fld,aÆ jHxck


Feb 07, 2018    Views: 2843

fld,aÆ jHxck
wjYH o%jH

fld,aÆ weg .%Eï 250
Wïn,lv fïi ye¢ 1
.ïñßia l=vq f;a ye¢ 1
wuq ;=kmy l=vq f;a ye¢ 1
ly iaj,amhla
l=re÷‍fmd;= lene,a,la
,shd.;a r;=¨kq f.ä 10 hs
wuqñßia lr,a 3 hs
iqÿ¨kq ìla 3 hs
rïfma lene,a,la
lrmsxpd lsks;a;la
úh<s ñßia lr,a 3 hs
Èhlsß wඬq fldamam 2
ñálsß wඬq fldamam 1
ÆKq rig wkqj
‍fmd,af;,a fïi ye¢ 4

idok wdldrh

fld,aÆ /hla fmf.kakg ;nkak' ‍fmd.jd fidaod .rd.;a fld,aÆ ñßia" ;=kmy" ly" l=re÷‍fmd;=" Wïn,lv oud Èhlsfrka uo .skaof¾ ;ïnd .kak' fyd¢ka ;eïnqkq miq ñálsß tl;= lrkak' ñálsß fyd¢ka W;=rk úg <sfmka nd .kak' oeka fjk;a Ndckhlg f;,a oud r;alr r;=¨kq" iqÿ¨kq" rïfma" lrmsxpd yd lene,s j,g lvd.;a úh<s ñßia tl;= lr f;ïmrdÿ fldg th l,ska msi.;a fld,aÆ jHxckhg tl;= lr ñY% lr.kak'


Image

Views: 7      Sep 19, 2019

Views: 6      Sep 19, 2019

Views: 50      Sep 04, 2019

Views: 65      Aug 05, 2019

Views: 126      Jul 23, 2019

Views: 144      Jul 15, 2019

Views: 126      Jul 15, 2019

Views: 145      Jul 13, 2019

Views: 247      Jul 08, 2019

Views: 132      Jul 08, 2019

Views: 168      Jul 04, 2019

Views: 174      Jun 28, 2019

Views: 144      Jun 28, 2019

Views: 147      Jun 28, 2019

Views: 148      Jun 28, 2019

Views: 153      Jun 28, 2019

Views: 147      Jun 24, 2019

Views: 141      Jun 24, 2019

Views: 119      Jun 19, 2019

Views: 139      Jun 19, 2019

Views: 128      Jun 19, 2019

Views: 122      Jun 19, 2019

Views: 154      Jun 03, 2019

Views: 151      Jun 03, 2019

Views: 154      Jun 03, 2019

Views: 159      Jun 03, 2019

Views: 179      Jun 02, 2019

Views: 130      Jun 01, 2019

Views: 154      May 29, 2019

Views: 154      May 29, 2019

Views: 152      May 29, 2019

Views: 144      May 29, 2019

Views: 157      May 29, 2019

Views: 130      May 28, 2019

Views: 130      May 27, 2019

Views: 131      May 27, 2019

Views: 128      May 26, 2019

Views: 222      Apr 10, 2019

Views: 230      Apr 10, 2019

Views: 237      Apr 10, 2019