asd
asf
asd

biaika neÿu


Nov 23, 2018    Views: 265

biaika neÿu

 
wjYH o%jH
;rula f,dl= biaika .%Eï 250
rig wkqj ÆKq
ly iaj,amhla
.ïñßia rig wkqj
mdkamsá wjYH ;rug
ì;a;rhla
Wl= ‍fmd,a lsß álla
isyskaj .d .;a
‍fmd,a wඬq fldamam 1$2 muK
neo .ekSug f;,a

idok wdldrh
biaikaf.a T¿j whska lr ‍fmd;a; ;sìh§u fyd¢ka ms,S hk f,i foys ñY% j;=frka fidaod Èh fírd f;; ud;a;= lr .kak' bka biaikag fyd¢ka .Eremamqjlska wek isÿre lr ÆKq" .ïñßia ly oud w;.d iSika jkakg yßkak' mdkamsá j,g ì;a;rhla ÆKq b;du iaj,amhla oud ‍fmd,a lsß ál ál ouñka b;du Wl= negrhla idod .kak'
oeka mdkamsá álla ;eáhlg oukak' ‍fmd,a o ;eáhlg oud .kak' oeka biaid ne.ska f.k Wl= negrfha .s,ajd mdkamsá iy ‍fmd,a u; fmr<ñka w;ska ;olrñka biaid jgd fyd¢ka msá iy ‍fmd,a ;jrd
.kak' oeka r;ajQ f;,g oud uo.skaof¾ rkajka mdg jk;=re neo .kak'


Image

Views: 21      Jun 03, 2019

Views: 22      Jun 03, 2019

Views: 29      Jun 03, 2019

Views: 21      Jun 03, 2019

Views: 26      Jun 02, 2019

Views: 22      Jun 01, 2019

Views: 33      May 29, 2019

Views: 29      May 29, 2019

Views: 26      May 29, 2019

Views: 29      May 29, 2019

Views: 31      May 29, 2019

Views: 21      May 28, 2019

Views: 23      May 27, 2019

Views: 17      May 27, 2019

Views: 20      May 26, 2019

Views: 95      Apr 10, 2019

Views: 105      Apr 10, 2019

Views: 118      Apr 10, 2019

Views: 108      Apr 09, 2019

Views: 101      Apr 09, 2019

Views: 178      Mar 15, 2019

Views: 124      Mar 15, 2019

Views: 124      Mar 15, 2019

Views: 183      Feb 25, 2019

Views: 188      Feb 12, 2019

Views: 168      Feb 12, 2019

Views: 146      Feb 12, 2019

Views: 161      Jan 31, 2019

Views: 176      Jan 26, 2019

Views: 195      Jan 01, 2019

Views: 210      Jan 01, 2019

Views: 196      Jan 01, 2019

Views: 206      Dec 31, 2018

Views: 204      Dec 18, 2018

Views: 199      Dec 18, 2018

Views: 232      Dec 18, 2018

Views: 192      Dec 18, 2018

Views: 230      Dec 04, 2018

Views: 224      Dec 04, 2018

Views: 276      Nov 27, 2018