asd
asf
asd

fmdf<dia f;ïmrdÿj


Dec 18, 2018    Views: 199

fmdf<dia f;ïmrdÿj




Wjukd o%jH
;ïnd.;a ‍fmdf<dia" ñßia l=vq fïi ye¢ 2" ÆKq" lrmsxpd" rïfma" r;=¨kq iaj,amhla" ‍fmd,af;,a fnda;,a 1$8
idok l%uh

‍fmdf<dia ;ïnd lgqj iy jy,a, bj;a lrkak' fï i|yd f,dl= ‍fmdf<dia .eg .kak' Bg miq th È. w;g f¾Kq fuka isák fia ,syd .kak' Ndckhla <sm ;nd Bg f;,a álla oud r;a jQjdg miq r;= ¨kq lrmsxpd rïfma iy ñßia l=vq oud hka;ï nÈkak' Bg miq l,ska ilia lr.;a ‍fmdf<dia oud Bgu Ækq tl;= lr ye¢ .dkak' fuh álla fj,d <sm u; ;sìh hq;=fõ' f;,a ish,a, is÷kdg miq bj;g .kak'

ud;r fldaÜfÜf.dv mdrïmßl ffjoH n¾á Wfíisß


Image

Views: 21      Jun 03, 2019

Views: 22      Jun 03, 2019

Views: 29      Jun 03, 2019

Views: 21      Jun 03, 2019

Views: 26      Jun 02, 2019

Views: 22      Jun 01, 2019

Views: 33      May 29, 2019

Views: 29      May 29, 2019

Views: 26      May 29, 2019

Views: 29      May 29, 2019

Views: 31      May 29, 2019

Views: 21      May 28, 2019

Views: 23      May 27, 2019

Views: 17      May 27, 2019

Views: 20      May 26, 2019

Views: 95      Apr 10, 2019

Views: 105      Apr 10, 2019

Views: 118      Apr 10, 2019

Views: 109      Apr 09, 2019

Views: 101      Apr 09, 2019

Views: 178      Mar 15, 2019

Views: 124      Mar 15, 2019

Views: 124      Mar 15, 2019

Views: 183      Feb 25, 2019

Views: 188      Feb 12, 2019

Views: 168      Feb 12, 2019

Views: 146      Feb 12, 2019

Views: 161      Jan 31, 2019

Views: 176      Jan 26, 2019

Views: 195      Jan 01, 2019

Views: 210      Jan 01, 2019

Views: 196      Jan 01, 2019

Views: 206      Dec 31, 2018

Views: 204      Dec 18, 2018

Views: 199      Dec 18, 2018

Views: 232      Dec 18, 2018

Views: 192      Dec 18, 2018

Views: 230      Dec 04, 2018

Views: 224      Dec 04, 2018

Views: 276      Nov 27, 2018