fudv¾ka lekaähka ukd,shla


Oct 04, 2018    Views: 2933

fudv¾ka lekaähka ukd,shla


fï ukd,sh Wvrg l%uhg ieriS isáh;a ta idïm%odhsl Wvrg ukd,shl f,iska fkdfjhs' wef.a fïâ wma Tißh iafgdakaia j¾la tllska hq;a fkÜ froaolska ks¾udKh lr ieákaj,ska ,hskska lr ilia lr ;sfnkjd' idßhg jf.au idß yeÜgfha bÈßmi yd msgqmig;a w;aj,g;a w,xldr f,i j¾la lr ;sfnk w;r Tiß ‍fmdg w; lvd yef,k wdldrhghs ks¾udKh fldg ;sfnkafk'
wdNrKo idïm%odhsl Wvrg wdNrKj,ska u|la Tíng f.dia bkaÈhdkq wdNrK fudaia;rj,g iudkj ksujd ;sfnkjd'

ksrEmKh - j;ai,d
yev.ekaùu - ;siaiuydrdu l;r.u mdf¾
hidrd n%hsâ,a

igyk
W;am,d iqNdIskS

PdhdrEm
cdkl l|kwdrÉÑ


Image

Views: 73      Oct 22, 2019

Views: 87      Oct 14, 2019

Views: 76      Oct 14, 2019

Views: 85      Oct 02, 2019

Views: 98      Oct 02, 2019

Views: 129      Sep 23, 2019

Views: 92      Sep 23, 2019

Views: 96      Sep 23, 2019

Views: 104      Sep 19, 2019

Views: 96      Sep 19, 2019

Views: 142      Sep 04, 2019

Views: 122      Sep 04, 2019

Views: 161      Aug 05, 2019

Views: 220      Jul 23, 2019

Views: 241      Jul 15, 2019

Views: 218      Jul 15, 2019

Views: 238      Jul 13, 2019

Views: 427      Jul 08, 2019

Views: 227      Jul 08, 2019

Views: 268      Jul 04, 2019

Views: 277      Jun 28, 2019

Views: 228      Jun 28, 2019

Views: 239      Jun 28, 2019

Views: 245      Jun 28, 2019

Views: 241      Jun 28, 2019

Views: 224      Jun 24, 2019

Views: 226      Jun 24, 2019

Views: 204      Jun 19, 2019

Views: 232      Jun 19, 2019

Views: 202      Jun 19, 2019

Views: 198      Jun 19, 2019

Views: 217      Jun 03, 2019

Views: 224      Jun 03, 2019

Views: 231      Jun 03, 2019

Views: 234      Jun 03, 2019

Views: 253      Jun 02, 2019

Views: 196      Jun 01, 2019

Views: 238      May 29, 2019

Views: 230      May 29, 2019

Views: 221      May 29, 2019

Views: 224      May 29, 2019

Views: 503      May 29, 2019

Views: 207      May 28, 2019