mdka j,ska mSid yo, n,uqo@


Jan 08, 2018    Views: 2842

mdka j,ska mSid yo, n,uqo@yefudau yßu leu;shsfk mSid lkak' kuq;a yokak ;rula fj,dj .; fjkjd' tksid yÈis nv.skaklg mdka j,ska blaukskau mdka mSid ke;s kï Bread Pizza youqo@ lgg rig ierg Tng leu;s úÈyg fn%â mSid yod.kak mq¿jka' ierg lkak Hawaiian iaghs,a fn%â mSid tlla fukak fï úÈyg yo, n,kak'

wjYH o%jH•

lmd.;a wkakdis
lmd.;a ¨kq
lmd.;a sausage
fn,a fmm¾ fyda ud¿ ñßia
Tß.dfkda$ lE,s ñßia iaj,mhla
ng¾
;lald,s fidaia$ fmaiaÜ
ÆKq iy .ïñßia
.d.;a fudi/,a,d Öia

idod .kakd whqre•

mdka fm;s u; ng¾ ;jrdf.k th u; ;lald,s fidaia fyda ;jrd thg Wäka fudi/,a, Öia bi.kak' thg Wäka lmd.;a sausage" fn,a fmm¾ iy wkakis w;=rd Tß.dfkda iaj,amhla bi thg Wäka ;j;a fudi/,a, Öia ;Ügqjla oukak' fmr r;a lrk ,o W÷kl úkdä 5la muK fíla lr .kak' ke;s kï uhfl%dfõ lr .kak' fidaia iu.Û WKq WKqfõu ms<s.kajkak'

;lald,s fm;s" iaùÜ fldaka" Ñlka" ud¿" yeï" ;ïnd.;a ì;a;r" Öia fm;s" f;,a oud .;a y;= wd§ TkEu fohla fï i|yd fhdod .; yelshs' fmdä nv.skaklg muKla fkdj rd;%S wdydr fõ,lg jqK;a .e,fmk fn%â mSid yo, n,kak wu;l lrkak tmd'


Image

Views: 90      Oct 22, 2019

Views: 105      Oct 14, 2019

Views: 86      Oct 14, 2019

Views: 96      Oct 02, 2019

Views: 107      Oct 02, 2019

Views: 145      Sep 23, 2019

Views: 102      Sep 23, 2019

Views: 107      Sep 23, 2019

Views: 116      Sep 19, 2019

Views: 104      Sep 19, 2019

Views: 151      Sep 04, 2019

Views: 127      Sep 04, 2019

Views: 170      Aug 05, 2019

Views: 229      Jul 23, 2019

Views: 251      Jul 15, 2019

Views: 224      Jul 15, 2019

Views: 249      Jul 13, 2019

Views: 443      Jul 08, 2019

Views: 239      Jul 08, 2019

Views: 274      Jul 04, 2019

Views: 286      Jun 28, 2019

Views: 238      Jun 28, 2019

Views: 246      Jun 28, 2019

Views: 255      Jun 28, 2019

Views: 250      Jun 28, 2019

Views: 233      Jun 24, 2019

Views: 232      Jun 24, 2019

Views: 214      Jun 19, 2019

Views: 239      Jun 19, 2019

Views: 210      Jun 19, 2019

Views: 204      Jun 19, 2019

Views: 224      Jun 03, 2019

Views: 229      Jun 03, 2019

Views: 236      Jun 03, 2019

Views: 241      Jun 03, 2019

Views: 262      Jun 02, 2019

Views: 203      Jun 01, 2019

Views: 245      May 29, 2019

Views: 236      May 29, 2019

Views: 230      May 29, 2019

Views: 229      May 29, 2019

Views: 516      May 29, 2019

Views: 216      May 28, 2019