lM fodI kik wdydr


Feb 02, 2018    Views: 2890

lM fodI kik wdydrweda3

wdhq¾fõo ffjoH m%;sldr l%uhg wkqj YÍrhg .=Kfok wdydr j¾. ms<sn|j i|yka lr we;af;a jd;" ms; iy lM hk ;=kafodaI u;=fkdjk whqßks'

tjeks wdydr j¾. hgf;a wms jd;hg iy ms;g .=Kfok wdydr j¾. ms<sn|j miq.sh i;s foflys Tn oekqj;a lf<uq' fujr lMg .=Kfok wdydr ms<sn|j úuid n,uq'

lMg .=K fok wdydr

m,;=re

wem,a" fnß j¾." fpß" fmhd¾ia‌" fo¿ï

t<j¿

îÜ‌" n%ොflda,s" oU," f.dajd" f.dajd u,a" lerÜ‌

OdkH j¾.

nd¾,s" bß.=" ;Kyd,a" ndia‌u;S iy,a

rks, l=,fha OdkH

fldKa‌v lv," uhsiQ¾ mßmamq" uqx mßmamq

lsß wdydr

.sf;,a" Öia‌" fhda.Ü‌

i;a;aj wdydr

l=l=¿uia‌" ì;a;r" ud¿" uia‌" l+ksia‌fida

l=¿ nvq

wn ^úkdlsß rys;& uqyqÿ me<Eáb

f;,a j¾.

lefkda,d f;,a" wdukaf;,a" .sf;,a

îu j¾.

fldaudßld hqI" wem,a hqI" lyg wêl f;a" lerÜ‌ hqI" ñÈ hqI" wU hqI

wdhq¾fõo m%cd fi!LH m%j¾Ok fiajh
fi!LH yd fmdaIK yd foaYSh ffjoH wud;HdxYh


Image

Views: 50      Jan 05, 2020

Views: 35      Jan 05, 2020

Views: 37      Jan 05, 2020

Views: 38      Jan 05, 2020

Views: 57      Dec 30, 2019

Views: 42      Dec 30, 2019

Views: 30      Dec 30, 2019

Views: 71      Dec 17, 2019

Views: 68      Dec 17, 2019

Views: 65      Dec 17, 2019

Views: 64      Dec 17, 2019

Views: 52      Dec 17, 2019

Views: 135      Nov 27, 2019

Views: 146      Nov 27, 2019

Views: 201      Oct 22, 2019

Views: 215      Oct 14, 2019

Views: 184      Oct 14, 2019

Views: 204      Oct 02, 2019

Views: 227      Oct 02, 2019

Views: 267      Sep 23, 2019

Views: 204      Sep 23, 2019

Views: 228      Sep 23, 2019

Views: 220      Sep 19, 2019

Views: 211      Sep 19, 2019

Views: 245      Sep 04, 2019

Views: 236      Sep 04, 2019

Views: 277      Aug 05, 2019

Views: 332      Jul 23, 2019

Views: 367      Jul 15, 2019

Views: 341      Jul 15, 2019

Views: 354      Jul 13, 2019

Views: 551      Jul 08, 2019

Views: 345      Jul 08, 2019

Views: 381      Jul 04, 2019

Views: 394      Jun 28, 2019

Views: 350      Jun 28, 2019

Views: 347      Jun 28, 2019

Views: 354      Jun 28, 2019

Views: 352      Jun 28, 2019

Views: 323      Jun 24, 2019

Views: 330      Jun 24, 2019