ud¿ T¿ lßh


Nov 14, 2018    Views: 344

ud¿ T¿ lßh
wjYH o%jH
lsf,da.%Eï tlla muK nr mrd ud¿ T¿jla
lrmsxpd lsks;a;la
f,dl= ¨kq f.ähla
;lald,s .%Eï 100la
wuqñßia lr,a 2hs
f;,a fïi ye¢ 3la
wUrd.;a b.qre iqÿ¨kq fïi ye¢ 1
ñßia l=vq fïi ye¢ 2
f.drld b;s 2la
;=kmy l=vq fïi ye¢ 2
lyl=vq f;a ye¢ 1$2
ÆKq rig wkqj
.ïñßia l=vq iaj,amhla
uqrex.d fld< b;s 2la

idok wdldrh
lru,a .,jd ud¿ T¿j ;rul f,dl= lene,s j,g lmd fyd¢ka ms,S bj;aj hk f,i foys ñY% j;=frka fidaod .kak' oeka ;lald,s ál íf,kav¾ lr .kak' ¨kq" isyskaj lmd .kak' wuqñßia o È.= w;g lene,s lmd .kak' oeka f;,a ál <sm ;nd r;ajk úg wUrd.;a b.qre" iqÿ¨kq oukak' oeka ¨kq" lrmsxpd" wuqñßia oukak' ;lald,s fmaiaÜ tl iy ;=kmy j¾.o oud .kak' oeka ud¿ T¿ lene,s tl;= lr wjYH ;rug j;=r álla tl;= lr fyd¢ka ;eïfnkakg yßkak' <sfmka nEug wdikakfha§ fidaod Èh fírd.;a uqrex.d fld< ál oud l,jï lr WKqfjkau lEug .kak'


Image

Views: 25      Oct 14, 2019

Views: 21      Oct 14, 2019

Views: 43      Oct 02, 2019

Views: 51      Oct 02, 2019

Views: 65      Sep 23, 2019

Views: 60      Sep 23, 2019

Views: 57      Sep 23, 2019

Views: 66      Sep 19, 2019

Views: 57      Sep 19, 2019

Views: 96      Sep 04, 2019

Views: 125      Aug 05, 2019

Views: 182      Jul 23, 2019

Views: 199      Jul 15, 2019

Views: 182      Jul 15, 2019

Views: 201      Jul 13, 2019

Views: 329      Jul 08, 2019

Views: 189      Jul 08, 2019

Views: 224      Jul 04, 2019

Views: 234      Jun 28, 2019

Views: 194      Jun 28, 2019

Views: 202      Jun 28, 2019

Views: 203      Jun 28, 2019

Views: 198      Jun 28, 2019

Views: 190      Jun 24, 2019

Views: 189      Jun 24, 2019

Views: 170      Jun 19, 2019

Views: 192      Jun 19, 2019

Views: 177      Jun 19, 2019

Views: 170      Jun 19, 2019

Views: 189      Jun 03, 2019

Views: 190      Jun 03, 2019

Views: 197      Jun 03, 2019

Views: 198      Jun 03, 2019

Views: 216      Jun 02, 2019

Views: 167      Jun 01, 2019

Views: 202      May 29, 2019

Views: 197      May 29, 2019

Views: 186      May 29, 2019

Views: 187      May 29, 2019

Views: 204      May 29, 2019

Views: 177      May 28, 2019