ndf.g bÿkq wUj,ska jHxckhla


Jul 02, 2018    Views: 2903

ndf.g bÿkq wUj,ska jHxckhlawjYH o%jH

fnß fkdjk fia bÿkq wU f.ä 3la
‍fmd,alsß wඬq fldamam 1 1$2hs
wuqñßia lr,a 2 - 3
r;=¨kq f.ä 3 - 4la
wn l%Sï fyda wUrd.;a wU fyda
fïi ye¢ 1$2
lrmsxpd lsks;a;la
ÆKq rig wkqj
ly iaj,amhla
;=kmy l=vq fïi ye¢ 1
l=vd l=re÷‍fmd;= lene,a,la

idok wdldrh

wU f.ä fidaod ‍fmd;= weg bj;a lr w.f,a muK fldgq j,g lmd .kak' th mfilska ;nkak' oeka ueá we;s,shla f.k thg r;=¨kq" wuqñßia" lrmsxpd lmd oukak' oeka b;sß mfya j¾. iu. lsßo oud fyd¢ka ñY%lr <sm ;nkak' lßh kgdf.k toa§ lmd.;a wU lene,s tl;= lr uo.skaof¾ ysfËk ;=re msi.kak'


Image

Views: 17      Oct 14, 2019

Views: 14      Oct 14, 2019

Views: 38      Oct 02, 2019

Views: 48      Oct 02, 2019

Views: 59      Sep 23, 2019

Views: 55      Sep 23, 2019

Views: 53      Sep 23, 2019

Views: 61      Sep 19, 2019

Views: 54      Sep 19, 2019

Views: 93      Sep 04, 2019

Views: 119      Aug 05, 2019

Views: 177      Jul 23, 2019

Views: 193      Jul 15, 2019

Views: 174      Jul 15, 2019

Views: 195      Jul 13, 2019

Views: 327      Jul 08, 2019

Views: 184      Jul 08, 2019

Views: 220      Jul 04, 2019

Views: 228      Jun 28, 2019

Views: 192      Jun 28, 2019

Views: 197      Jun 28, 2019

Views: 196      Jun 28, 2019

Views: 194      Jun 28, 2019

Views: 185      Jun 24, 2019

Views: 186      Jun 24, 2019

Views: 168      Jun 19, 2019

Views: 188      Jun 19, 2019

Views: 174      Jun 19, 2019

Views: 165      Jun 19, 2019

Views: 187      Jun 03, 2019

Views: 188      Jun 03, 2019

Views: 193      Jun 03, 2019

Views: 196      Jun 03, 2019

Views: 211      Jun 02, 2019

Views: 165      Jun 01, 2019

Views: 196      May 29, 2019

Views: 192      May 29, 2019

Views: 184      May 29, 2019

Views: 185      May 29, 2019

Views: 201      May 29, 2019

Views: 171      May 28, 2019