asd
asf
asd

Tn lrk lshk foa orejka f;areï .kafka fldfyduo@


Jan 18, 2018    Views: 2769

Tn lrk lshk foa orejka f;areï .kafka fldfyduo@wfma fndfyda jeäysáfhda l=vd orejka bÈßfha yeisÍfï § iy woyia yqjudre lr .ekSfï § <ud ukei iy tys l%shd ldß;ajh .ek fkdis;;s' tfy;a orejka bÈßfha yeisfrk úg iy woyia yqjudre lr .kakd úg <ud ukeig ‍tajd fldf;la ÿrg f.dapr fõo" tajd f.dapr jkafka lskï wdldrfhkao hkak ms<sn| fndfyda jeäysáfhda ie,ls,su;a fkdfj;s'

úfYaIfhka l=vd orejka bÈßfha jeäysáhka wkqka úfõpkh lsÍu m%fõYfuka l< hq;a;ls' Bg fya;=j tu úfõpk l=vd orejka úiska ;ukagu wdfõKsl whqrlska f;areï .ekSuh'

wïfï fukak wr wekaá weú;a,

tla l=vd orefjla ksji bÈßmsg isg ksji ;=< isák ;u ujg lE .id lSh'

fudk wekaáo mq;d∙ uj ksji ;=< isg weiqjdh'

wehs wïfï biairyf.or wekaá'

wïud lshkafka wr u<fydaka;=j lsh,d∙ wkak thd`

l=vd orejd Bg;a jvd yඬ k.d lSjdh' Bg fya;= jQfha tu orejd u< fydaka;=j hkafkka woyia jkafka l=ulao hkak yßyeá fkdoek isàuh'

fï tjka ;j;a isoaêhls"

tla;rd ksjilg Tjqkaf.a ys;j;a mjq,l idudðl msßila meñKshy' túg tu f.ysñfhda flala iy flfi,a f.ä j,ska tu wuq;a;kag ix.%y l<y'

;j flfi,a f.ähla .kak hehs tu .DyKsh wuq;af;l=g lS úg wef.a isÛs;s ÈhKsh lSfõ'

´jd yq.la lKka ta;a lukakE .kak hkqfjks',

fuys§ tu flfi,a f.ä i|yd wêl ñ,la f.úh hq;= nj tu isÛs;s oeßhg jegyS ;snqKs' tfy;a ta nj ksjig meñfKk wuq;a;kag fkdlsh hq;= nj wef.a isÛs;s ukeig jegyS ;snqfKa ke;'

tfukau jeäysáhka ;ukaf.a hq. Ôú;fha fm!oa.,sl lreKq orejkag fkdjegfyk whqßka ikaksfõokh lr.kakd wjia:do we;' tfy;a tu jpk Tjqka tf<iskau fiiq jeäyáhka yd lSfï § wUqieñhka w;r yqjudre jQ tu joka j, há wre; jgyd .ekSug tu msgia;rhkag yels jkq we;'

l=vd orejka bÈßfha ;uka lrk lshk oE flfrys jeäysáhka w;sYH m%fõYï iy.; úh hq;af;a tneúks'


Image

Views: 43      Dec 04, 2018

Views: 40      Dec 04, 2018

Views: 71      Nov 27, 2018

Views: 59      Nov 23, 2018

Views: 48      Nov 23, 2018

Views: 60      Nov 14, 2018

Views: 58      Oct 22, 2018

Views: 100      Oct 22, 2018

Views: 72      Oct 22, 2018

Views: 66      Oct 22, 2018

Views: 65      Oct 22, 2018

Views: 2877      Oct 04, 2018

Views: 2832      Oct 04, 2018

Views: 2856      Oct 04, 2018

Views: 2881      Oct 04, 2018

Views: 2811      Sep 21, 2018

Views: 2837      Sep 21, 2018

Views: 2834      Sep 21, 2018

Views: 2843      Sep 21, 2018

Views: 2830      Sep 21, 2018

Views: 2815      Sep 17, 2018

Views: 2821      Sep 17, 2018

Views: 2802      Sep 05, 2018

Views: 2817      Sep 05, 2018

Views: 2824      Sep 05, 2018

Views: 2796      Aug 27, 2018

Views: 2811      Aug 23, 2018

Views: 2814      Aug 15, 2018

Views: 2822      Aug 15, 2018

Views: 2810      Aug 15, 2018

Views: 2822      Aug 15, 2018

Views: 2815      Aug 15, 2018

Views: 2810      Aug 09, 2018

Views: 2812      Aug 01, 2018

Views: 2809      Aug 01, 2018

Views: 2806      Aug 01, 2018

Views: 2829      Jul 23, 2018

Views: 2817      Jul 23, 2018