asd
asf
asd

W;aij iuhg we÷ï ú,dis;d


Dec 18, 2018    Views: 162

W;aij iuhg we÷ï ú,dis;dfuu W;aij iufha§ ldka;djkag we÷ï j¾K i|yd jeä msßjehla oeÍug isÿjkafka fujeks we÷ï j¾. ksu lsÍu i|yd ks¾udK lrejkao jeä ñ,la wh lsÍu ksihs'

kuq;a fuu fudaia;r rgdjka fhdod we;s wkaoug Tng;a we÷ï ks¾udK isÿ l< yels kï th jákd wjia:djla muKla fkdj ;u we÷ï ks¾udK ish;skau isÿlr .ekSu ms<sn| uy;a jQ wd;au wNsudkhlao we;sfõ' fujeks ks¾udKhla lsÍfï§ ukd bjiSula fukau tys ksudj isÿlrk f;la mshjrla mdid bÈßhg ks¾udKYS,Sj isÿlsÍu Tn i;= j.lSuls'

k;a;,a W;aijh i|yd fndfyda úg l¿" ;o ks,a" ;o fld<" rkajka" ߧ" furEka jeks j¾K jeä jYfhka fhdod .kakd w;r tu.ska ks¾udKYS,Sj j¾K ;=< úldYkNdjh bÈßm;a l< yelsh'fydrK j.SId ial+,a T*a fv%ia fïlska ys m%ùK ueyqï yd fudaia;r ks¾udK Ys,amskS j.SId wfíisxy bÈßm;a lrhs


Image

Views: 23      Apr 10, 2019

Views: 27      Apr 10, 2019

Views: 25      Apr 10, 2019

Views: 25      Apr 09, 2019

Views: 25      Apr 09, 2019

Views: 92      Mar 15, 2019

Views: 70      Mar 15, 2019

Views: 62      Mar 15, 2019

Views: 126      Feb 25, 2019

Views: 122      Feb 12, 2019

Views: 116      Feb 12, 2019

Views: 91      Feb 12, 2019

Views: 113      Jan 31, 2019

Views: 130      Jan 26, 2019

Views: 151      Jan 01, 2019

Views: 166      Jan 01, 2019

Views: 161      Jan 01, 2019

Views: 158      Dec 31, 2018

Views: 162      Dec 18, 2018

Views: 158      Dec 18, 2018

Views: 193      Dec 18, 2018

Views: 155      Dec 18, 2018

Views: 189      Dec 04, 2018

Views: 176      Dec 04, 2018

Views: 222      Nov 27, 2018

Views: 217      Nov 23, 2018

Views: 174      Nov 23, 2018

Views: 179      Nov 14, 2018

Views: 113      Oct 22, 2018

Views: 156      Oct 22, 2018

Views: 118      Oct 22, 2018

Views: 153      Oct 22, 2018

Views: 109      Oct 22, 2018

Views: 2930      Oct 04, 2018

Views: 2873      Oct 04, 2018

Views: 2902      Oct 04, 2018

Views: 17221      Oct 04, 2018