riu ri fmdma fldaka f.or§u yod.kak yeá okakjdo@


Jan 20, 2018    Views: 2861

riu ri fmdma fldaka f.or§u yod.kak yeá okakjdo@
Popcorn hka f,dalh mqrdu b;du;au ckm%sh wdydrhla' wm fndfyda úg mqreÿj isákqfha ieliQ fmdma fldaka fj<|mf<ka ñ,g .ekSughs' kuq;a ñ, fïjdhys l,a ;nd.ekSug úúO o%jH tl;= lr,d ;fnk ksid kejqï rihla oefkkafka keye' tksid rig .=Kg msßisÿjg fukak fï úÈyg f.or§u yod.kak''

wjYH o%jH

bß.q weg fldamam 1$2
ng¾ fïi ye¢ 5
ri wkqj ÆKq
f,dl= idiamdkla iy mshkla

idod .kakd whqre

m<uqfjkau idiamdkg ng¾ ál oud uo .skafka fyd¢ka r;a lr.kak' ng¾ ál r;a jq oeka bß.q weg ál tlalr mshfkka jikak' bß.q weg ál r;a ù Wv mkskakg mgka .;a miq fifuka mshk bj;a lr ishÆ fmdß msmsfrk ;=re Ndckh bÈßhg iy miqmig fid,jkak' ri wkqj ÆKq tl;= lr W÷fkka bj;a lr .kak'

leu;s kï iSks leru,a" meKs" udIafuf,da" fpdl,Ü" ñßia wd§ úúO rihka o tl;= lr .ekSugo yelsh' fl;rï rij;a jQjo wdydrhg .ekSfï § wêl iSks" meKs"j¾Kl fuka u ÆKq oeuQ fmdma fldaka muKg jvd wdydrhg fkd.ekSug kï wksjd¾hfhkau u;l ;nd .; hq;=h'


Image

Views: 40      Sep 04, 2019

Views: 59      Aug 05, 2019

Views: 118      Jul 23, 2019

Views: 137      Jul 15, 2019

Views: 120      Jul 15, 2019

Views: 136      Jul 13, 2019

Views: 231      Jul 08, 2019

Views: 126      Jul 08, 2019

Views: 158      Jul 04, 2019

Views: 168      Jun 28, 2019

Views: 135      Jun 28, 2019

Views: 139      Jun 28, 2019

Views: 140      Jun 28, 2019

Views: 145      Jun 28, 2019

Views: 136      Jun 24, 2019

Views: 132      Jun 24, 2019

Views: 108      Jun 19, 2019

Views: 129      Jun 19, 2019

Views: 122      Jun 19, 2019

Views: 115      Jun 19, 2019

Views: 143      Jun 03, 2019

Views: 143      Jun 03, 2019

Views: 145      Jun 03, 2019

Views: 148      Jun 03, 2019

Views: 175      Jun 02, 2019

Views: 125      Jun 01, 2019

Views: 147      May 29, 2019

Views: 147      May 29, 2019

Views: 146      May 29, 2019

Views: 138      May 29, 2019

Views: 151      May 29, 2019

Views: 127      May 28, 2019

Views: 125      May 27, 2019

Views: 126      May 27, 2019

Views: 122      May 26, 2019

Views: 213      Apr 10, 2019

Views: 224      Apr 10, 2019

Views: 231      Apr 10, 2019

Views: 235      Apr 09, 2019