l=vd orejkaf.a W.=f¾ hula isrùu j<lajd.kak kï


Nov 23, 2018    Views: 319

l=vd orejkaf.a W.=f¾ hula isrùu j<lajd.kak kïl=vdu orejka b;du fYdap”h f,i ñh hdug nyq,ju n,mdkafka hï hï foa W.=f¾ isrùfuka nj uE;l§ isÿl< ffjoH m¾fhaiK u.ska ikd: ù we;'
l=vdu orejkag w, ì;a;r lerÜ wdÈh leùfï§ mjd tajd b;du l=vdu m%udKfhka ‍fmdälr b;du iq¿ m%udKj,ska leùug Wkkaÿúh hq;=h' lEu leùfï§ orejdg fmùug iqÿiq c, n÷klao iQodkï lrf.k lEu leùu wdrïN l< hq;=h'
tfukau lv, weg" uqx weg" ljqms" fndaxÑ weg mjd lsysmhla yÈisfha .s, oeófuka tajd orejdf.a W.=f¾ isrúh yelsh' bÿKq flfi,a we;=¿ m,;=re mjd leùfï§ m%fõYï jkak' T,s| weg" uoáh weg" ð,afnda, fyda fjk;a l=vd foaj,a orejdf.a weiqfrka wE;alr ;nkak' úfYaIfhkau uj fï iïnkaOj oekqïj;a ù isàu b;du jeo.;a lreKls'
l=vd l=vd fldgiaj,g .e,úh yels fi,a,ï nvq orejdg ,nd§fuka j<lskak'
‍fmd,s;ska wdjrK iys; lEu ìu" l%Svd NdKav fukau is,s is,s nE.a ma,diaála nE.a iu. orejkag fi,a,ï lsÍug §fuka j<lskak'
fodr cfk,aj, frÈ má wdÈh t,a,S ;sfí kï tajd bj;a lrkak'
orejdf.a uqfõ iQmamqj r|jd lsß fnda;,h orejdg w,a,d.kakg i,iajd uj t;ekska bj;aj hdu lsisfia;au fkdlrkak'
orejdg lEu ljk úg lEu ms.dkg w; fmùfuka orejd j<lkak'
orejd ksÈlrjd isák bßhõfjka ;nd lsisu lEula leùfuka j<lskak'
wdydrmdk .kakd w;r orejd fi,a,ï lsÍfuka j<lajkak'

rUqlalk lS¾;s tia' l=udr


Image

Views: 25      Oct 14, 2019

Views: 21      Oct 14, 2019

Views: 43      Oct 02, 2019

Views: 51      Oct 02, 2019

Views: 65      Sep 23, 2019

Views: 60      Sep 23, 2019

Views: 57      Sep 23, 2019

Views: 66      Sep 19, 2019

Views: 57      Sep 19, 2019

Views: 96      Sep 04, 2019

Views: 125      Aug 05, 2019

Views: 182      Jul 23, 2019

Views: 199      Jul 15, 2019

Views: 182      Jul 15, 2019

Views: 201      Jul 13, 2019

Views: 329      Jul 08, 2019

Views: 189      Jul 08, 2019

Views: 224      Jul 04, 2019

Views: 234      Jun 28, 2019

Views: 194      Jun 28, 2019

Views: 202      Jun 28, 2019

Views: 203      Jun 28, 2019

Views: 198      Jun 28, 2019

Views: 190      Jun 24, 2019

Views: 189      Jun 24, 2019

Views: 170      Jun 19, 2019

Views: 192      Jun 19, 2019

Views: 177      Jun 19, 2019

Views: 170      Jun 19, 2019

Views: 189      Jun 03, 2019

Views: 190      Jun 03, 2019

Views: 197      Jun 03, 2019

Views: 198      Jun 03, 2019

Views: 216      Jun 02, 2019

Views: 167      Jun 01, 2019

Views: 202      May 29, 2019

Views: 197      May 29, 2019

Views: 186      May 29, 2019

Views: 187      May 29, 2019

Views: 204      May 29, 2019

Views: 177      May 28, 2019