      Jan 26, 2019

Views: 195      Jan 01, 2019

Views: 210      Jan 01, 2019

Views: 196      Jan 01, 2019

Views: 206      Dec 31, 2018

Views: 204      Dec 18, 2018

Views: 199      Dec 18, 2018

Views: 232      Dec 18, 2018

Views: 192      Dec 18, 2018

Views: 230      Dec 04, 2018

Views: 224      Dec 04, 2018

Views: 276      Nov 27, 2018