udi yhla l,a;nd.; yels iSks iïfnda,h


Jan 01, 2018    Views: 3119

udi yhla l,a;nd.; yels iSks iïfnda,h

iSks iïfnda,h

Tn .Dykshla ìß|la ujla muKla fkfjhs' rfÜ Y%u n,ldfha ksfhdað;jßjhlao jk wjia:djl§ ksjfia lEu îu ieliSu ms<sn|j Tng fojrla is;kakg fjkjd' tfy;a msg; we;s ridhk o%jH j,ska msrek l,a ;nd .kakd wdydr fjkqjg" Tn w;skau idod .; yels" ta jf.au lD;Su ridhk o%jH fkdue;sj l,a ;nd .; yels fï wdydrh Tfí wdorKShhka f.a lEu fõ, rifhka jf.au wdorfhkq;a mqrjdú'

wjYH o%jHr;= ¿Kq fyda f,dl= ¿Kq lsf,da 1
Wïn,lv .%Eï 200
lE,s ñßia fïi ye¢ 4
iSks fïi ye¢ 6
rïfm" lrmsxpd fïi ye¢ 2
b.qre fïi ye¢ 1
iqÿ ¿Kq fïi ye¢ 1
ñálsß fldamam 1$4 la
ishU,d l%Sï fïi ye¢ 3
f;,a fnda;,a nd.hla
ÆKq ri wkqj
wjYH kï lr| uqka.=" lrdnq keá

idok l%uh•

¿Kq ,shd rkajka mdg jk;=re .eUqre f;f,a nÈkak' th f;,a fífrkak mfilska ;nkak' fjk;a n÷klg f;,a álla ,sm ;nd r;alr rïfm" lrmsxpd" b.qre" iqÿ ¿Kq oud neo lr| uqx.=" lrdnq keá wjYH kï tl;= lrkak'

.skaor wvqlr Wïn,lv oud neo thg neo.;a ¿Kq" iSks" ñálsß" ishU,d tl;= lr ÆKq wjYH m%udKhg oukak' fnda;,a j, fjk fjku wiqrd wjYH mßÈ Ndú;hg .kak'


Image

Views: 19      May 22, 2020

Views: 3142      Apr 20, 2020

Views: 3153      Mar 17, 2020

Views: 3150      Mar 17, 2020

Views: 3151      Mar 17, 2020

Views: 3148      Mar 15, 2020

Views: 3152      Mar 04, 2020

Views: 3150      Feb 20, 2020

Views: 3151      Jan 05, 2020

Views: 3147      Jan 05, 2020

Views: 3156      Jan 05, 2020

Views: 3151      Jan 05, 2020

Views: 3146      Dec 30, 2019

Views: 3152      Dec 30, 2019

Views: 3148      Dec 30, 2019

Views: 3154      Dec 17, 2019

Views: 3154      Dec 17, 2019

Views: 3152      Dec 17, 2019

Views: 3151      Dec 17, 2019

Views: 3150      Dec 17, 2019

Views: 3158      Nov 27, 2019

Views: 3153      Nov 27, 2019

Views: 3149      Oct 22, 2019

Views: 3151      Oct 14, 2019

Views: 3151      Oct 14, 2019

Views: 3156      Oct 02, 2019

Views: 3147      Oct 02, 2019

Views: 3150      Sep 23, 2019

Views: 3150      Sep 23, 2019

Views: 3154      Sep 23, 2019

Views: 3150      Sep 19, 2019

Views: 3152      Sep 19, 2019

Views: 3146      Sep 04, 2019

Views: 3158      Sep 04, 2019

Views: 3155      Aug 05, 2019

Views: 3147      Aug 05, 2019

Views: 3155      Jul 23, 2019

Views: 3150      Jul 15, 2019

Views: 3149      Jul 15, 2019

Views: 3146      Jul 13, 2019