asd
asf
asd

biaika neÿu


Nov 23, 2018    Views: 217

biaika neÿu

 
wjYH o%jH
;rula f,dl= biaika .%Eï 250
rig wkqj ÆKq
ly iaj,amhla
.ïñßia rig wkqj
mdkamsá wjYH ;rug
ì;a;rhla
Wl= ‍fmd,a lsß álla
isyskaj .d .;a
‍fmd,a wඬq fldamam 1$2 muK
neo .ekSug f;,a

idok wdldrh
biaikaf.a T¿j whska lr ‍fmd;a; ;sìh§u fyd¢ka ms,S hk f,i foys ñY% j;=frka fidaod Èh fírd f;; ud;a;= lr .kak' bka biaikag fyd¢ka .Eremamqjlska wek isÿre lr ÆKq" .ïñßia ly oud w;.d iSika jkakg yßkak' mdkamsá j,g ì;a;rhla ÆKq b;du iaj,amhla oud ‍fmd,a lsß ál ál ouñka b;du Wl= negrhla idod .kak'
oeka mdkamsá álla ;eáhlg oukak' ‍fmd,a o ;eáhlg oud .kak' oeka biaid ne.ska f.k Wl= negrfha .s,ajd mdkamsá iy ‍fmd,a u; fmr<ñka w;ska ;olrñka biaid jgd fyd¢ka msá iy ‍fmd,a ;jrd
.kak' oeka r;ajQ f;,g oud uo.skaof¾ rkajka mdg jk;=re neo .kak'


Image

Views: 23      Apr 10, 2019

Views: 27      Apr 10, 2019

Views: 25      Apr 10, 2019

Views: 24      Apr 09, 2019

Views: 25      Apr 09, 2019

Views: 92      Mar 15, 2019

Views: 70      Mar 15, 2019

Views: 62      Mar 15, 2019

Views: 126      Feb 25, 2019

Views: 122      Feb 12, 2019

Views: 116      Feb 12, 2019

Views: 91      Feb 12, 2019

Views: 113      Jan 31, 2019

Views: 130      Jan 26, 2019

Views: 151      Jan 01, 2019

Views: 166      Jan 01, 2019

Views: 161      Jan 01, 2019

Views: 158      Dec 31, 2018

Views: 162      Dec 18, 2018

Views: 158      Dec 18, 2018

Views: 193      Dec 18, 2018

Views: 155      Dec 18, 2018

Views: 189      Dec 04, 2018

Views: 176      Dec 04, 2018

Views: 222      Nov 27, 2018

Views: 217      Nov 23, 2018

Views: 174      Nov 23, 2018

Views: 179      Nov 14, 2018

Views: 113      Oct 22, 2018

Views: 156      Oct 22, 2018

Views: 118      Oct 22, 2018

Views: 153      Oct 22, 2018

Views: 109      Oct 22, 2018

Views: 2930      Oct 04, 2018

Views: 2873      Oct 04, 2018

Views: 2902      Oct 04, 2018

Views: 17221      Oct 04, 2018