asd
asf
asd

ì;a;r lÜ,Ü


Aug 09, 2018    Views: 2849

ì;a;r lÜ,ÜwjYH o%jH

ì;a;r 4la
lrmsxpd lsks;a;la
ÆKq rig wkqj
ly l=vq iaj,amhla
.ïñßia l=vq iaj,amhla
l=vd l=re÷ lene,a,la
f;,a wjYH ;rug
mdkamsá .%Eï 150 muK
ÆKq iaj,amhla
j;=r
ìialÜ l=vq álla

idok wdldrh
ì;a;r ;ïnd lgq bj;alr folg lmd .kak' w, ;ïnd ‍fmdälr .kak' ¨kq" wuqñßia" lrmsxpd" iqÿ¨kq b;du isyskaj lmd.kak' oeka f;,a álla <sm ;nd r;ajk úg ¨kq" iqÿ¨kq" lrmsxpd" oukak' lgq yu bj;alr.;a ieuka ál w;ska ‍fmdälr oukak' ;ïnd.;a w, ál oukak' oeka ÆKq" ly" .ïñßia oud fyd¢ka u,jd .kak' th ksfjkakg yßkak'
oeka w;g fï ñY%Kfhka .=,shla .kak' th ì;a;r mÆjg ;nd iúlr .kak' oeka ,kaÉ ISÜ tllg fï ñY%Kfhka álla f.k ;=kS lr th u; ì;a;r m¿jg iújQ lÜ,Ü tl ;nd ì;a;r m¿j jgdo fï ñY%Kh fyd¢ka ojgd ì;a;rh fkdfmfkk fia ilid .kak'
oeka mdkamsáj,g ÆKq iy j;=r iaj,amhla oud Wl= negrhla idod .kak' idod.;a ì;a;r lÜ,Ü tl tys .s,ajd ìialÜ l=vq u; fmr,d fyd¢ka ìialÜ l=vq w,jd .kak' oeka kej; th negrfha .s,ajkak' kej; ìialÜ l=vq u; fmr,d .kak' oeka r;ajQ .eUqre f;,g oud uo.skaof¾ rkajka mdg jk;=re neo.kak' fï wdldrhg neo.;a úg lÜ,Ü tl mqmqrkafka ke;'


Image

Views: 21      Feb 12, 2019

Views: 27      Feb 12, 2019

Views: 18      Feb 12, 2019

Views: 45      Jan 31, 2019

Views: 53      Jan 26, 2019

Views: 98      Jan 01, 2019

Views: 114      Jan 01, 2019

Views: 113      Jan 01, 2019

Views: 101      Dec 31, 2018

Views: 109      Dec 18, 2018

Views: 104      Dec 18, 2018

Views: 130      Dec 18, 2018

Views: 106      Dec 18, 2018

Views: 123      Dec 04, 2018

Views: 128      Dec 04, 2018

Views: 165      Nov 27, 2018

Views: 150      Nov 23, 2018

Views: 124      Nov 23, 2018

Views: 129      Nov 14, 2018

Views: 95      Oct 22, 2018

Views: 132      Oct 22, 2018

Views: 104      Oct 22, 2018

Views: 101      Oct 22, 2018

Views: 90      Oct 22, 2018

Views: 2901      Oct 04, 2018

Views: 2858      Oct 04, 2018

Views: 2882      Oct 04, 2018

Views: 17160      Oct 04, 2018

Views: 2834      Sep 21, 2018

Views: 2870      Sep 21, 2018

Views: 2869      Sep 21, 2018

Views: 2873      Sep 21, 2018

Views: 2860      Sep 21, 2018

Views: 2838      Sep 17, 2018

Views: 2860      Sep 17, 2018

Views: 2827      Sep 05, 2018

Views: 2847      Sep 05, 2018

Views: 2866      Sep 05, 2018

Views: 2828      Aug 27, 2018