asd
asf
asd

fudv¾ka lekaähka ukd,shla


Oct 04, 2018    Views: 2818

fudv¾ka lekaähka ukd,shla


fï ukd,sh Wvrg l%uhg ieriS isáh;a ta idïm%odhsl Wvrg ukd,shl f,iska fkdfjhs' wef.a fïâ wma Tißh iafgdakaia j¾la tllska hq;a fkÜ froaolska ks¾udKh lr ieákaj,ska ,hskska lr ilia lr ;sfnkjd' idßhg jf.au idß yeÜgfha bÈßmi yd msgqmig;a w;aj,g;a w,xldr f,i j¾la lr ;sfnk w;r Tiß ‍fmdg w; lvd yef,k wdldrhghs ks¾udKh fldg ;sfnkafk'
wdNrKo idïm%odhsl Wvrg wdNrKj,ska u|la Tíng f.dia bkaÈhdkq wdNrK fudaia;rj,g iudkj ksujd ;sfnkjd'

ksrEmKh - j;ai,d
yev.ekaùu - ;siaiuydrdu l;r.u mdf¾
hidrd n%hsâ,a

igyk
W;am,d iqNdIskS

PdhdrEm
cdkl l|kwdrÉÑ


Image

Views: 11      Nov 14, 2018

Views: 45      Oct 22, 2018

Views: 75      Oct 22, 2018

Views: 52      Oct 22, 2018

Views: 47      Oct 22, 2018

Views: 46      Oct 22, 2018

Views: 2854      Oct 04, 2018

Views: 2818      Oct 04, 2018

Views: 2836      Oct 04, 2018

Views: 2854      Oct 04, 2018

Views: 2795      Sep 21, 2018

Views: 2822      Sep 21, 2018

Views: 2813      Sep 21, 2018

Views: 2820      Sep 21, 2018

Views: 2808      Sep 21, 2018

Views: 2793      Sep 17, 2018

Views: 2793      Sep 17, 2018

Views: 2782      Sep 05, 2018

Views: 2788      Sep 05, 2018

Views: 2802      Sep 05, 2018

Views: 2779      Aug 27, 2018

Views: 2788      Aug 23, 2018

Views: 2785      Aug 15, 2018

Views: 2792      Aug 15, 2018

Views: 2784      Aug 15, 2018

Views: 2793      Aug 15, 2018

Views: 2786      Aug 15, 2018

Views: 2787      Aug 09, 2018

Views: 2781      Aug 01, 2018

Views: 2789      Aug 01, 2018

Views: 2782      Aug 01, 2018

Views: 2784      Jul 23, 2018

Views: 2790      Jul 23, 2018

Views: 2774      Jul 15, 2018

Views: 2794      Jul 12, 2018

Views: 2760      Jul 12, 2018

Views: 2787      Jul 10, 2018

Views: 2778      Jul 10, 2018

Views: 2799      Jul 06, 2018