W;aij i|yd í,jqia ú,dis;d


Aug 15, 2018    Views: 2914

W;aij i|yd í,jqia ú,dis;d


fuys bÈßm;a lr we;s W;aij wjia:djka i|yd yev.ekaúh yels í,jqia ks¾udK ks;r fofõ‍f,a olakg fkd,efnk fudaia;r rgdjka lSmhls' fï i|yd §ma;sfhka wvq úksúoNdjfhka fyì ,d j¾K fhdod .kafka kï jeä w,xldrhla ks¾udKhg tla lr .; yelsh' tu.ska we÷ug ieye,aÆ njla iy wdl¾I”h fmkqula tlajkjd muKla fkdj we÷ug jákd fmkqulao ,efí'


fujeks ks¾udK fhdjqka úfha miqjk ;reKshka i|yd jvd;a iqÿiq jk w;r" isyska isrerla we;s wh i|yd jvd;a WÑ;fõ' we÷ï ks¾udK l,dfõ iqúfYaIS ks¾udK w;f¾ ie,lsh yels fujeks we÷ï fjf<|mf<a wêl ñ, .Kka hgf;a wf,ú fõ' we÷ï ks¾udK Ys,amsfhl=g fujeks we÷ï ks¾udK ;=<ska Tjqkaf.a olaI;djh uekúka t<soelaúh yel'
´kEu we÷ï ks¾udKhla i|yd


ksis j¾K fh§u ;=<ska Bg
iqúfYaIS;djhla tlal< yels nj Tng fu;=<ska wjfndaO lr.; yel' j¾;udkfha we÷ï ks¾udKlrKhg fhduqùu m%p,s; ù we;af;a ;ukaf.a we÷ï ;ukagu ksulr .ekSug;a" tu.ska b;d fyd| /lshd wjia:djka ,nd .ekSug yels ksid;a fu;=<ska úYd, wd;au;Dma;shla ,eìh yels ksid;ah'


Image

Views: 19      Oct 14, 2019

Views: 15      Oct 14, 2019

Views: 41      Oct 02, 2019

Views: 48      Oct 02, 2019

Views: 61      Sep 23, 2019

Views: 55      Sep 23, 2019

Views: 53      Sep 23, 2019

Views: 62      Sep 19, 2019

Views: 54      Sep 19, 2019

Views: 93      Sep 04, 2019

Views: 120      Aug 05, 2019

Views: 179      Jul 23, 2019

Views: 195      Jul 15, 2019

Views: 178      Jul 15, 2019

Views: 200      Jul 13, 2019

Views: 328      Jul 08, 2019

Views: 184      Jul 08, 2019

Views: 220      Jul 04, 2019

Views: 229      Jun 28, 2019

Views: 192      Jun 28, 2019

Views: 197      Jun 28, 2019

Views: 198      Jun 28, 2019

Views: 197      Jun 28, 2019

Views: 188      Jun 24, 2019

Views: 187      Jun 24, 2019

Views: 168      Jun 19, 2019

Views: 190      Jun 19, 2019

Views: 175      Jun 19, 2019

Views: 166      Jun 19, 2019

Views: 188      Jun 03, 2019

Views: 189      Jun 03, 2019

Views: 194      Jun 03, 2019

Views: 196      Jun 03, 2019

Views: 213      Jun 02, 2019

Views: 166      Jun 01, 2019

Views: 197      May 29, 2019

Views: 192      May 29, 2019

Views: 185      May 29, 2019

Views: 186      May 29, 2019

Views: 203      May 29, 2019

Views: 174      May 28, 2019