lM fodI kik wdydr


Feb 02, 2018    Views: 2875

lM fodI kik wdydrweda3

wdhq¾fõo ffjoH m%;sldr l%uhg wkqj YÍrhg .=Kfok wdydr j¾. ms<sn|j i|yka lr we;af;a jd;" ms; iy lM hk ;=kafodaI u;=fkdjk whqßks'

tjeks wdydr j¾. hgf;a wms jd;hg iy ms;g .=Kfok wdydr j¾. ms<sn|j miq.sh i;s foflys Tn oekqj;a lf<uq' fujr lMg .=Kfok wdydr ms<sn|j úuid n,uq'

lMg .=K fok wdydr

m,;=re

wem,a" fnß j¾." fpß" fmhd¾ia‌" fo¿ï

t<j¿

îÜ‌" n%ොflda,s" oU," f.dajd" f.dajd u,a" lerÜ‌

OdkH j¾.

nd¾,s" bß.=" ;Kyd,a" ndia‌u;S iy,a

rks, l=,fha OdkH

fldKa‌v lv," uhsiQ¾ mßmamq" uqx mßmamq

lsß wdydr

.sf;,a" Öia‌" fhda.Ü‌

i;a;aj wdydr

l=l=¿uia‌" ì;a;r" ud¿" uia‌" l+ksia‌fida

l=¿ nvq

wn ^úkdlsß rys;& uqyqÿ me<Eáb

f;,a j¾.

lefkda,d f;,a" wdukaf;,a" .sf;,a

îu j¾.

fldaudßld hqI" wem,a hqI" lyg wêl f;a" lerÜ‌ hqI" ñÈ hqI" wU hqI

wdhq¾fõo m%cd fi!LH m%j¾Ok fiajh
fi!LH yd fmdaIK yd foaYSh ffjoH wud;HdxYh


Image

Views: 65      Oct 22, 2019

Views: 77      Oct 14, 2019

Views: 68      Oct 14, 2019

Views: 80      Oct 02, 2019

Views: 94      Oct 02, 2019

Views: 119      Sep 23, 2019

Views: 88      Sep 23, 2019

Views: 91      Sep 23, 2019

Views: 99      Sep 19, 2019

Views: 90      Sep 19, 2019

Views: 139      Sep 04, 2019

Views: 114      Sep 04, 2019

Views: 154      Aug 05, 2019

Views: 215      Jul 23, 2019

Views: 240      Jul 15, 2019

Views: 215      Jul 15, 2019

Views: 235      Jul 13, 2019

Views: 416      Jul 08, 2019

Views: 224      Jul 08, 2019

Views: 262      Jul 04, 2019

Views: 271      Jun 28, 2019

Views: 225      Jun 28, 2019

Views: 234      Jun 28, 2019

Views: 238      Jun 28, 2019

Views: 232      Jun 28, 2019

Views: 221      Jun 24, 2019

Views: 219      Jun 24, 2019

Views: 202      Jun 19, 2019

Views: 228      Jun 19, 2019

Views: 199      Jun 19, 2019

Views: 196      Jun 19, 2019

Views: 211      Jun 03, 2019

Views: 217      Jun 03, 2019

Views: 228      Jun 03, 2019

Views: 228      Jun 03, 2019

Views: 248      Jun 02, 2019

Views: 192      Jun 01, 2019

Views: 232      May 29, 2019

Views: 222      May 29, 2019

Views: 213      May 29, 2019

Views: 218      May 29, 2019

Views: 498      May 29, 2019

Views: 203      May 28, 2019