asd
asf
asd

jd; fodIhg ys;lr wdydr


Jan 18, 2018    Views: 2829

jd; fodIhg ys;lr wdydr

weda4

wdhq¾fõo ffjoH úoHdjg wkqj wmg f,v frda. we;s ùug n,mdk fya;= ;=kla‌ we;' tkï jd;" ms; iy lM hk ;=ka fodaIhkah' fuu ;=ka fodaI fldam ùfuka wmg fndfyda f,v frda. u;= fõ'

fiï frda." WordndO" ykaÈm;a frda. wdÈh m%Odk jYfhka wmg fuys§ u;= jk frda.dndOhkaah'

ta ksid fuu ;=ka fodaI fldaam fkdjk wdydr mdk .ekSug wm yels iEu wjia‌:djlu lghq;= l< hq;=h'

jd;h fldam fkdjk wdydr

m,;=re

w,s.eg fmar" flfi,a" fpß" rgb¢" .ia‌,nq" wkakdis" fodvï" wU

t<j¿

msisk ,o lerÜ‌" r;= w," msms[aÆ" oU," ,Sla‌ia‌" nKa‌avla‌ld

OdkH

yd,a j¾." ;sß.q msá" msisk ,o ´áia‌" ;ïm,

rks, l=,fha OdkH

lr,a fnda. ^r;=& uqx" fidahd lsß" fidahd Öia‌" fidahd" fidfiacia‌

lsß wdydr

ng¾" Öia‌" t<lsß" .sf;,a" t¿ lsß" whsia‌l%S%ï

i;a;aj wdydr

.j uia‌" l=l=¿ uia‌" ì;a;r" ;drd uia‌" uqyqÿ ud¿" uqyqÿ wdydr" l+ksia‌fida

l=¿ nvq

l¿ .ïñßia‌" wU pÜ‌ks" fld;a;u,a,s fld<" foys" f,uka" wn" ¨kq" ;dla‌ld,sj,ska iEÿ fidaia‌ j¾.

f;,a j¾.

.sf;,a" T,sõ f;,a" ;, f;,a

ìu j¾.

wduka lsß" fldaudßld hqI" lerÜ‌ hqI" ñÈ hqI" wU hqI" fpß hqI

fuu wdydr j¾. .ekSfuka jd;h fldamùu ksid u;= jk frda.j,ska je<lsh yelsh'

jd;h fldam jk mqoa.,hka fuu wdydr .ekSfï§ ksis wdhq¾fõo ffjoH Wmfoia‌ u; tajd .ekSu jvd;a iqÿiqh'

wdhq¾fõo m%cd fi!LH m%j¾Ok fiajh fi!LH fmdaIK yd foaYSh ffjoH wud;HdxYh

,nk i;sfha ms;g ys;lr wdydr

ixia‌lrKh - Wmd,s o fiarï - jika;d Y%shdldka;s


Image

Views: 24      Mar 15, 2019

Views: 21      Mar 15, 2019

Views: 20      Mar 15, 2019

Views: 78      Feb 25, 2019

Views: 84      Feb 12, 2019

Views: 86      Feb 12, 2019

Views: 61      Feb 12, 2019

Views: 90      Jan 31, 2019

Views: 109      Jan 26, 2019

Views: 132      Jan 01, 2019

Views: 152      Jan 01, 2019

Views: 146      Jan 01, 2019

Views: 137      Dec 31, 2018

Views: 146      Dec 18, 2018

Views: 135      Dec 18, 2018

Views: 176      Dec 18, 2018

Views: 138      Dec 18, 2018

Views: 164      Dec 04, 2018

Views: 158      Dec 04, 2018

Views: 200      Nov 27, 2018

Views: 195      Nov 23, 2018

Views: 152      Nov 23, 2018

Views: 162      Nov 14, 2018

Views: 106      Oct 22, 2018

Views: 144      Oct 22, 2018

Views: 110      Oct 22, 2018

Views: 134      Oct 22, 2018

Views: 102      Oct 22, 2018

Views: 2917      Oct 04, 2018

Views: 2867      Oct 04, 2018

Views: 2894      Oct 04, 2018

Views: 17200      Oct 04, 2018

Views: 2840      Sep 21, 2018

Views: 2882      Sep 21, 2018

Views: 2884      Sep 21, 2018

Views: 2886      Sep 21, 2018

Views: 2869      Sep 21, 2018

Views: 2851      Sep 17, 2018

Views: 2875      Sep 17, 2018