asd
asf
asd

fmdf<dia f;ïmrdÿj


Dec 18, 2018    Views: 158

fmdf<dia f;ïmrdÿj
Wjukd o%jH
;ïnd.;a ‍fmdf<dia" ñßia l=vq fïi ye¢ 2" ÆKq" lrmsxpd" rïfma" r;=¨kq iaj,amhla" ‍fmd,af;,a fnda;,a 1$8
idok l%uh

‍fmdf<dia ;ïnd lgqj iy jy,a, bj;a lrkak' fï i|yd f,dl= ‍fmdf<dia .eg .kak' Bg miq th È. w;g f¾Kq fuka isák fia ,syd .kak' Ndckhla <sm ;nd Bg f;,a álla oud r;a jQjdg miq r;= ¨kq lrmsxpd rïfma iy ñßia l=vq oud hka;ï nÈkak' Bg miq l,ska ilia lr.;a ‍fmdf<dia oud Bgu Ækq tl;= lr ye¢ .dkak' fuh álla fj,d <sm u; ;sìh hq;=fõ' f;,a ish,a, is÷kdg miq bj;g .kak'

ud;r fldaÜfÜf.dv mdrïmßl ffjoH n¾á Wfíisß


Image

Views: 23      Apr 10, 2019

Views: 27      Apr 10, 2019

Views: 25      Apr 10, 2019

Views: 25      Apr 09, 2019

Views: 25      Apr 09, 2019

Views: 92      Mar 15, 2019

Views: 70      Mar 15, 2019

Views: 62      Mar 15, 2019

Views: 126      Feb 25, 2019

Views: 122      Feb 12, 2019

Views: 116      Feb 12, 2019

Views: 91      Feb 12, 2019

Views: 113      Jan 31, 2019

Views: 130      Jan 26, 2019

Views: 151      Jan 01, 2019

Views: 166      Jan 01, 2019

Views: 161      Jan 01, 2019

Views: 158      Dec 31, 2018

Views: 162      Dec 18, 2018

Views: 158      Dec 18, 2018

Views: 193      Dec 18, 2018

Views: 155      Dec 18, 2018

Views: 189      Dec 04, 2018

Views: 176      Dec 04, 2018

Views: 222      Nov 27, 2018

Views: 217      Nov 23, 2018

Views: 174      Nov 23, 2018

Views: 179      Nov 14, 2018

Views: 113      Oct 22, 2018

Views: 156      Oct 22, 2018

Views: 118      Oct 22, 2018

Views: 153      Oct 22, 2018

Views: 109      Oct 22, 2018

Views: 2930      Oct 04, 2018

Views: 2873      Oct 04, 2018

Views: 2902      Oct 04, 2018

Views: 17221      Oct 04, 2018