asd
asf
asd

fï Èkj, ckm%sh .jqï ú,dis;d


Sep 21, 2018    Views: 2819

fï Èkj, ckm%sh .jqï ú,dis;dfï Èkj, ldka;djka w;r .jqï ú,dis;d b;d ckm%shhs' idudkH .uka i|yd fukau W;aij wjia:d i|ydo wjia:djg wkqj .jqï ks¾udKh lr.; yel' ta i|yd frÈ j¾. f;aÍfï§ tajd wjia:djg wkqj j¾.SlrKh l< hq;=fõ' tfukau j¾K f;aÍfï§o th l=uk wjia:djl ksfhdackh lsÍu msKsi ks¾udKh lrkafkao hkak ;SrKh fõ'

ta wkqj f;dard.;a m%Odk j¾Kh mokï fldgf.k iqÿiq fjk;a j¾K ixfhdackh l< yel' ;jo isref¾ iajNdjh wkqj by; lS lreK we÷ï ks¾udKh isÿlsÍfï§ ie,ls,a,g .; hq;=fjhs' .jqï ks¾udKhla ;=< úúO fudaia;r rgdjka wka;¾.; l< yels jqj;a tajd we÷ï ks¾udKhg fh§fï§ l,amkdldÍ úh hq;=hs' ke;akï Tng Wiia ksudfjka hq;= we÷ula ,nd .ekSu wiSre úh yelsh'fydrK j.SId ial+,a T*a fv%ia fïlska ys m%ùK ueyqï yd fudaia;r ks¾udK Ys,amskS j.SId wfíisxy bÈßm;a lrhs


Image

Views: 43      Oct 22, 2018

Views: 73      Oct 22, 2018

Views: 50      Oct 22, 2018

Views: 45      Oct 22, 2018

Views: 42      Oct 22, 2018

Views: 2852      Oct 04, 2018

Views: 2816      Oct 04, 2018

Views: 2831      Oct 04, 2018

Views: 2852      Oct 04, 2018

Views: 2793      Sep 21, 2018

Views: 2819      Sep 21, 2018

Views: 2811      Sep 21, 2018

Views: 2818      Sep 21, 2018

Views: 2804      Sep 21, 2018

Views: 2789      Sep 17, 2018

Views: 2790      Sep 17, 2018

Views: 2779      Sep 05, 2018

Views: 2785      Sep 05, 2018

Views: 2799      Sep 05, 2018

Views: 2777      Aug 27, 2018

Views: 2786      Aug 23, 2018

Views: 2783      Aug 15, 2018

Views: 2790      Aug 15, 2018

Views: 2782      Aug 15, 2018

Views: 2791      Aug 15, 2018

Views: 2784      Aug 15, 2018

Views: 2786      Aug 09, 2018

Views: 2776      Aug 01, 2018

Views: 2786      Aug 01, 2018

Views: 2780      Aug 01, 2018

Views: 2782      Jul 23, 2018

Views: 2788      Jul 23, 2018

Views: 2771      Jul 15, 2018

Views: 2791      Jul 12, 2018

Views: 2759      Jul 12, 2018

Views: 2782      Jul 10, 2018

Views: 2775      Jul 10, 2018

Views: 2797      Jul 06, 2018

Views: 2779      Jul 04, 2018

Views: 2776      Jul 04, 2018