lM fodI kik wdydr


Feb 02, 2018    Views: 2841

lM fodI kik wdydrweda3

wdhq¾fõo ffjoH m%;sldr l%uhg wkqj YÍrhg .=Kfok wdydr j¾. ms<sn|j i|yka lr we;af;a jd;" ms; iy lM hk ;=kafodaI u;=fkdjk whqßks'

tjeks wdydr j¾. hgf;a wms jd;hg iy ms;g .=Kfok wdydr j¾. ms<sn|j miq.sh i;s foflys Tn oekqj;a lf<uq' fujr lMg .=Kfok wdydr ms<sn|j úuid n,uq'

lMg .=K fok wdydr

m,;=re

wem,a" fnß j¾." fpß" fmhd¾ia‌" fo¿ï

t<j¿

îÜ‌" n%ොflda,s" oU," f.dajd" f.dajd u,a" lerÜ‌

OdkH j¾.

nd¾,s" bß.=" ;Kyd,a" ndia‌u;S iy,a

rks, l=,fha OdkH

fldKa‌v lv," uhsiQ¾ mßmamq" uqx mßmamq

lsß wdydr

.sf;,a" Öia‌" fhda.Ü‌

i;a;aj wdydr

l=l=¿uia‌" ì;a;r" ud¿" uia‌" l+ksia‌fida

l=¿ nvq

wn ^úkdlsß rys;& uqyqÿ me<Eáb

f;,a j¾.

lefkda,d f;,a" wdukaf;,a" .sf;,a

îu j¾.

fldaudßld hqI" wem,a hqI" lyg wêl f;a" lerÜ‌ hqI" ñÈ hqI" wU hqI

wdhq¾fõo m%cd fi!LH m%j¾Ok fiajh
fi!LH yd fmdaIK yd foaYSh ffjoH wud;HdxYh


Image

Views: 8      Jul 15, 2019

Views: 7      Jul 15, 2019

Views: 16      Jul 13, 2019

Views: 38      Jul 08, 2019

Views: 27      Jul 08, 2019

Views: 55      Jul 04, 2019

Views: 55      Jun 28, 2019

Views: 46      Jun 28, 2019

Views: 44      Jun 28, 2019

Views: 51      Jun 28, 2019

Views: 45      Jun 28, 2019

Views: 64      Jun 24, 2019

Views: 64      Jun 24, 2019

Views: 46      Jun 19, 2019

Views: 43      Jun 19, 2019

Views: 48      Jun 19, 2019

Views: 41      Jun 19, 2019

Views: 56      Jun 03, 2019

Views: 62      Jun 03, 2019

Views: 65      Jun 03, 2019

Views: 63      Jun 03, 2019

Views: 85      Jun 02, 2019

Views: 54      Jun 01, 2019

Views: 67      May 29, 2019

Views: 60      May 29, 2019

Views: 61      May 29, 2019

Views: 60      May 29, 2019

Views: 61      May 29, 2019

Views: 44      May 28, 2019

Views: 52      May 27, 2019

Views: 49      May 27, 2019

Views: 45      May 26, 2019

Views: 130      Apr 10, 2019

Views: 138      Apr 10, 2019

Views: 156      Apr 10, 2019

Views: 148      Apr 09, 2019

Views: 141      Apr 09, 2019

Views: 215      Mar 15, 2019

Views: 162      Mar 15, 2019

Views: 154      Mar 15, 2019

Views: 214      Feb 25, 2019