ksjdvqj ;j;a rij;a lr.ksuq


Jan 04, 2018    Views: 2875

ksjdvqj ;j;a rij;a lr.ksuqúfYaI wuq;a;kaf.a lEu fïihg iqÿiq fï wdydrh m%Odk wdydr fõ,g m<uqj .ekSu i|yd ilik ,o i,dohla' wdydr fõ,lg m<uqj fujeks i,dohla .ekSfuka miq iqma tlla" l=vd nka tlla" ng¾ iu. wdydrhg .kak mq¿jka' fï ish,a,g miq m%Odk wdydr fõ, wkqNj l, yelshs' idudkHfhka ngysr wjkay,l§ fï l%uh wkq.ukh l,;a Bg fjkia f,i Tfí reÑl;ajh mßÈ wjia:djg WÑ; f,i fuh wdydr fõ,g tl;= lr.;a yelshs'

f,dl= biaika iu. w,s.eg fmar i,doh

wjYH o%jH

f,dl= biaika .%Eï 500
bÿKq w,s.eg fmar f.ä nd.hla
l=vdjg lmd.;a ie,aoß fïi ye¢ 1
isyskaj lmd.;a W¿yd,a fld< f;a ye¢ 2
fm;s lmd.;a fnd;a;ï ìï u,a .%Eï 100
whsia n¾.a i,do fld< w.f,a leg lmd
ÆKq yd .ïñßia wjYH rihg
fufhdaksia fidaia ñ,s ,Sg¾ 150
foys hqI f;a ye¢ 1
r;= wem,a f.ä 1 ^leg lmd&
mdia,s b;a;la
Ñ,S fidaia f;a ye¢ 1^meKs iy weUq,a rifhka hq;a gqneiaflda fidaia .ekSug yelskï jvd;a iqÿiqhs&

idok l%uh

biaika Yqoao lr ;ïnkak' bkamiq folg lmkak' w,s .eg fmar leg lmkak' fï j¾. fol n÷klg oud thg wem,a ie,aÈß" W¿yd,a fld<" ìïu,a" whsia n¾.a i,do fld<" fufhdaksia fidaia" foys hqI" ÆKq" .ïñßia iy fidaia ñY% lr mdia,s b;a;la .ikak' oeka fïihg hjkak' fjkia rihl fjkia lEul rih i;=áka ú|.kak '


Image

Views: 24      Oct 14, 2019

Views: 20      Oct 14, 2019

Views: 42      Oct 02, 2019

Views: 51      Oct 02, 2019

Views: 65      Sep 23, 2019

Views: 60      Sep 23, 2019

Views: 56      Sep 23, 2019

Views: 65      Sep 19, 2019

Views: 57      Sep 19, 2019

Views: 96      Sep 04, 2019

Views: 124      Aug 05, 2019

Views: 182      Jul 23, 2019

Views: 198      Jul 15, 2019

Views: 182      Jul 15, 2019

Views: 201      Jul 13, 2019

Views: 329      Jul 08, 2019

Views: 189      Jul 08, 2019

Views: 224      Jul 04, 2019

Views: 234      Jun 28, 2019

Views: 194      Jun 28, 2019

Views: 202      Jun 28, 2019

Views: 202      Jun 28, 2019

Views: 198      Jun 28, 2019

Views: 190      Jun 24, 2019

Views: 188      Jun 24, 2019

Views: 170      Jun 19, 2019

Views: 192      Jun 19, 2019

Views: 177      Jun 19, 2019

Views: 169      Jun 19, 2019

Views: 189      Jun 03, 2019

Views: 190      Jun 03, 2019

Views: 197      Jun 03, 2019

Views: 198      Jun 03, 2019

Views: 216      Jun 02, 2019

Views: 167      Jun 01, 2019

Views: 202      May 29, 2019

Views: 197      May 29, 2019

Views: 186      May 29, 2019

Views: 187      May 29, 2019

Views: 204      May 29, 2019

Views: 177      May 28, 2019