WKqiqï oji isis,a lrk msms[a[d iekaúÉ


Jan 23, 2018    Views: 2895

WKqiqï oji isis,a lrk msms[a[d iekaúÉmsms[a[d lshkafka b;du;au .=Kodhl ta jf.au YÍrh isis,a lrk wdydrhla' b;ska .%SIau ojil iekaoEjlg mjqf,a wh iu. ri ú¢kakg yels msms[a[d iekaâúÉ Tfí YÍrhg isis,ila tl;= lrkjd ksh;hs'

wjYH foaj,a

iekaâúÉ mdka f.ä tlla
msms[a[d f.ä 3
Öia fm;s

idok l%uh

msms[a[d f.äh fidaod fmd;= yer.kak' isyska fm;s lmd .kak' iekaâúÉ fm;a;la u;g Öia fm;s tlla ;nd ta u; lmd.;a msms[a[d fm;a;la ;nd.kak' ;j;a mdka fm;a;lska jikak' leu;s kï ;Ügq lsysmhla jk fia tfia w;=rd .kak' leu;s yevhlg lmd .kak' f;a fïihg hjkak'

Tfí fhdjqka úfha t<sm;af;a isák mqxÑ ÈhKshg o wehf.a ymkalï fmkajkakg fï wjia;dj ,nd fokakg Tng mq¿jka' b;du;au myiqfjka blaukska ms<sfh< lr.; yels wdydrhla ksid weh wdidfjka th bgq lrk njg ielhla keye'


Image

Views: 19      Oct 14, 2019

Views: 15      Oct 14, 2019

Views: 41      Oct 02, 2019

Views: 48      Oct 02, 2019

Views: 62      Sep 23, 2019

Views: 56      Sep 23, 2019

Views: 53      Sep 23, 2019

Views: 62      Sep 19, 2019

Views: 54      Sep 19, 2019

Views: 94      Sep 04, 2019

Views: 120      Aug 05, 2019

Views: 179      Jul 23, 2019

Views: 195      Jul 15, 2019

Views: 179      Jul 15, 2019

Views: 201      Jul 13, 2019

Views: 328      Jul 08, 2019

Views: 186      Jul 08, 2019

Views: 220      Jul 04, 2019

Views: 229      Jun 28, 2019

Views: 192      Jun 28, 2019

Views: 197      Jun 28, 2019

Views: 198      Jun 28, 2019

Views: 197      Jun 28, 2019

Views: 188      Jun 24, 2019

Views: 187      Jun 24, 2019

Views: 169      Jun 19, 2019

Views: 190      Jun 19, 2019

Views: 175      Jun 19, 2019

Views: 166      Jun 19, 2019

Views: 188      Jun 03, 2019

Views: 189      Jun 03, 2019

Views: 194      Jun 03, 2019

Views: 196      Jun 03, 2019

Views: 213      Jun 02, 2019

Views: 166      Jun 01, 2019

Views: 197      May 29, 2019

Views: 192      May 29, 2019

Views: 185      May 29, 2019

Views: 187      May 29, 2019

Views: 203      May 29, 2019

Views: 174      May 28, 2019