ndf.g bÿkq wUj,ska jHxckhla


Jul 02, 2018    Views: 2881

ndf.g bÿkq wUj,ska jHxckhlawjYH o%jH

fnß fkdjk fia bÿkq wU f.ä 3la
‍fmd,alsß wඬq fldamam 1 1$2hs
wuqñßia lr,a 2 - 3
r;=¨kq f.ä 3 - 4la
wn l%Sï fyda wUrd.;a wU fyda
fïi ye¢ 1$2
lrmsxpd lsks;a;la
ÆKq rig wkqj
ly iaj,amhla
;=kmy l=vq fïi ye¢ 1
l=vd l=re÷‍fmd;= lene,a,la

idok wdldrh

wU f.ä fidaod ‍fmd;= weg bj;a lr w.f,a muK fldgq j,g lmd .kak' th mfilska ;nkak' oeka ueá we;s,shla f.k thg r;=¨kq" wuqñßia" lrmsxpd lmd oukak' oeka b;sß mfya j¾. iu. lsßo oud fyd¢ka ñY%lr <sm ;nkak' lßh kgdf.k toa§ lmd.;a wU lene,s tl;= lr uo.skaof¾ ysfËk ;=re msi.kak'


Image

Views: 25      Aug 05, 2019

Views: 62      Jul 23, 2019

Views: 80      Jul 15, 2019

Views: 65      Jul 15, 2019

Views: 80      Jul 13, 2019

Views: 146      Jul 08, 2019

Views: 78      Jul 08, 2019

Views: 105      Jul 04, 2019

Views: 115      Jun 28, 2019

Views: 90      Jun 28, 2019

Views: 85      Jun 28, 2019

Views: 94      Jun 28, 2019

Views: 88      Jun 28, 2019

Views: 99      Jun 24, 2019

Views: 98      Jun 24, 2019

Views: 75      Jun 19, 2019

Views: 83      Jun 19, 2019

Views: 77      Jun 19, 2019

Views: 72      Jun 19, 2019

Views: 95      Jun 03, 2019

Views: 103      Jun 03, 2019

Views: 100      Jun 03, 2019

Views: 104      Jun 03, 2019

Views: 130      Jun 02, 2019

Views: 83      Jun 01, 2019

Views: 105      May 29, 2019

Views: 98      May 29, 2019

Views: 100      May 29, 2019

Views: 100      May 29, 2019

Views: 106      May 29, 2019

Views: 83      May 28, 2019

Views: 85      May 27, 2019

Views: 84      May 27, 2019

Views: 80      May 26, 2019

Views: 174      Apr 10, 2019

Views: 180      Apr 10, 2019

Views: 192      Apr 10, 2019

Views: 189      Apr 09, 2019

Views: 186      Apr 09, 2019

Views: 263      Mar 15, 2019