ux., Èkhg fyú j¾la fïâ wma lekaähka idßhla


Jun 26, 2018    Views: 2865

ux., Èkhg fyú j¾la fïâ wma lekaähka idßhla


fï idßh f.da,aâ meye;s fkÜ froaolska ilia lrk ,oaola' ,hskska i|yd È,sfik iq¿ ieáka froaola fhdodf.k we;s w;r Tißfha l| fldgig fukau ´j,a yevhg È.g f.k we;s ‍fmdggo ‍f,aia iy mÉpj,ska w,xldr f,i j¾la lr ;sfnkjd'
wdNrK lÜg,o ldis j¾la l%uhg kQ,aj,ska ksujk ,oaols'
idßhg .e<fmk mßÈ ly meyefhka u,al<U iy ysi m<okdj ilia lr ;sfnkjd' fjkilg leu;s ukd,shlg lÈu ú,dis;djla fõ'ksrEmKh - WfïIS
idß ks¾udKh yev .ekaùu fydaud.u ,iaik ukd,s ief,daka ys m%ùK rEm,djkaH Ys,ams ,,s;d moañkS
PdhdrEm - ckl l|kwdrÉÑ
igyk - W;am,d iqNdIsks chfialr


Image

Views: 5      Oct 14, 2019

Views: 5      Oct 14, 2019

Views: 33      Oct 02, 2019

Views: 39      Oct 02, 2019

Views: 54      Sep 23, 2019

Views: 49      Sep 23, 2019

Views: 45      Sep 23, 2019

Views: 57      Sep 19, 2019

Views: 51      Sep 19, 2019

Views: 88      Sep 04, 2019

Views: 107      Aug 05, 2019

Views: 168      Jul 23, 2019

Views: 187      Jul 15, 2019

Views: 166      Jul 15, 2019

Views: 187      Jul 13, 2019

Views: 310      Jul 08, 2019

Views: 174      Jul 08, 2019

Views: 213      Jul 04, 2019

Views: 221      Jun 28, 2019

Views: 187      Jun 28, 2019

Views: 186      Jun 28, 2019

Views: 192      Jun 28, 2019

Views: 189      Jun 28, 2019

Views: 184      Jun 24, 2019

Views: 181      Jun 24, 2019

Views: 162      Jun 19, 2019

Views: 179      Jun 19, 2019

Views: 168      Jun 19, 2019

Views: 162      Jun 19, 2019

Views: 183      Jun 03, 2019

Views: 182      Jun 03, 2019

Views: 188      Jun 03, 2019

Views: 192      Jun 03, 2019

Views: 207      Jun 02, 2019

Views: 158      Jun 01, 2019

Views: 190      May 29, 2019

Views: 187      May 29, 2019

Views: 182      May 29, 2019

Views: 181      May 29, 2019

Views: 196      May 29, 2019

Views: 166      May 28, 2019