asd
asf
asd

ud¿ T¿ lßh


Nov 14, 2018    Views: 225

ud¿ T¿ lßh
wjYH o%jH
lsf,da.%Eï tlla muK nr mrd ud¿ T¿jla
lrmsxpd lsks;a;la
f,dl= ¨kq f.ähla
;lald,s .%Eï 100la
wuqñßia lr,a 2hs
f;,a fïi ye¢ 3la
wUrd.;a b.qre iqÿ¨kq fïi ye¢ 1
ñßia l=vq fïi ye¢ 2
f.drld b;s 2la
;=kmy l=vq fïi ye¢ 2
lyl=vq f;a ye¢ 1$2
ÆKq rig wkqj
.ïñßia l=vq iaj,amhla
uqrex.d fld< b;s 2la

idok wdldrh
lru,a .,jd ud¿ T¿j ;rul f,dl= lene,s j,g lmd fyd¢ka ms,S bj;aj hk f,i foys ñY% j;=frka fidaod .kak' oeka ;lald,s ál íf,kav¾ lr .kak' ¨kq" isyskaj lmd .kak' wuqñßia o È.= w;g lene,s lmd .kak' oeka f;,a ál <sm ;nd r;ajk úg wUrd.;a b.qre" iqÿ¨kq oukak' oeka ¨kq" lrmsxpd" wuqñßia oukak' ;lald,s fmaiaÜ tl iy ;=kmy j¾.o oud .kak' oeka ud¿ T¿ lene,s tl;= lr wjYH ;rug j;=r álla tl;= lr fyd¢ka ;eïfnkakg yßkak' <sfmka nEug wdikakfha§ fidaod Èh fírd.;a uqrex.d fld< ál oud l,jï lr WKqfjkau lEug .kak'


Image

Views: 21      Jun 03, 2019

Views: 22      Jun 03, 2019

Views: 29      Jun 03, 2019

Views: 21      Jun 03, 2019

Views: 26      Jun 02, 2019

Views: 22      Jun 01, 2019

Views: 33      May 29, 2019

Views: 29      May 29, 2019

Views: 26      May 29, 2019

Views: 29      May 29, 2019

Views: 31      May 29, 2019

Views: 21      May 28, 2019

Views: 23      May 27, 2019

Views: 17      May 27, 2019

Views: 20      May 26, 2019

Views: 95      Apr 10, 2019

Views: 105      Apr 10, 2019

Views: 118      Apr 10, 2019

Views: 108      Apr 09, 2019

Views: 101      Apr 09, 2019

Views: 178      Mar 15, 2019

Views: 124      Mar 15, 2019

Views: 124      Mar 15, 2019

Views: 183      Feb 25, 2019

Views: 188      Feb 12, 2019

Views: 168      Feb 12, 2019

Views: 146      Feb 12, 2019

Views: 161      Jan 31, 2019

Views: 176      Jan 26, 2019

Views: 195      Jan 01, 2019

Views: 210      Jan 01, 2019

Views: 196      Jan 01, 2019

Views: 206      Dec 31, 2018

Views: 204      Dec 18, 2018

Views: 199      Dec 18, 2018

Views: 232      Dec 18, 2018

Views: 192      Dec 18, 2018

Views: 230      Dec 04, 2018

Views: 224      Dec 04, 2018

Views: 276      Nov 27, 2018