Models mirror
Sewvandi-Dissanayake
images (21)
Tharaka Probodani
images (19)
Ashiya Dassanayake
images (49)
Piyumi new
images (10)
  Song of the Day - Lyrics
Banen Bada
Ukulata Nawath
Mage Daasama Piyawi
gaman magak thibunad
Diya Podak Wemin
sihina kandak obe ad
  Films
The Evil
Sniper Legend
Chinna Mapplai
YAKEK BENDAN Stage D
Manavan
Mamai Raja
  Cartoons
RATHNAGE WEERA CHARI
WALAS MULLA (52) 201
SURAWEERA BATTA 01-2
MEE Media -62
Dasawak da Kakuluwek
PANAMUREY NEYO -05
  Ladies Article
Feb 12, 2015  Views 2465
ks¾udxY wdydr m%shlrk Tng frisms j¾. 10lau
Jun 26, 2015  Views 3217
yeuodu;a ieñhdg ukd,shla fjkak
Feb 04, 2014  Views 2516
Apr 11, 2013  Views 3197
Sep 04, 2012  Views 2432
mshhqre f.äj,g ìhúh hq;=o@
Mar 29, 2013  Views 2369
ysf;a lror ;sfhk .Ekq <uhskag l=re,E tkjd jeähs
Mar 24, 2014  Views 2528
Dec 06, 2012  Views 3346
riu ri fmdma fldaka f.or§u yod.kak yeá okakjdo@
Jan 20, 2018
view 146 times
0 Comments

riu ri fmdma fldaka f.or§u yod.kak yeá okakjdo@
Popcorn hka f,dalh mqrdu b;du;au ckm%sh wdydrhla' wm fndfyda úg mqreÿj isákqfha ieliQ fmdma fldaka fj<|mf<ka ñ,g .ekSughs' kuq;a ñ, fïjdhys l,a ;nd.ekSug úúO o%jH tl;= lr,d ;fnk ksid kejqï rihla oefkkafka keye' tksid rig .=Kg msßisÿjg fukak fï úÈyg f.or§u yod.kak''

wjYH o%jH

bß.q weg fldamam 1$2
ng¾ fïi ye¢ 5
ri wkqj ÆKq
f,dl= idiamdkla iy mshkla

idod .kakd whqre

m<uqfjkau idiamdkg ng¾ ál oud uo .skafka fyd¢ka r;a lr.kak' ng¾ ál r;a jq oeka bß.q weg ál tlalr mshfkka jikak' bß.q weg ál r;a ù Wv mkskakg mgka .;a miq fifuka mshk bj;a lr ishÆ fmdß msmsfrk ;=re Ndckh bÈßhg iy miqmig fid,jkak' ri wkqj ÆKq tl;= lr W÷fkka bj;a lr .kak'

leu;s kï iSks leru,a" meKs" udIafuf,da" fpdl,Ü" ñßia wd§ úúO rihka o tl;= lr .ekSugo yelsh' fl;rï rij;a jQjo wdydrhg .ekSfï § wêl iSks" meKs"j¾Kl fuka u ÆKq oeuQ fmdma fldaka muKg jvd wdydrhg fkd.ekSug kï wksjd¾hfhkau u;l ;nd .; hq;=h'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *