biaika neÿu


Nov 23, 2018    Views: 400

biaika neÿu

 
wjYH o%jH
;rula f,dl= biaika .%Eï 250
rig wkqj ÆKq
ly iaj,amhla
.ïñßia rig wkqj
mdkamsá wjYH ;rug
ì;a;rhla
Wl= ‍fmd,a lsß álla
isyskaj .d .;a
‍fmd,a wඬq fldamam 1$2 muK
neo .ekSug f;,a

idok wdldrh
biaikaf.a T¿j whska lr ‍fmd;a; ;sìh§u fyd¢ka ms,S hk f,i foys ñY% j;=frka fidaod Èh fírd f;; ud;a;= lr .kak' bka biaikag fyd¢ka .Eremamqjlska wek isÿre lr ÆKq" .ïñßia ly oud w;.d iSika jkakg yßkak' mdkamsá j,g ì;a;rhla ÆKq b;du iaj,amhla oud ‍fmd,a lsß ál ál ouñka b;du Wl= negrhla idod .kak'
oeka mdkamsá álla ;eáhlg oukak' ‍fmd,a o ;eáhlg oud .kak' oeka biaid ne.ska f.k Wl= negrfha .s,ajd mdkamsá iy ‍fmd,a u; fmr<ñka w;ska ;olrñka biaid jgd fyd¢ka msá iy ‍fmd,a ;jrd
.kak' oeka r;ajQ f;,g oud uo.skaof¾ rkajka mdg jk;=re neo .kak'


Image

Views: 25      Oct 14, 2019

Views: 21      Oct 14, 2019

Views: 43      Oct 02, 2019

Views: 51      Oct 02, 2019

Views: 65      Sep 23, 2019

Views: 60      Sep 23, 2019

Views: 57      Sep 23, 2019

Views: 66      Sep 19, 2019

Views: 57      Sep 19, 2019

Views: 96      Sep 04, 2019

Views: 125      Aug 05, 2019

Views: 182      Jul 23, 2019

Views: 199      Jul 15, 2019

Views: 182      Jul 15, 2019

Views: 201      Jul 13, 2019

Views: 329      Jul 08, 2019

Views: 189      Jul 08, 2019

Views: 224      Jul 04, 2019

Views: 234      Jun 28, 2019

Views: 194      Jun 28, 2019

Views: 202      Jun 28, 2019

Views: 203      Jun 28, 2019

Views: 198      Jun 28, 2019

Views: 190      Jun 24, 2019

Views: 189      Jun 24, 2019

Views: 170      Jun 19, 2019

Views: 192      Jun 19, 2019

Views: 177      Jun 19, 2019

Views: 170      Jun 19, 2019

Views: 189      Jun 03, 2019

Views: 190      Jun 03, 2019

Views: 197      Jun 03, 2019

Views: 198      Jun 03, 2019

Views: 216      Jun 02, 2019

Views: 167      Jun 01, 2019

Views: 202      May 29, 2019

Views: 197      May 29, 2019

Views: 186      May 29, 2019

Views: 187      May 29, 2019

Views: 204      May 29, 2019

Views: 177      May 28, 2019