fmdf<dia f;ïmrdÿj


Dec 18, 2018    Views: 258

fmdf<dia f;ïmrdÿj
Wjukd o%jH
;ïnd.;a ‍fmdf<dia" ñßia l=vq fïi ye¢ 2" ÆKq" lrmsxpd" rïfma" r;=¨kq iaj,amhla" ‍fmd,af;,a fnda;,a 1$8
idok l%uh

‍fmdf<dia ;ïnd lgqj iy jy,a, bj;a lrkak' fï i|yd f,dl= ‍fmdf<dia .eg .kak' Bg miq th È. w;g f¾Kq fuka isák fia ,syd .kak' Ndckhla <sm ;nd Bg f;,a álla oud r;a jQjdg miq r;= ¨kq lrmsxpd rïfma iy ñßia l=vq oud hka;ï nÈkak' Bg miq l,ska ilia lr.;a ‍fmdf<dia oud Bgu Ækq tl;= lr ye¢ .dkak' fuh álla fj,d <sm u; ;sìh hq;=fõ' f;,a ish,a, is÷kdg miq bj;g .kak'

ud;r fldaÜfÜf.dv mdrïmßl ffjoH n¾á Wfíisß


Image

Views: 34      Aug 05, 2019

Views: 77      Jul 23, 2019

Views: 96      Jul 15, 2019

Views: 81      Jul 15, 2019

Views: 91      Jul 13, 2019

Views: 166      Jul 08, 2019

Views: 88      Jul 08, 2019

Views: 117      Jul 04, 2019

Views: 125      Jun 28, 2019

Views: 98      Jun 28, 2019

Views: 99      Jun 28, 2019

Views: 103      Jun 28, 2019

Views: 99      Jun 28, 2019

Views: 106      Jun 24, 2019

Views: 105      Jun 24, 2019

Views: 81      Jun 19, 2019

Views: 93      Jun 19, 2019

Views: 86      Jun 19, 2019

Views: 80      Jun 19, 2019

Views: 107      Jun 03, 2019

Views: 113      Jun 03, 2019

Views: 111      Jun 03, 2019

Views: 117      Jun 03, 2019

Views: 141      Jun 02, 2019

Views: 94      Jun 01, 2019

Views: 121      May 29, 2019

Views: 110      May 29, 2019

Views: 110      May 29, 2019

Views: 112      May 29, 2019

Views: 118      May 29, 2019

Views: 95      May 28, 2019

Views: 94      May 27, 2019

Views: 95      May 27, 2019

Views: 90      May 26, 2019

Views: 185      Apr 10, 2019

Views: 189      Apr 10, 2019

Views: 201      Apr 10, 2019

Views: 197      Apr 09, 2019

Views: 195      Apr 09, 2019

Views: 276      Mar 15, 2019