fld,aÆ jHxck


Feb 07, 2018    Views: 2879

fld,aÆ jHxck
wjYH o%jH

fld,aÆ weg .%Eï 250
Wïn,lv fïi ye¢ 1
.ïñßia l=vq f;a ye¢ 1
wuq ;=kmy l=vq f;a ye¢ 1
ly iaj,amhla
l=re÷‍fmd;= lene,a,la
,shd.;a r;=¨kq f.ä 10 hs
wuqñßia lr,a 3 hs
iqÿ¨kq ìla 3 hs
rïfma lene,a,la
lrmsxpd lsks;a;la
úh<s ñßia lr,a 3 hs
Èhlsß wඬq fldamam 2
ñálsß wඬq fldamam 1
ÆKq rig wkqj
‍fmd,af;,a fïi ye¢ 4

idok wdldrh

fld,aÆ /hla fmf.kakg ;nkak' ‍fmd.jd fidaod .rd.;a fld,aÆ ñßia" ;=kmy" ly" l=re÷‍fmd;=" Wïn,lv oud Èhlsfrka uo .skaof¾ ;ïnd .kak' fyd¢ka ;eïnqkq miq ñálsß tl;= lrkak' ñálsß fyd¢ka W;=rk úg <sfmka nd .kak' oeka fjk;a Ndckhlg f;,a oud r;alr r;=¨kq" iqÿ¨kq" rïfma" lrmsxpd yd lene,s j,g lvd.;a úh<s ñßia tl;= lr f;ïmrdÿ fldg th l,ska msi.;a fld,aÆ jHxckhg tl;= lr ñY% lr.kak'


Image

Views: 45      Feb 20, 2020

Views: 128      Jan 05, 2020

Views: 136      Jan 05, 2020

Views: 124      Jan 05, 2020

Views: 123      Jan 05, 2020

Views: 149      Dec 30, 2019

Views: 102      Dec 30, 2019

Views: 79      Dec 30, 2019

Views: 142      Dec 17, 2019

Views: 122      Dec 17, 2019

Views: 119      Dec 17, 2019

Views: 119      Dec 17, 2019

Views: 109      Dec 17, 2019

Views: 202      Nov 27, 2019

Views: 204      Nov 27, 2019

Views: 268      Oct 22, 2019

Views: 273      Oct 14, 2019

Views: 239      Oct 14, 2019

Views: 261      Oct 02, 2019

Views: 284      Oct 02, 2019

Views: 331      Sep 23, 2019

Views: 260      Sep 23, 2019

Views: 283      Sep 23, 2019

Views: 286      Sep 19, 2019

Views: 264      Sep 19, 2019

Views: 316      Sep 04, 2019

Views: 293      Sep 04, 2019

Views: 344      Aug 05, 2019

Views: 395      Jul 23, 2019

Views: 425      Jul 15, 2019

Views: 399      Jul 15, 2019

Views: 413      Jul 13, 2019

Views: 633      Jul 08, 2019

Views: 418      Jul 08, 2019

Views: 449      Jul 04, 2019

Views: 457      Jun 28, 2019

Views: 411      Jun 28, 2019

Views: 411      Jun 28, 2019

Views: 416      Jun 28, 2019

Views: 419      Jun 28, 2019