asd
asf
asd

Tn lrk lshk foa orejka f;areï .kafka fldfyduo@


Jan 18, 2018    Views: 2808

Tn lrk lshk foa orejka f;areï .kafka fldfyduo@wfma fndfyda jeäysáfhda l=vd orejka bÈßfha yeisÍfï § iy woyia yqjudre lr .ekSfï § <ud ukei iy tys l%shd ldß;ajh .ek fkdis;;s' tfy;a orejka bÈßfha yeisfrk úg iy woyia yqjudre lr .kakd úg <ud ukeig ‍tajd fldf;la ÿrg f.dapr fõo" tajd f.dapr jkafka lskï wdldrfhkao hkak ms<sn| fndfyda jeäysáfhda ie,ls,su;a fkdfj;s'

úfYaIfhka l=vd orejka bÈßfha jeäysáhka wkqka úfõpkh lsÍu m%fõYfuka l< hq;a;ls' Bg fya;=j tu úfõpk l=vd orejka úiska ;ukagu wdfõKsl whqrlska f;areï .ekSuh'

wïfï fukak wr wekaá weú;a,

tla l=vd orefjla ksji bÈßmsg isg ksji ;=< isák ;u ujg lE .id lSh'

fudk wekaáo mq;d∙ uj ksji ;=< isg weiqjdh'

wehs wïfï biairyf.or wekaá'

wïud lshkafka wr u<fydaka;=j lsh,d∙ wkak thd`

l=vd orejd Bg;a jvd yඬ k.d lSjdh' Bg fya;= jQfha tu orejd u< fydaka;=j hkafkka woyia jkafka l=ulao hkak yßyeá fkdoek isàuh'

fï tjka ;j;a isoaêhls"

tla;rd ksjilg Tjqkaf.a ys;j;a mjq,l idudðl msßila meñKshy' túg tu f.ysñfhda flala iy flfi,a f.ä j,ska tu wuq;a;kag ix.%y l<y'

;j flfi,a f.ähla .kak hehs tu .DyKsh wuq;af;l=g lS úg wef.a isÛs;s ÈhKsh lSfõ'

´jd yq.la lKka ta;a lukakE .kak hkqfjks',

fuys§ tu flfi,a f.ä i|yd wêl ñ,la f.úh hq;= nj tu isÛs;s oeßhg jegyS ;snqKs' tfy;a ta nj ksjig meñfKk wuq;a;kag fkdlsh hq;= nj wef.a isÛs;s ukeig jegyS ;snqfKa ke;'

tfukau jeäysáhka ;ukaf.a hq. Ôú;fha fm!oa.,sl lreKq orejkag fkdjegfyk whqßka ikaksfõokh lr.kakd wjia:do we;' tfy;a tu jpk Tjqka tf<iskau fiiq jeäyáhka yd lSfï § wUqieñhka w;r yqjudre jQ tu joka j, há wre; jgyd .ekSug tu msgia;rhkag yels jkq we;'

l=vd orejka bÈßfha ;uka lrk lshk oE flfrys jeäysáhka w;sYH m%fõYï iy.; úh hq;af;a tneúks'


Image

Views: 26      Jun 03, 2019

Views: 22      Jun 03, 2019

Views: 33      Jun 03, 2019

Views: 24      Jun 03, 2019

Views: 27      Jun 02, 2019

Views: 26      Jun 01, 2019

Views: 36      May 29, 2019

Views: 29      May 29, 2019

Views: 27      May 29, 2019

Views: 31      May 29, 2019

Views: 32      May 29, 2019

Views: 23      May 28, 2019

Views: 25      May 27, 2019

Views: 18      May 27, 2019

Views: 22      May 26, 2019

Views: 98      Apr 10, 2019

Views: 107      Apr 10, 2019

Views: 120      Apr 10, 2019

Views: 110      Apr 09, 2019

Views: 103      Apr 09, 2019

Views: 179      Mar 15, 2019

Views: 127      Mar 15, 2019

Views: 125      Mar 15, 2019

Views: 185      Feb 25, 2019

Views: 188      Feb 12, 2019

Views: 169      Feb 12, 2019

Views: 147      Feb 12, 2019

Views: 161      Jan 31, 2019

Views: 176      Jan 26, 2019

Views: 197      Jan 01, 2019

Views: 211      Jan 01, 2019

Views: 198      Jan 01, 2019

Views: 208      Dec 31, 2018

Views: 206      Dec 18, 2018

Views: 201      Dec 18, 2018

Views: 237      Dec 18, 2018

Views: 192      Dec 18, 2018

Views: 232      Dec 04, 2018

Views: 225      Dec 04, 2018

Views: 277      Nov 27, 2018