asd
asf
asd

ì;a;r lÜ,Ü


Aug 09, 2018    Views: 2877

ì;a;r lÜ,ÜwjYH o%jH

ì;a;r 4la
lrmsxpd lsks;a;la
ÆKq rig wkqj
ly l=vq iaj,amhla
.ïñßia l=vq iaj,amhla
l=vd l=re÷ lene,a,la
f;,a wjYH ;rug
mdkamsá .%Eï 150 muK
ÆKq iaj,amhla
j;=r
ìialÜ l=vq álla

idok wdldrh
ì;a;r ;ïnd lgq bj;alr folg lmd .kak' w, ;ïnd ‍fmdälr .kak' ¨kq" wuqñßia" lrmsxpd" iqÿ¨kq b;du isyskaj lmd.kak' oeka f;,a álla <sm ;nd r;ajk úg ¨kq" iqÿ¨kq" lrmsxpd" oukak' lgq yu bj;alr.;a ieuka ál w;ska ‍fmdälr oukak' ;ïnd.;a w, ál oukak' oeka ÆKq" ly" .ïñßia oud fyd¢ka u,jd .kak' th ksfjkakg yßkak'
oeka w;g fï ñY%Kfhka .=,shla .kak' th ì;a;r mÆjg ;nd iúlr .kak' oeka ,kaÉ ISÜ tllg fï ñY%Kfhka álla f.k ;=kS lr th u; ì;a;r m¿jg iújQ lÜ,Ü tl ;nd ì;a;r m¿j jgdo fï ñY%Kh fyd¢ka ojgd ì;a;rh fkdfmfkk fia ilid .kak'
oeka mdkamsáj,g ÆKq iy j;=r iaj,amhla oud Wl= negrhla idod .kak' idod.;a ì;a;r lÜ,Ü tl tys .s,ajd ìialÜ l=vq u; fmr,d fyd¢ka ìialÜ l=vq w,jd .kak' oeka kej; th negrfha .s,ajkak' kej; ìialÜ l=vq u; fmr,d .kak' oeka r;ajQ .eUqre f;,g oud uo.skaof¾ rkajka mdg jk;=re neo.kak' fï wdldrhg neo.;a úg lÜ,Ü tl mqmqrkafka ke;'


Image

Views: 80      Apr 10, 2019

Views: 86      Apr 10, 2019

Views: 87      Apr 10, 2019

Views: 78      Apr 09, 2019

Views: 83      Apr 09, 2019

Views: 151      Mar 15, 2019

Views: 102      Mar 15, 2019

Views: 97      Mar 15, 2019

Views: 161      Feb 25, 2019

Views: 164      Feb 12, 2019

Views: 142      Feb 12, 2019

Views: 126      Feb 12, 2019

Views: 141      Jan 31, 2019

Views: 159      Jan 26, 2019

Views: 176      Jan 01, 2019

Views: 190      Jan 01, 2019

Views: 182      Jan 01, 2019

Views: 179      Dec 31, 2018

Views: 185      Dec 18, 2018

Views: 184      Dec 18, 2018

Views: 214      Dec 18, 2018

Views: 177      Dec 18, 2018

Views: 216      Dec 04, 2018

Views: 208      Dec 04, 2018

Views: 253      Nov 27, 2018

Views: 246      Nov 23, 2018

Views: 202      Nov 23, 2018

Views: 209      Nov 14, 2018

Views: 120      Oct 22, 2018

Views: 167      Oct 22, 2018

Views: 125      Oct 22, 2018

Views: 171      Oct 22, 2018

Views: 118      Oct 22, 2018

Views: 2937      Oct 04, 2018

Views: 2881      Oct 04, 2018

Views: 2910      Oct 04, 2018

Views: 17238      Oct 04, 2018