asd
asf
asd

lerÜ fld< j,ska rij;a iïfnda,hla yo, n,uqo@


Feb 09, 2018    Views: 2778

lerÜ fld< j,ska rij;a iïfnda,hla yo, n,uqo@


lerÜ w, j,ska iïfnda, fyda i,do ilid ;snqKdg lerÜ fld< j,skq;a rij;a iïfnda, yokak yels nj oek isáhdo@ fj<|mf,a fld<;a iu.Û lerÜ ñ,§ .ekSug ;snqK o fndfyda fokd lrkafka lerÜ w, muKla ñ,g .ekSu fyda fld< ál lmd bj;a lr oeóuhs' kuq;a rdnq fld< fuka lerÜ fld< o b;du;a rij;a wdydrhla'

wjYH o%jH •

lerÜ fld<
.d .;a fmd,a iaj,amhla
r;= <QKq f.ä 2
wuq ñßia lr,a 2
.ïñßia
ÆKq
foys hqI
Wïn,lv

idod.kakd whqre•

lerÜ fld< ÆKq j;=r fhdod fidaodf.k isyskaj ,shd .kak' r;= <QKq iy wuq ñßia o isyskaj ,shd.kak' .d.;a fmd,aj,g wjYH muKg Wïn,lv" .ïñßia" ÆKq álla tl;= lr, fydog w;ska wkd.kak' wjidkhg foys hqI álla tl;= lr.kak' leu;s kï ly iaj,amhla o tl;= lr .kak' 4iïfnda, muKla fkdj ue,aÆula f,iska o idod.; yelshs' ta i|yd ueá we;s,shlg f;,a ìxÿ lsysmhla oud r;ajkúg ilid .;a iïfnda,h oud l,jï lrkak'

f.dgq fld<$ mdia,s jeks rifhka hq;a kejqï lerÜ fld, iïfnda, b;du;a rihs jf.au .=Khs' lerÜ fld< fm%daàka" Lksc iy úgñka nyq, fmdaIahodhS fõ' lerÜ j, fuka fuka ih .=Khla úgñka C wvx.= jk w;r th fmdgEishï yd le,aishï W,am;ls' lDñkdYl wêl f,i bisk ,o jdKsc lerÜ j, fld< kï mßfNdackhg kqiqÿ nj wksjd¾hfhkau u;l ;nd.kak'


Image

Views: 29      Dec 04, 2018

Views: 36      Dec 04, 2018

Views: 60      Nov 27, 2018

Views: 54      Nov 23, 2018

Views: 41      Nov 23, 2018

Views: 53      Nov 14, 2018

Views: 57      Oct 22, 2018

Views: 95      Oct 22, 2018

Views: 69      Oct 22, 2018

Views: 64      Oct 22, 2018

Views: 63      Oct 22, 2018

Views: 2874      Oct 04, 2018

Views: 2830      Oct 04, 2018

Views: 2854      Oct 04, 2018

Views: 2878      Oct 04, 2018

Views: 2809      Sep 21, 2018

Views: 2835      Sep 21, 2018

Views: 2830      Sep 21, 2018

Views: 2839      Sep 21, 2018

Views: 2829      Sep 21, 2018

Views: 2813      Sep 17, 2018

Views: 2819      Sep 17, 2018

Views: 2799      Sep 05, 2018

Views: 2813      Sep 05, 2018

Views: 2822      Sep 05, 2018

Views: 2792      Aug 27, 2018

Views: 2806      Aug 23, 2018

Views: 2812      Aug 15, 2018

Views: 2817      Aug 15, 2018

Views: 2807      Aug 15, 2018

Views: 2817      Aug 15, 2018

Views: 2812      Aug 15, 2018

Views: 2807      Aug 09, 2018

Views: 2807      Aug 01, 2018

Views: 2806      Aug 01, 2018

Views: 2804      Aug 01, 2018

Views: 2828      Jul 23, 2018

Views: 2813      Jul 23, 2018