asd
asf
asd

riu ri fmdma fldaka f.or§u yod.kak yeá okakjdo@


Jan 20, 2018    Views: 2841

riu ri fmdma fldaka f.or§u yod.kak yeá okakjdo@
Popcorn hka f,dalh mqrdu b;du;au ckm%sh wdydrhla' wm fndfyda úg mqreÿj isákqfha ieliQ fmdma fldaka fj<|mf<ka ñ,g .ekSughs' kuq;a ñ, fïjdhys l,a ;nd.ekSug úúO o%jH tl;= lr,d ;fnk ksid kejqï rihla oefkkafka keye' tksid rig .=Kg msßisÿjg fukak fï úÈyg f.or§u yod.kak''

wjYH o%jH

bß.q weg fldamam 1$2
ng¾ fïi ye¢ 5
ri wkqj ÆKq
f,dl= idiamdkla iy mshkla

idod .kakd whqre

m<uqfjkau idiamdkg ng¾ ál oud uo .skafka fyd¢ka r;a lr.kak' ng¾ ál r;a jq oeka bß.q weg ál tlalr mshfkka jikak' bß.q weg ál r;a ù Wv mkskakg mgka .;a miq fifuka mshk bj;a lr ishÆ fmdß msmsfrk ;=re Ndckh bÈßhg iy miqmig fid,jkak' ri wkqj ÆKq tl;= lr W÷fkka bj;a lr .kak'

leu;s kï iSks leru,a" meKs" udIafuf,da" fpdl,Ü" ñßia wd§ úúO rihka o tl;= lr .ekSugo yelsh' fl;rï rij;a jQjo wdydrhg .ekSfï § wêl iSks" meKs"j¾Kl fuka u ÆKq oeuQ fmdma fldaka muKg jvd wdydrhg fkd.ekSug kï wksjd¾hfhkau u;l ;nd .; hq;=h'


Image

Views: 27      Jun 03, 2019

Views: 24      Jun 03, 2019

Views: 36      Jun 03, 2019

Views: 26      Jun 03, 2019

Views: 29      Jun 02, 2019

Views: 26      Jun 01, 2019

Views: 38      May 29, 2019

Views: 31      May 29, 2019

Views: 27      May 29, 2019

Views: 34      May 29, 2019

Views: 34      May 29, 2019

Views: 26      May 28, 2019

Views: 28      May 27, 2019

Views: 19      May 27, 2019

Views: 23      May 26, 2019

Views: 99      Apr 10, 2019

Views: 108      Apr 10, 2019

Views: 123      Apr 10, 2019

Views: 113      Apr 09, 2019

Views: 105      Apr 09, 2019

Views: 183      Mar 15, 2019

Views: 131      Mar 15, 2019

Views: 125      Mar 15, 2019

Views: 185      Feb 25, 2019

Views: 193      Feb 12, 2019

Views: 172      Feb 12, 2019

Views: 151      Feb 12, 2019

Views: 163      Jan 31, 2019

Views: 177      Jan 26, 2019

Views: 198      Jan 01, 2019

Views: 213      Jan 01, 2019

Views: 200      Jan 01, 2019

Views: 210      Dec 31, 2018

Views: 209      Dec 18, 2018

Views: 202      Dec 18, 2018

Views: 239      Dec 18, 2018

Views: 192      Dec 18, 2018

Views: 235      Dec 04, 2018

Views: 230      Dec 04, 2018

Views: 277      Nov 27, 2018