Models mirror
Piumi Srinayaka
images (54)
apeksh with aruni
images (10)
nadeeshani
images (15)
K.Sujeewaand and ajith muthu kumara
images (0)
  Song of the Day - Lyrics
Ralakin Thaniwee Wan
Paaru Palamen
Rangahala
Rathu Rosa Mal Unmad
Bo Maluwe Mal
Kumariyaka Pa Salaba
  Films
Kollaikaran
Sath Kampa
New Police Story
Saroja - Sinhala fil
Corporate
Bomb and Rose
  Cartoons
Transformers (22) 20
MAYA BANDAHNA 03
SCOOBY DOO (66) 2014
SUTINMAATIN (205) 20
Hada Wada Kello 01.0
Sinhala sub -Looney
  Ladies Article
Jan 07, 2014  Views 2630
k;a;,g úfYaI lEu j¾.
Dec 16, 2015  Views 2572
ksfrda.S flia l,nlg
Aug 03, 2017  Views 375
Aug 22, 2012  Views 3489
wÆ;a wjqreoaog iQodkï jk Tfí lEu fïfig<
Apr 08, 2014  Views 3787
Aug 20, 2014  Views 2553
Dec 26, 2012  Views 2389
rej rlsuq
Mar 01, 2017  Views 1243
riu ri fmdma fldaka f.or§u yod.kak yeá okakjdo@
Jan 20, 2018
view 79 times
0 Comments

riu ri fmdma fldaka f.or§u yod.kak yeá okakjdo@
Popcorn hka f,dalh mqrdu b;du;au ckm%sh wdydrhla' wm fndfyda úg mqreÿj isákqfha ieliQ fmdma fldaka fj<|mf<ka ñ,g .ekSughs' kuq;a ñ, fïjdhys l,a ;nd.ekSug úúO o%jH tl;= lr,d ;fnk ksid kejqï rihla oefkkafka keye' tksid rig .=Kg msßisÿjg fukak fï úÈyg f.or§u yod.kak''

wjYH o%jH

bß.q weg fldamam 1$2
ng¾ fïi ye¢ 5
ri wkqj ÆKq
f,dl= idiamdkla iy mshkla

idod .kakd whqre

m<uqfjkau idiamdkg ng¾ ál oud uo .skafka fyd¢ka r;a lr.kak' ng¾ ál r;a jq oeka bß.q weg ál tlalr mshfkka jikak' bß.q weg ál r;a ù Wv mkskakg mgka .;a miq fifuka mshk bj;a lr ishÆ fmdß msmsfrk ;=re Ndckh bÈßhg iy miqmig fid,jkak' ri wkqj ÆKq tl;= lr W÷fkka bj;a lr .kak'

leu;s kï iSks leru,a" meKs" udIafuf,da" fpdl,Ü" ñßia wd§ úúO rihka o tl;= lr .ekSugo yelsh' fl;rï rij;a jQjo wdydrhg .ekSfï § wêl iSks" meKs"j¾Kl fuka u ÆKq oeuQ fmdma fldaka muKg jvd wdydrhg fkd.ekSug kï wksjd¾hfhkau u;l ;nd .; hq;=h'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *