W;aij wjia:djlg Tißhg .e<fmk ir, fldKavd ú,dis;djla


Aug 15, 2018    Views: 2952

W;aij wjia:djlg Tißhg .e<fmk ir, fldKavd ú,dis;djlaW;aij wjia:djka i|yd Tn Tißfhka ierfikafka kï Tfí flia ne| ilia lr .ekSu jvd;a WÑ;hs' fï ksid wo wm bÈßm;a lrkafka Tng myiqfjka Tng ilia lr .; yels ú,dis;djls' fuh lekaähka nka kñka y÷kajkjd'
m<uq PdhdrEmfha mßÈ lka fol fomiska fnod fjka lr .kak'
2 iy 3 PdhdrEmj, oelafjk wkaoug l=vd l=vd fldgia f.k fyd¢ka nelafldaïí lr iafma% lr .kak'
bkamiq nelafldaïí lr.;a fldgia l%jqka taßhd tflka by<g f.k mska .id .kak' B<Û PdhdrEmh n,kak lk fomi fldgiao tfia mska lr .kak' fïjd 4"5 PdhdrEm n,d wjfndaO lr .kak'
oeka 6 PdhdrEmfhka fmkajd we;s wdldrhg ishÆu flia fldgia fyd¢ka mSsrd msgqmig f.k mska .id rn¾ máhlska tl;= lr .kak'
oeka 7 jk rEmfha olajd ;sfnk wkaoug ishÆu flia fldgia nelafldaïí lr ta ishÆ fldKavh tlg tl;= lr nka tlla wdldrhg mska lr .kak' fuh 7 rEmfhka wjfndaO lr .kak'
oeka lekaähka nka tl wjidk rEmfha oelafõ'

Wmfoia msgldaÜfÜ nx.,d ykaÈfha ief,daka m%shd ys m%ùK rEm,djkH Ys,amskS risld m%sho¾YkS

igyk - W;am,d iqNdIsks PdhdrEm);=Idr w;m;a;=


Image

Views: 19      Oct 14, 2019

Views: 15      Oct 14, 2019

Views: 41      Oct 02, 2019

Views: 48      Oct 02, 2019

Views: 61      Sep 23, 2019

Views: 55      Sep 23, 2019

Views: 53      Sep 23, 2019

Views: 62      Sep 19, 2019

Views: 54      Sep 19, 2019

Views: 93      Sep 04, 2019

Views: 120      Aug 05, 2019

Views: 179      Jul 23, 2019

Views: 195      Jul 15, 2019

Views: 178      Jul 15, 2019

Views: 200      Jul 13, 2019

Views: 328      Jul 08, 2019

Views: 184      Jul 08, 2019

Views: 220      Jul 04, 2019

Views: 229      Jun 28, 2019

Views: 192      Jun 28, 2019

Views: 197      Jun 28, 2019

Views: 198      Jun 28, 2019

Views: 197      Jun 28, 2019

Views: 188      Jun 24, 2019

Views: 187      Jun 24, 2019

Views: 168      Jun 19, 2019

Views: 190      Jun 19, 2019

Views: 175      Jun 19, 2019

Views: 166      Jun 19, 2019

Views: 188      Jun 03, 2019

Views: 189      Jun 03, 2019

Views: 194      Jun 03, 2019

Views: 196      Jun 03, 2019

Views: 213      Jun 02, 2019

Views: 166      Jun 01, 2019

Views: 197      May 29, 2019

Views: 192      May 29, 2019

Views: 185      May 29, 2019

Views: 186      May 29, 2019

Views: 203      May 29, 2019

Views: 174      May 28, 2019