ksjdvqj ;j;a rij;a lr.ksuq


Jan 04, 2018    Views: 3119

ksjdvqj ;j;a rij;a lr.ksuqúfYaI wuq;a;kaf.a lEu fïihg iqÿiq fï wdydrh m%Odk wdydr fõ,g m<uqj .ekSu i|yd ilik ,o i,dohla' wdydr fõ,lg m<uqj fujeks i,dohla .ekSfuka miq iqma tlla" l=vd nka tlla" ng¾ iu. wdydrhg .kak mq¿jka' fï ish,a,g miq m%Odk wdydr fõ, wkqNj l, yelshs' idudkHfhka ngysr wjkay,l§ fï l%uh wkq.ukh l,;a Bg fjkia f,i Tfí reÑl;ajh mßÈ wjia:djg WÑ; f,i fuh wdydr fõ,g tl;= lr.;a yelshs'

f,dl= biaika iu. w,s.eg fmar i,doh

wjYH o%jH

f,dl= biaika .%Eï 500
bÿKq w,s.eg fmar f.ä nd.hla
l=vdjg lmd.;a ie,aoß fïi ye¢ 1
isyskaj lmd.;a W¿yd,a fld< f;a ye¢ 2
fm;s lmd.;a fnd;a;ï ìï u,a .%Eï 100
whsia n¾.a i,do fld< w.f,a leg lmd
ÆKq yd .ïñßia wjYH rihg
fufhdaksia fidaia ñ,s ,Sg¾ 150
foys hqI f;a ye¢ 1
r;= wem,a f.ä 1 ^leg lmd&
mdia,s b;a;la
Ñ,S fidaia f;a ye¢ 1^meKs iy weUq,a rifhka hq;a gqneiaflda fidaia .ekSug yelskï jvd;a iqÿiqhs&

idok l%uh

biaika Yqoao lr ;ïnkak' bkamiq folg lmkak' w,s .eg fmar leg lmkak' fï j¾. fol n÷klg oud thg wem,a ie,aÈß" W¿yd,a fld<" ìïu,a" whsia n¾.a i,do fld<" fufhdaksia fidaia" foys hqI" ÆKq" .ïñßia iy fidaia ñY% lr mdia,s b;a;la .ikak' oeka fïihg hjkak' fjkia rihl fjkia lEul rih i;=áka ú|.kak '


Image

Views: 2      May 22, 2020

Views: 3124      Apr 20, 2020

Views: 3128      Mar 17, 2020

Views: 3128      Mar 17, 2020

Views: 3127      Mar 17, 2020

Views: 3126      Mar 15, 2020

Views: 3123      Mar 04, 2020

Views: 3130      Feb 20, 2020

Views: 3125      Jan 05, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3128      Jan 05, 2020

Views: 3125      Jan 05, 2020

Views: 3126      Dec 30, 2019

Views: 3127      Dec 30, 2019

Views: 3126      Dec 30, 2019

Views: 3128      Dec 17, 2019

Views: 3125      Dec 17, 2019

Views: 3128      Dec 17, 2019

Views: 3129      Dec 17, 2019

Views: 3127      Dec 17, 2019

Views: 3132      Nov 27, 2019

Views: 3129      Nov 27, 2019

Views: 3125      Oct 22, 2019

Views: 3129      Oct 14, 2019

Views: 3127      Oct 14, 2019

Views: 3129      Oct 02, 2019

Views: 3126      Oct 02, 2019

Views: 3129      Sep 23, 2019

Views: 3126      Sep 23, 2019

Views: 3131      Sep 23, 2019

Views: 3128      Sep 19, 2019

Views: 3127      Sep 19, 2019

Views: 3128      Sep 04, 2019

Views: 3133      Sep 04, 2019

Views: 3128      Aug 05, 2019

Views: 3129      Aug 05, 2019

Views: 3129      Jul 23, 2019

Views: 3126      Jul 15, 2019

Views: 3127      Jul 15, 2019

Views: 3126      Jul 13, 2019

Views: 3129      Jul 08, 2019

Views: 3130      Jul 08, 2019