mdka j,ska mSid yo, n,uqo@


Jan 08, 2018    Views: 2826

mdka j,ska mSid yo, n,uqo@yefudau yßu leu;shsfk mSid lkak' kuq;a yokak ;rula fj,dj .; fjkjd' tksid yÈis nv.skaklg mdka j,ska blaukskau mdka mSid ke;s kï Bread Pizza youqo@ lgg rig ierg Tng leu;s úÈyg fn%â mSid yod.kak mq¿jka' ierg lkak Hawaiian iaghs,a fn%â mSid tlla fukak fï úÈyg yo, n,kak'

wjYH o%jH•

lmd.;a wkakdis
lmd.;a ¨kq
lmd.;a sausage
fn,a fmm¾ fyda ud¿ ñßia
Tß.dfkda$ lE,s ñßia iaj,mhla
ng¾
;lald,s fidaia$ fmaiaÜ
ÆKq iy .ïñßia
.d.;a fudi/,a,d Öia

idod .kakd whqre•

mdka fm;s u; ng¾ ;jrdf.k th u; ;lald,s fidaia fyda ;jrd thg Wäka fudi/,a, Öia bi.kak' thg Wäka lmd.;a sausage" fn,a fmm¾ iy wkakis w;=rd Tß.dfkda iaj,amhla bi thg Wäka ;j;a fudi/,a, Öia ;Ügqjla oukak' fmr r;a lrk ,o W÷kl úkdä 5la muK fíla lr .kak' ke;s kï uhfl%dfõ lr .kak' fidaia iu.Û WKq WKqfõu ms<s.kajkak'

;lald,s fm;s" iaùÜ fldaka" Ñlka" ud¿" yeï" ;ïnd.;a ì;a;r" Öia fm;s" f;,a oud .;a y;= wd§ TkEu fohla fï i|yd fhdod .; yelshs' fmdä nv.skaklg muKla fkdj rd;%S wdydr fõ,lg jqK;a .e,fmk fn%â mSid yo, n,kak wu;l lrkak tmd'


Image

Views: 15      Jul 15, 2019

Views: 15      Jul 15, 2019

Views: 23      Jul 13, 2019

Views: 44      Jul 08, 2019

Views: 36      Jul 08, 2019

Views: 58      Jul 04, 2019

Views: 60      Jun 28, 2019

Views: 50      Jun 28, 2019

Views: 47      Jun 28, 2019

Views: 61      Jun 28, 2019

Views: 48      Jun 28, 2019

Views: 65      Jun 24, 2019

Views: 67      Jun 24, 2019

Views: 48      Jun 19, 2019

Views: 45      Jun 19, 2019

Views: 50      Jun 19, 2019

Views: 44      Jun 19, 2019

Views: 59      Jun 03, 2019

Views: 64      Jun 03, 2019

Views: 69      Jun 03, 2019

Views: 69      Jun 03, 2019

Views: 90      Jun 02, 2019

Views: 56      Jun 01, 2019

Views: 69      May 29, 2019

Views: 62      May 29, 2019

Views: 64      May 29, 2019

Views: 64      May 29, 2019

Views: 66      May 29, 2019

Views: 49      May 28, 2019

Views: 55      May 27, 2019

Views: 52      May 27, 2019

Views: 49      May 26, 2019

Views: 132      Apr 10, 2019

Views: 142      Apr 10, 2019

Views: 158      Apr 10, 2019

Views: 152      Apr 09, 2019

Views: 145      Apr 09, 2019

Views: 221      Mar 15, 2019

Views: 167      Mar 15, 2019

Views: 155      Mar 15, 2019

Views: 218      Feb 25, 2019