Models mirror
Anchal New Photos
images (9)
Kanchana mendis new photos
images (10)
Deepa Chandi
images (0)
Sheril and Ruwan
images (18)
  Song of the Day - Lyrics
Asuweda Kawrun Ho Ob
Kalpa Kalayak Pura S
Pudasunaka Nisala Ba
Mata Kiya Denna
mangala nekathin yan
Dawasak pala nathi h
  Films
8x10 Tasveer
Korean War
Prema Paarami
WHO AM I
Ab Tak Chappan - Hin
New Police Story
  Cartoons
SUTINMAATINs3- (467)
CHANDI 49- 2014-04-0
VEERA -(12) 2014-11-
Sura Weera Batta 18.
KADIYAI THADIYAI (26
CHANDI 95
  Ladies Article
fldaÜfÜ Y%S chj¾Okmqr frdayf,a W.=r lk kdih ms<sn| isÿ flfrk Y,Hl¾u
Dec 13, 2017  Views 155
Dec 20, 2012  Views 3314
ujq moúh wfmala‌Idfjka isák Tn .eìks iufha wjOdkh fhduq l< hq;= foa ms<sn| oekqj;ao@
Jan 10, 2018  Views 147
Fashion
Jun 04, 2016  Views 2749
May 22, 2014  Views 4965
Jun 30, 2014  Views 2726
fmd;m;ska muKla <ud uki ixj¾Okh fkdfõ
Jan 12, 2018  Views 128
May 13, 2013  Views 3396
riu ri f;dar ud¿ f;ïmrdÿj
Mar 05, 2018
view 273 times
0 Comments

riu ri f;dar ud¿ f;ïmrdÿjwjYH o%jH

f;dar ud¿ .%Eï 500
wuqñßia lr,a 3 hs
wuqb.qre lene,a,la
iqÿ¨kq ìla 3hs
f.drld b;s 2la
.ïñßia fïi ye¢ 1
l=re÷‍fmd;= lene,a,la
mdkamsá fïi ye¢ 2
ñkaÑ fld< ñgla
‍fmd,af;,a álla
f,dl=¨kq f.ä 2-3la
ÆKq rig wkqj
ly l=vq iaj,amhla

idok wdldrh

ud¿ fm;s fidaod thg ÆKq" .ïñßia" ly lvq" ;,d.;a b.qre" iqÿ¨kq" f.drld" l=re÷‍fmd;= oud j;=r álla tl;= lr ;eïfnkakg yßkak' kgdf.k tk úg f,dl=jg lmd.;a ¨kq fm;s iy Èla w;g m,d.;a wuqñßia tl;= lrkak' oeka <sfmka nd ud¿ fm;s ¨kq" wuqñßia ál fírd me;,s §ishl wvqla lr .kak' biau ál fjkalr fjku ;nd .kak' oeka f;,a álla <sm ;nd r;a lrkak' mdka msá tl;= lr nefokakg yßkak' oeka l+re.dñkau ud¿ biau ál oud fyd¢ka ñY% lr.kak' oeka idod.;a fidaia tl ud¿ fm;s Wäka j;alrkak' fidaod msßisÿ lr.;a ñkaÑ fld< isyskaj lmd Wäka bi fïihg hjkak'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *