ndf.g bÿkq wUj,ska jHxckhla


Jul 02, 2018    Views: 3119

ndf.g bÿkq wUj,ska jHxckhlawjYH o%jH

fnß fkdjk fia bÿkq wU f.ä 3la
‍fmd,alsß wඬq fldamam 1 1$2hs
wuqñßia lr,a 2 - 3
r;=¨kq f.ä 3 - 4la
wn l%Sï fyda wUrd.;a wU fyda
fïi ye¢ 1$2
lrmsxpd lsks;a;la
ÆKq rig wkqj
ly iaj,amhla
;=kmy l=vq fïi ye¢ 1
l=vd l=re÷‍fmd;= lene,a,la

idok wdldrh

wU f.ä fidaod ‍fmd;= weg bj;a lr w.f,a muK fldgq j,g lmd .kak' th mfilska ;nkak' oeka ueá we;s,shla f.k thg r;=¨kq" wuqñßia" lrmsxpd lmd oukak' oeka b;sß mfya j¾. iu. lsßo oud fyd¢ka ñY%lr <sm ;nkak' lßh kgdf.k toa§ lmd.;a wU lene,s tl;= lr uo.skaof¾ ysfËk ;=re msi.kak'


Image

Views: 2      May 22, 2020

Views: 3125      Apr 20, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3129      Mar 15, 2020

Views: 3127      Mar 04, 2020

Views: 3132      Feb 20, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3128      Jan 05, 2020

Views: 3132      Jan 05, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3128      Dec 30, 2019

Views: 3132      Dec 30, 2019

Views: 3129      Dec 30, 2019

Views: 3132      Dec 17, 2019

Views: 3129      Dec 17, 2019

Views: 3131      Dec 17, 2019

Views: 3132      Dec 17, 2019

Views: 3129      Dec 17, 2019

Views: 3135      Nov 27, 2019

Views: 3134      Nov 27, 2019

Views: 3128      Oct 22, 2019

Views: 3132      Oct 14, 2019

Views: 3131      Oct 14, 2019

Views: 3132      Oct 02, 2019

Views: 3130      Oct 02, 2019

Views: 3131      Sep 23, 2019

Views: 3127      Sep 23, 2019

Views: 3135      Sep 23, 2019

Views: 3130      Sep 19, 2019

Views: 3131      Sep 19, 2019

Views: 3130      Sep 04, 2019

Views: 3134      Sep 04, 2019

Views: 3132      Aug 05, 2019

Views: 3131      Aug 05, 2019

Views: 3134      Jul 23, 2019

Views: 3130      Jul 15, 2019

Views: 3132      Jul 15, 2019

Views: 3127      Jul 13, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019