WKqiqï oji isis,a lrk msms[a[d iekaúÉ


Jan 23, 2018    Views: 3119

WKqiqï oji isis,a lrk msms[a[d iekaúÉmsms[a[d lshkafka b;du;au .=Kodhl ta jf.au YÍrh isis,a lrk wdydrhla' b;ska .%SIau ojil iekaoEjlg mjqf,a wh iu. ri ú¢kakg yels msms[a[d iekaâúÉ Tfí YÍrhg isis,ila tl;= lrkjd ksh;hs'

wjYH foaj,a

iekaâúÉ mdka f.ä tlla
msms[a[d f.ä 3
Öia fm;s

idok l%uh

msms[a[d f.äh fidaod fmd;= yer.kak' isyska fm;s lmd .kak' iekaâúÉ fm;a;la u;g Öia fm;s tlla ;nd ta u; lmd.;a msms[a[d fm;a;la ;nd.kak' ;j;a mdka fm;a;lska jikak' leu;s kï ;Ügq lsysmhla jk fia tfia w;=rd .kak' leu;s yevhlg lmd .kak' f;a fïihg hjkak'

Tfí fhdjqka úfha t<sm;af;a isák mqxÑ ÈhKshg o wehf.a ymkalï fmkajkakg fï wjia;dj ,nd fokakg Tng mq¿jka' b;du;au myiqfjka blaukska ms<sfh< lr.; yels wdydrhla ksid weh wdidfjka th bgq lrk njg ielhla keye'


Image

Views: 2      May 22, 2020

Views: 3124      Apr 20, 2020

Views: 3128      Mar 17, 2020

Views: 3128      Mar 17, 2020

Views: 3126      Mar 17, 2020

Views: 3126      Mar 15, 2020

Views: 3123      Mar 04, 2020

Views: 3129      Feb 20, 2020

Views: 3125      Jan 05, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3128      Jan 05, 2020

Views: 3125      Jan 05, 2020

Views: 3126      Dec 30, 2019

Views: 3127      Dec 30, 2019

Views: 3126      Dec 30, 2019

Views: 3128      Dec 17, 2019

Views: 3125      Dec 17, 2019

Views: 3128      Dec 17, 2019

Views: 3129      Dec 17, 2019

Views: 3127      Dec 17, 2019

Views: 3131      Nov 27, 2019

Views: 3129      Nov 27, 2019

Views: 3125      Oct 22, 2019

Views: 3128      Oct 14, 2019

Views: 3127      Oct 14, 2019

Views: 3129      Oct 02, 2019

Views: 3126      Oct 02, 2019

Views: 3128      Sep 23, 2019

Views: 3126      Sep 23, 2019

Views: 3131      Sep 23, 2019

Views: 3128      Sep 19, 2019

Views: 3126      Sep 19, 2019

Views: 3128      Sep 04, 2019

Views: 3133      Sep 04, 2019

Views: 3127      Aug 05, 2019

Views: 3129      Aug 05, 2019

Views: 3129      Jul 23, 2019

Views: 3126      Jul 15, 2019

Views: 3127      Jul 15, 2019

Views: 3126      Jul 13, 2019

Views: 3129      Jul 08, 2019

Views: 3130      Jul 08, 2019