asd
asf
asd

fld,aÆ jHxck


Feb 07, 2018    Views: 2777

fld,aÆ jHxck
wjYH o%jH

fld,aÆ weg .%Eï 250
Wïn,lv fïi ye¢ 1
.ïñßia l=vq f;a ye¢ 1
wuq ;=kmy l=vq f;a ye¢ 1
ly iaj,amhla
l=re÷‍fmd;= lene,a,la
,shd.;a r;=¨kq f.ä 10 hs
wuqñßia lr,a 3 hs
iqÿ¨kq ìla 3 hs
rïfma lene,a,la
lrmsxpd lsks;a;la
úh<s ñßia lr,a 3 hs
Èhlsß wඬq fldamam 2
ñálsß wඬq fldamam 1
ÆKq rig wkqj
‍fmd,af;,a fïi ye¢ 4

idok wdldrh

fld,aÆ /hla fmf.kakg ;nkak' ‍fmd.jd fidaod .rd.;a fld,aÆ ñßia" ;=kmy" ly" l=re÷‍fmd;=" Wïn,lv oud Èhlsfrka uo .skaof¾ ;ïnd .kak' fyd¢ka ;eïnqkq miq ñálsß tl;= lrkak' ñálsß fyd¢ka W;=rk úg <sfmka nd .kak' oeka fjk;a Ndckhlg f;,a oud r;alr r;=¨kq" iqÿ¨kq" rïfma" lrmsxpd yd lene,s j,g lvd.;a úh<s ñßia tl;= lr f;ïmrdÿ fldg th l,ska msi.;a fld,aÆ jHxckhg tl;= lr ñY% lr.kak'


Image

Views: 43      Dec 04, 2018

Views: 40      Dec 04, 2018

Views: 66      Nov 27, 2018

Views: 58      Nov 23, 2018

Views: 47      Nov 23, 2018

Views: 60      Nov 14, 2018

Views: 58      Oct 22, 2018

Views: 97      Oct 22, 2018

Views: 72      Oct 22, 2018

Views: 65      Oct 22, 2018

Views: 63      Oct 22, 2018

Views: 2877      Oct 04, 2018

Views: 2832      Oct 04, 2018

Views: 2856      Oct 04, 2018

Views: 2881      Oct 04, 2018

Views: 2810      Sep 21, 2018

Views: 2837      Sep 21, 2018

Views: 2834      Sep 21, 2018

Views: 2843      Sep 21, 2018

Views: 2830      Sep 21, 2018

Views: 2815      Sep 17, 2018

Views: 2821      Sep 17, 2018

Views: 2802      Sep 05, 2018

Views: 2817      Sep 05, 2018

Views: 2824      Sep 05, 2018

Views: 2795      Aug 27, 2018

Views: 2811      Aug 23, 2018

Views: 2814      Aug 15, 2018

Views: 2822      Aug 15, 2018

Views: 2810      Aug 15, 2018

Views: 2820      Aug 15, 2018

Views: 2814      Aug 15, 2018

Views: 2810      Aug 09, 2018

Views: 2811      Aug 01, 2018

Views: 2807      Aug 01, 2018

Views: 2806      Aug 01, 2018

Views: 2829      Jul 23, 2018

Views: 2817      Jul 23, 2018