is.s;s orejkag <ud .S yqre lruq


Jan 20, 2018    Views: 2844

is.s;s orejkag <ud .S yqre lruqtod orefjda ;ksju fukau ñ;=re ñ;=ßhka iu.Û tlaj isák úgo .S; .dhkd lrñka úkaokhla ,enQy' tfukau rEm udOH fkd;snqK wjÈfha .=jka úÿ,sfha <ud .S; jevigyka j,g ijka §uo we;eï orejkaf.a úfkdaodxYhla úh'

tu .S; i|yd mdol ù ;snqfKa <ud f,dalhg wod, mqoa.,hka" i;=ka" isoaëka yd jia;+kah'

tajd b;du iqkaor úh' tajd .hk úg orejka ;=<ska o biau;= jQfha b;du iqkaor iqr;,a njls' fláfhka mjif;d;a <uhskaf.a <ud nj ta yryd oel.; yels úh'

kuq;a j¾;udkfha fndfyda orefjda tjeks .S; .dhkd fkdlr;s' wo l=vd orejka isák uõjreka w;ßka fndfyda fofklao tjeks <ud .S; fkdoks;s' tfukau wo úúO udOH yd úúO jevigyka yryd orejka fmd<Ujkafka jeäysá .S; .dhkh fjkqfjka nj mejiSu o idjoH fkdfõ' fmr mdi,a j, meje;afjk úúO m%ix. yd úúO jevigyka j,§ o <ud .S; Ndú;d lrk wjia:d b;d wjuh'

flfia fj;;a w;S;fha isgu ;sfnk ta iqkaor ir, <ud .S; bÈß mrïmrdj, orejkago .dhkd lsÍug fhuq lrkafka kï th b;d w.kd fohla nj lsj yelsh' ta i|yd m<uqj uõjreka tu .S; ms<sn|j oekqj;a ùu wjYHh' fuys i|yka jkafka tjeks .S; lsysmhls'

iuk<hd


rka jka mdghs iuk<hd

frdai uf,a meKs î,d .shd

wdfh;a taúo ta iuk<hd

u,aj, meKs fndkagd


iuk,fhda fï ysñÈßfha

u,a meKs fndkako Tn wdfõ

Tfn Th ,iaik w;a;gq fol ug

È,d hkjdfodal+ôfhda


mdhkd ldf,a§

? oj,a uykais ù

lkak foa /ia lrka l+ôfhda


iSf;kq;a jeiafikq;a

fíß,d bkakjd

f.a ioka tlafj,d l+ôfhda


Wka b;d blaukska

hkafk fï ikaf;diska

lïue,S kE lsis;a l+ôfhda


oeka wm;a ta jf.a

bkakjd kï fydohs

lïue,S kE jf.a l+ôfhdaálsß ,shd


álsß álsß álsß ,shd

lf,;a wrka <s|g .shd

<s| jglr lnrf.dhd

ll=, ldmS Èhnßhd


Èhnßhd mek,d .shd

lnrf.dhd úi brejd

álsß álsß álsß ,shd

iskd isiS f.or .shdfmd,ams;s yrld


fmd,ams;s yrlg

fmd,a lgq wx fol

oïuu yß kmqrehs


fmd,a fldyq ,kqfjka

fmd,a .fy ne|,d

fmd,a brfgka ;eÆjhs


ug ÿl ys;s,d

fmd,a mqkaklal=o

Èh lr lr ÿkakehs


fmd,a ms;s yryd

ta foi fkdn,d

fmd,a .y uq, ,e.a.hsc, ÈkS fiakdkdhl


Image

Views: 8      Oct 14, 2019

Views: 6      Oct 14, 2019

Views: 36      Oct 02, 2019

Views: 42      Oct 02, 2019

Views: 56      Sep 23, 2019

Views: 51      Sep 23, 2019

Views: 50      Sep 23, 2019

Views: 59      Sep 19, 2019

Views: 53      Sep 19, 2019

Views: 89      Sep 04, 2019

Views: 113      Aug 05, 2019

Views: 170      Jul 23, 2019

Views: 188      Jul 15, 2019

Views: 170      Jul 15, 2019

Views: 190      Jul 13, 2019

Views: 317      Jul 08, 2019

Views: 177      Jul 08, 2019

Views: 213      Jul 04, 2019

Views: 224      Jun 28, 2019

Views: 190      Jun 28, 2019

Views: 191      Jun 28, 2019

Views: 195      Jun 28, 2019

Views: 189      Jun 28, 2019

Views: 184      Jun 24, 2019

Views: 182      Jun 24, 2019

Views: 163      Jun 19, 2019

Views: 182      Jun 19, 2019

Views: 171      Jun 19, 2019

Views: 163      Jun 19, 2019

Views: 184      Jun 03, 2019

Views: 184      Jun 03, 2019

Views: 190      Jun 03, 2019

Views: 192      Jun 03, 2019

Views: 208      Jun 02, 2019

Views: 161      Jun 01, 2019

Views: 193      May 29, 2019

Views: 190      May 29, 2019

Views: 183      May 29, 2019

Views: 181      May 29, 2019

Views: 199      May 29, 2019

Views: 168      May 28, 2019