asd
asf
asd

Tfí ksjfi;a fmd,a f.äh ì|,d fmd,a j;=r ál úislrkjo''@ - fï l;dj lsfhõfjd;a Tn ljodj;a ta foa lrk tlla keye


Jan 07, 2018    Views: 2767

Tfí ksjfi;a fmd,a f.äh ì|,d fmd,a j;=r ál úislrkjo''@ - fï l;dj lsfhõfjd;a Tn ljodj;a ta foa lrk tlla keye

´ku ksjil wdydr ms<sfh, lrkak .kak fohla ;uhs fmd,a'
fmd,a f.äh ì|,d yefudau jf.a lrkafka fmd,a j;=r ál úislrk tl'
ta;a fmd,a j;=rj, fudk ;rïkï T!Iëh jákdlula ;sfhkjo lsh,d Tn okakjo''@
tfyukï fukak fï lreKq ál lshj,d neÆfjd;a Tn ljodj;a fmd,a j;=r ál úislrk tlla keye'

1' fmd,a j;=r reêrfha wêl iSks uÜgu md,kh lrhs'
2' fmd,a j;=r jl=.vq j, .,a we;s ùfï frda.h i|yd iqjh f.k fokjd'
3' fmd,a j;=r u.ska ysiflia fmdaIKh lrkjd'
4' fmd,a j;=r wdydr Ô¾Kh i|yd ;sfhk fyd|u ms<shula fjkjd'
5' fmd,a j;=r b;d by, Yla;sckl mdkhla'
6' fmd,a j;=r uq;%d wdidok j,g fyd| m%;sldrhla' Èklg fmd,a j;=r ùÿre folla mdkh lsÍfuka iïmq¾Kfhkau uq;%d wdidok iqj lsÍfï yelshdj ;sfhkjd'
7' fmd,a j;=f¾ Lauric wï,h wvx.= jk w;r tu.ska wdydr j, we;s ishÆu fm%daàka wdrlaId lrhs'
8' fmd,a j;=r mdkh u.ska iu .eUqrg f.dia fmdaIKh lrk w;r iu úh<s iajNdjh wju lrjkjd'
9' rd;%S kskaog fmr fmd,a j;=r iaj,amhla f.k uqyqfKa we;s ,m le<e,a j, wf,am lr WoEik fidaod bj;a lrkak'
10' fmd,a j;=r mdkh úh<s iajNdjfhka hq;= ysiflia j,g fyd| T!IOhla'
11' fmd,a j;=r mdkh uÛska reêr ixirK l%shdj,sh ksis mßÈ mj;ajdf.k hkak mq¿jka'
12' YÍrhg wjYH ue.akSishï" hlv" le,aishï" iskala yd ueka.kSia we;=¿ fmdaIK fldgia rdYshla fmd,a

13' j;=r j, wvx.=hs' ta jf.au le,ß iy úgñka î j,skq;a th fmdfydi;a'
14' uiamsą¶¬q Yla;su;a lsÍug;a wia:s j, fi!LH ;;a;ajh jeä ÈhqKq lsÍu i|yd;a fmd,a j;=r Wmldr lrhs'
15' isref¾ m%;sYla;sh jeä lrkjd'


Image

Views: 27      Nov 14, 2018

Views: 48      Oct 22, 2018

Views: 79      Oct 22, 2018

Views: 57      Oct 22, 2018

Views: 52      Oct 22, 2018

Views: 52      Oct 22, 2018

Views: 2860      Oct 04, 2018

Views: 2821      Oct 04, 2018

Views: 2841      Oct 04, 2018

Views: 2858      Oct 04, 2018

Views: 2799      Sep 21, 2018

Views: 2826      Sep 21, 2018

Views: 2818      Sep 21, 2018

Views: 2825      Sep 21, 2018

Views: 2814      Sep 21, 2018

Views: 2799      Sep 17, 2018

Views: 2798      Sep 17, 2018

Views: 2786      Sep 05, 2018

Views: 2794      Sep 05, 2018

Views: 2807      Sep 05, 2018

Views: 2782      Aug 27, 2018

Views: 2793      Aug 23, 2018

Views: 2789      Aug 15, 2018

Views: 2798      Aug 15, 2018

Views: 2790      Aug 15, 2018

Views: 2798      Aug 15, 2018

Views: 2789      Aug 15, 2018

Views: 2792      Aug 09, 2018

Views: 2788      Aug 01, 2018

Views: 2793      Aug 01, 2018

Views: 2786      Aug 01, 2018

Views: 2814      Jul 23, 2018

Views: 2797      Jul 23, 2018

Views: 2778      Jul 15, 2018

Views: 2802      Jul 12, 2018

Views: 2766      Jul 12, 2018

Views: 2792      Jul 10, 2018

Views: 2785      Jul 10, 2018

Views: 2803      Jul 06, 2018