Models mirror
vinu udani siriwardana
images (74)
Miss Earth 2013 Katia Wagner
images (40)
gayesha perera mis asia
images (4)
Piumi Srinayaka new
images (24)
  Song of the Day - Lyrics
Nil Sanda Madala
Siripuda Wasse Api T
Perada Mawusina
Mal Pipi Wasanthaye
Ma Winda Wedanawa Ob
wehi bindu sema sale
  Films
Scream Bloody
Chandani Full Sinhal
The Last Legion
Le Kiri Kandulu
Supiri Andare
Highway
  Cartoons
SUTINMAATIN (160)
DUCK DODGERS (07) 20
SUTINMAATIN (127) 20
SUTINMAATIN (119) 20
Zinbad 08
FRANKLIN AND FRIENDS
  Ladies Article
fmr mdi,g hk úg orejdg wrefudaiï we÷ï iqÿiq ke;
Dec 17, 2017  Views 2744
Oct 22, 2014  Views 2761
Aug 13, 2012  Views 2747
Dec 30, 2012  Views 2744
Oct 18, 2014  Views 2744
Tima oskh u;la lrjk iqúfYaIS wema tlla
Aug 26, 2015  Views 2767
ksh wdf,amk jeros 14
Jul 14, 2016  Views 2751
t<j¿ m,;=re nyq, wdydr fõ,lska wê reêr mSvkh my<g
Dec 04, 2017  Views 2743
WKqiqï oji isis,a lrk msms[a[d iekaúÉ
Jan 23, 2018
view 2748 times
0 Comments

WKqiqï oji isis,a lrk msms[a[d iekaúÉmsms[a[d lshkafka b;du;au .=Kodhl ta jf.au YÍrh isis,a lrk wdydrhla' b;ska .%SIau ojil iekaoEjlg mjqf,a wh iu. ri ú¢kakg yels msms[a[d iekaâúÉ Tfí YÍrhg isis,ila tl;= lrkjd ksh;hs'

wjYH foaj,a

iekaâúÉ mdka f.ä tlla
msms[a[d f.ä 3
Öia fm;s

idok l%uh

msms[a[d f.äh fidaod fmd;= yer.kak' isyska fm;s lmd .kak' iekaâúÉ fm;a;la u;g Öia fm;s tlla ;nd ta u; lmd.;a msms[a[d fm;a;la ;nd.kak' ;j;a mdka fm;a;lska jikak' leu;s kï ;Ügq lsysmhla jk fia tfia w;=rd .kak' leu;s yevhlg lmd .kak' f;a fïihg hjkak'

Tfí fhdjqka úfha t<sm;af;a isák mqxÑ ÈhKshg o wehf.a ymkalï fmkajkakg fï wjia;dj ,nd fokakg Tng mq¿jka' b;du;au myiqfjka blaukska ms<sfh< lr.; yels wdydrhla ksid weh wdidfjka th bgq lrk njg ielhla keye'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *