asd
asf
asd

WKqiqï oji isis,a lrk msms[a[d iekaúÉ


Jan 23, 2018    Views: 2821

WKqiqï oji isis,a lrk msms[a[d iekaúÉmsms[a[d lshkafka b;du;au .=Kodhl ta jf.au YÍrh isis,a lrk wdydrhla' b;ska .%SIau ojil iekaoEjlg mjqf,a wh iu. ri ú¢kakg yels msms[a[d iekaâúÉ Tfí YÍrhg isis,ila tl;= lrkjd ksh;hs'

wjYH foaj,a

iekaâúÉ mdka f.ä tlla
msms[a[d f.ä 3
Öia fm;s

idok l%uh

msms[a[d f.äh fidaod fmd;= yer.kak' isyska fm;s lmd .kak' iekaâúÉ fm;a;la u;g Öia fm;s tlla ;nd ta u; lmd.;a msms[a[d fm;a;la ;nd.kak' ;j;a mdka fm;a;lska jikak' leu;s kï ;Ügq lsysmhla jk fia tfia w;=rd .kak' leu;s yevhlg lmd .kak' f;a fïihg hjkak'

Tfí fhdjqka úfha t<sm;af;a isák mqxÑ ÈhKshg o wehf.a ymkalï fmkajkakg fï wjia;dj ,nd fokakg Tng mq¿jka' b;du;au myiqfjka blaukska ms<sfh< lr.; yels wdydrhla ksid weh wdidfjka th bgq lrk njg ielhla keye'


Image

Views: 56      Jan 01, 2019

Views: 57      Jan 01, 2019

Views: 55      Jan 01, 2019

Views: 55      Dec 31, 2018

Views: 75      Dec 18, 2018

Views: 64      Dec 18, 2018

Views: 82      Dec 18, 2018

Views: 67      Dec 18, 2018

Views: 86      Dec 04, 2018

Views: 98      Dec 04, 2018

Views: 131      Nov 27, 2018

Views: 104      Nov 23, 2018

Views: 89      Nov 23, 2018

Views: 97      Nov 14, 2018

Views: 77      Oct 22, 2018

Views: 118      Oct 22, 2018

Views: 93      Oct 22, 2018

Views: 85      Oct 22, 2018

Views: 81      Oct 22, 2018

Views: 2893      Oct 04, 2018

Views: 2849      Oct 04, 2018

Views: 2873      Oct 04, 2018

Views: 2906      Oct 04, 2018

Views: 2827      Sep 21, 2018

Views: 2855      Sep 21, 2018

Views: 2855      Sep 21, 2018

Views: 2862      Sep 21, 2018

Views: 2850      Sep 21, 2018

Views: 2833      Sep 17, 2018

Views: 2849      Sep 17, 2018

Views: 2820      Sep 05, 2018

Views: 2838      Sep 05, 2018

Views: 2850      Sep 05, 2018

Views: 2814      Aug 27, 2018

Views: 2832      Aug 23, 2018

Views: 2836      Aug 15, 2018

Views: 2857      Aug 15, 2018

Views: 2839      Aug 15, 2018

Views: 2849      Aug 15, 2018

Views: 2841      Aug 15, 2018