yd,a ueiaika wÉpdre


Dec 18, 2018    Views: 3131

yd,a ueiaika wÉpdre
wjYH o%jH
úh<s yd,aueiaika .%Eï100
r;=¨kq .%Eï 100
úkdlsß ñ,s ,Sg¾ 25
wn weg f;a ye¢ 2
wuqñßia lr,a 10la muK
ishU,d hqI fïi
ye¢ 2la
ÆKq rig wkqj
iSks f;a ye¢ 1
f;,a wjYH ;rug
iqÿ¨kq ìla 2la
l=vd b.qre lene,a,la
;lald,s f.ähla

idok wdldrh

yd,aueiaika T¿ lvd b;d fyd¢ka ms,S hk f,i fidaod yelskï wõfõ úh<d .kak' oeka r;=¨kq iqoao lr f.ä msákau fyd¢ka Èh fírd .kak' wuq ñßia fjka fkdjk fia folg m,d .kak'
oeka yd,aueiaika r;ajQ .eUqre f;,g oud rkajka mdgg neo .kak' f;,a fífrkakg ;=kS lr ;nkak' r;=¨kq" wuqñßia r;ajQ f;,g oud WKq .iajd .kak' oeka iqÿ¨kq" b.qre" wn" úkdlsß j,ska wUrd .kak' f;,a álla ueá we;s,shlg oud ,sm ;nkak' r;ajk úg wUrd.;a ñY%Kh oukak' ÆKq" iSks tl;= lrkak' oeka neo.;a yd,aueiaika ¨kq" wuqñßia l,jï lr lEug .kak'


Image

Views: 2      May 22, 2020

Views: 3125      Apr 20, 2020

Views: 3129      Mar 17, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3130      Mar 17, 2020

Views: 3129      Mar 15, 2020

Views: 3127      Mar 04, 2020

Views: 3130      Feb 20, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3128      Jan 05, 2020

Views: 3132      Jan 05, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3128      Dec 30, 2019

Views: 3131      Dec 30, 2019

Views: 3129      Dec 30, 2019

Views: 3131      Dec 17, 2019

Views: 3129      Dec 17, 2019

Views: 3131      Dec 17, 2019

Views: 3131      Dec 17, 2019

Views: 3128      Dec 17, 2019

Views: 3135      Nov 27, 2019

Views: 3134      Nov 27, 2019

Views: 3128      Oct 22, 2019

Views: 3132      Oct 14, 2019

Views: 3131      Oct 14, 2019

Views: 3131      Oct 02, 2019

Views: 3129      Oct 02, 2019

Views: 3131      Sep 23, 2019

Views: 3127      Sep 23, 2019

Views: 3135      Sep 23, 2019

Views: 3130      Sep 19, 2019

Views: 3131      Sep 19, 2019

Views: 3129      Sep 04, 2019

Views: 3134      Sep 04, 2019

Views: 3130      Aug 05, 2019

Views: 3130      Aug 05, 2019

Views: 3132      Jul 23, 2019

Views: 3129      Jul 15, 2019

Views: 3131      Jul 15, 2019

Views: 3127      Jul 13, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019