f;dafia


Jul 23, 2018    Views: 2915

f;dafiawjYH o%jH
msßisÿ lr.;a W¿÷ weg yqKavq 1
iïnd iy,a yqKavq 2
W¿yd,a f;a ye¢ 1$2
rig wkqj ÆKq
r;=¨kq f.ä lSmhla
wn weg f;a ye¢ 1$2
lrmsxpd lsks;a;la
wuqñßia lr,a 2la
f;,a álla

idok wdldrh
fidaod .rd .;a iy,a W¿yd,a iy W¿ÿ fjk fjku /hla mqrd fmf.kakg oukak' oeka tajd fjku isyska jkakg wUrd .kak' oeka fï j¾. folu tlg ñY%lr Wl= moug wkd wjYH muK ÆKq oud f;,a .d.;a r;ajQ ;eáhl oud f;dafia mq¿iaid .kak'
leue;s kï r;=¨kq" lrmsxpd" wuqñßia" isyska jkakg lmd f;,a iaj,amhla <sm ;nd tajd iu. wn wego f;ïmrdÿ lrf.k fï idod.;a msá ñY%Khg l,jï lrf.k f;dafia idod.; yelsh' f;,a w.=K whg f;ïmrdÿjla ke;sj jqjo rij;aj f;dafia idod.; yelsh'


Image

Views: 42      Sep 04, 2019

Views: 62      Aug 05, 2019

Views: 121      Jul 23, 2019

Views: 141      Jul 15, 2019

Views: 122      Jul 15, 2019

Views: 139      Jul 13, 2019

Views: 232      Jul 08, 2019

Views: 127      Jul 08, 2019

Views: 160      Jul 04, 2019

Views: 168      Jun 28, 2019

Views: 137      Jun 28, 2019

Views: 140      Jun 28, 2019

Views: 141      Jun 28, 2019

Views: 146      Jun 28, 2019

Views: 137      Jun 24, 2019

Views: 133      Jun 24, 2019

Views: 110      Jun 19, 2019

Views: 130      Jun 19, 2019

Views: 123      Jun 19, 2019

Views: 117      Jun 19, 2019

Views: 147      Jun 03, 2019

Views: 147      Jun 03, 2019

Views: 150      Jun 03, 2019

Views: 153      Jun 03, 2019

Views: 175      Jun 02, 2019

Views: 127      Jun 01, 2019

Views: 150      May 29, 2019

Views: 150      May 29, 2019

Views: 146      May 29, 2019

Views: 140      May 29, 2019

Views: 155      May 29, 2019

Views: 127      May 28, 2019

Views: 127      May 27, 2019

Views: 126      May 27, 2019

Views: 123      May 26, 2019

Views: 217      Apr 10, 2019

Views: 225      Apr 10, 2019

Views: 233      Apr 10, 2019

Views: 239      Apr 09, 2019