asd
asf
asd

l=vd orejkaf.a W.=f¾ hula isrùu j<lajd.kak kï


Nov 23, 2018    Views: 174

l=vd orejkaf.a W.=f¾ hula isrùu j<lajd.kak kïl=vdu orejka b;du fYdap”h f,i ñh hdug nyq,ju n,mdkafka hï hï foa W.=f¾ isrùfuka nj uE;l§ isÿl< ffjoH m¾fhaiK u.ska ikd: ù we;'
l=vdu orejkag w, ì;a;r lerÜ wdÈh leùfï§ mjd tajd b;du l=vdu m%udKfhka ‍fmdälr b;du iq¿ m%udKj,ska leùug Wkkaÿúh hq;=h' lEu leùfï§ orejdg fmùug iqÿiq c, n÷klao iQodkï lrf.k lEu leùu wdrïN l< hq;=h'
tfukau lv, weg" uqx weg" ljqms" fndaxÑ weg mjd lsysmhla yÈisfha .s, oeófuka tajd orejdf.a W.=f¾ isrúh yelsh' bÿKq flfi,a we;=¿ m,;=re mjd leùfï§ m%fõYï jkak' T,s| weg" uoáh weg" ð,afnda, fyda fjk;a l=vd foaj,a orejdf.a weiqfrka wE;alr ;nkak' úfYaIfhkau uj fï iïnkaOj oekqïj;a ù isàu b;du jeo.;a lreKls'
l=vd l=vd fldgiaj,g .e,úh yels fi,a,ï nvq orejdg ,nd§fuka j<lskak'
‍fmd,s;ska wdjrK iys; lEu ìu" l%Svd NdKav fukau is,s is,s nE.a ma,diaála nE.a iu. orejkag fi,a,ï lsÍug §fuka j<lskak'
fodr cfk,aj, frÈ má wdÈh t,a,S ;sfí kï tajd bj;a lrkak'
orejdf.a uqfõ iQmamqj r|jd lsß fnda;,h orejdg w,a,d.kakg i,iajd uj t;ekska bj;aj hdu lsisfia;au fkdlrkak'
orejdg lEu ljk úg lEu ms.dkg w; fmùfuka orejd j<lkak'
orejd ksÈlrjd isák bßhõfjka ;nd lsisu lEula leùfuka j<lskak'
wdydrmdk .kakd w;r orejd fi,a,ï lsÍfuka j<lajkak'

rUqlalk lS¾;s tia' l=udr


Image

Views: 23      Apr 10, 2019

Views: 27      Apr 10, 2019

Views: 25      Apr 10, 2019

Views: 24      Apr 09, 2019

Views: 25      Apr 09, 2019

Views: 92      Mar 15, 2019

Views: 70      Mar 15, 2019

Views: 62      Mar 15, 2019

Views: 126      Feb 25, 2019

Views: 122      Feb 12, 2019

Views: 116      Feb 12, 2019

Views: 91      Feb 12, 2019

Views: 113      Jan 31, 2019

Views: 130      Jan 26, 2019

Views: 151      Jan 01, 2019

Views: 166      Jan 01, 2019

Views: 161      Jan 01, 2019

Views: 158      Dec 31, 2018

Views: 162      Dec 18, 2018

Views: 158      Dec 18, 2018

Views: 193      Dec 18, 2018

Views: 155      Dec 18, 2018

Views: 189      Dec 04, 2018

Views: 176      Dec 04, 2018

Views: 222      Nov 27, 2018

Views: 217      Nov 23, 2018

Views: 174      Nov 23, 2018

Views: 179      Nov 14, 2018

Views: 113      Oct 22, 2018

Views: 156      Oct 22, 2018

Views: 118      Oct 22, 2018

Views: 153      Oct 22, 2018

Views: 109      Oct 22, 2018

Views: 2930      Oct 04, 2018

Views: 2873      Oct 04, 2018

Views: 2902      Oct 04, 2018

Views: 17221      Oct 04, 2018