asd
asf
asd

ì;a;r lÜ,Ü


Aug 09, 2018    Views: 2809

ì;a;r lÜ,ÜwjYH o%jH

ì;a;r 4la
lrmsxpd lsks;a;la
ÆKq rig wkqj
ly l=vq iaj,amhla
.ïñßia l=vq iaj,amhla
l=vd l=re÷ lene,a,la
f;,a wjYH ;rug
mdkamsá .%Eï 150 muK
ÆKq iaj,amhla
j;=r
ìialÜ l=vq álla

idok wdldrh
ì;a;r ;ïnd lgq bj;alr folg lmd .kak' w, ;ïnd ‍fmdälr .kak' ¨kq" wuqñßia" lrmsxpd" iqÿ¨kq b;du isyskaj lmd.kak' oeka f;,a álla <sm ;nd r;ajk úg ¨kq" iqÿ¨kq" lrmsxpd" oukak' lgq yu bj;alr.;a ieuka ál w;ska ‍fmdälr oukak' ;ïnd.;a w, ál oukak' oeka ÆKq" ly" .ïñßia oud fyd¢ka u,jd .kak' th ksfjkakg yßkak'
oeka w;g fï ñY%Kfhka .=,shla .kak' th ì;a;r mÆjg ;nd iúlr .kak' oeka ,kaÉ ISÜ tllg fï ñY%Kfhka álla f.k ;=kS lr th u; ì;a;r m¿jg iújQ lÜ,Ü tl ;nd ì;a;r m¿j jgdo fï ñY%Kh fyd¢ka ojgd ì;a;rh fkdfmfkk fia ilid .kak'
oeka mdkamsáj,g ÆKq iy j;=r iaj,amhla oud Wl= negrhla idod .kak' idod.;a ì;a;r lÜ,Ü tl tys .s,ajd ìialÜ l=vq u; fmr,d fyd¢ka ìialÜ l=vq w,jd .kak' oeka kej; th negrfha .s,ajkak' kej; ìialÜ l=vq u; fmr,d .kak' oeka r;ajQ .eUqre f;,g oud uo.skaof¾ rkajka mdg jk;=re neo.kak' fï wdldrhg neo.;a úg lÜ,Ü tl mqmqrkafka ke;'


Image

Views: 35      Dec 04, 2018

Views: 39      Dec 04, 2018

Views: 63      Nov 27, 2018

Views: 57      Nov 23, 2018

Views: 45      Nov 23, 2018

Views: 57      Nov 14, 2018

Views: 58      Oct 22, 2018

Views: 95      Oct 22, 2018

Views: 69      Oct 22, 2018

Views: 65      Oct 22, 2018

Views: 63      Oct 22, 2018

Views: 2874      Oct 04, 2018

Views: 2830      Oct 04, 2018

Views: 2854      Oct 04, 2018

Views: 2880      Oct 04, 2018

Views: 2809      Sep 21, 2018

Views: 2835      Sep 21, 2018

Views: 2833      Sep 21, 2018

Views: 2841      Sep 21, 2018

Views: 2829      Sep 21, 2018

Views: 2813      Sep 17, 2018

Views: 2820      Sep 17, 2018

Views: 2800      Sep 05, 2018

Views: 2817      Sep 05, 2018

Views: 2822      Sep 05, 2018

Views: 2793      Aug 27, 2018

Views: 2808      Aug 23, 2018

Views: 2813      Aug 15, 2018

Views: 2817      Aug 15, 2018

Views: 2808      Aug 15, 2018

Views: 2818      Aug 15, 2018

Views: 2813      Aug 15, 2018

Views: 2809      Aug 09, 2018

Views: 2809      Aug 01, 2018

Views: 2807      Aug 01, 2018

Views: 2804      Aug 01, 2018

Views: 2829      Jul 23, 2018

Views: 2817      Jul 23, 2018