udi yhla l,a;nd.; yels iSks iïfnda,h


Jan 01, 2018    Views: 2839

udi yhla l,a;nd.; yels iSks iïfnda,h

iSks iïfnda,h

Tn .Dykshla ìß|la ujla muKla fkfjhs' rfÜ Y%u n,ldfha ksfhdað;jßjhlao jk wjia:djl§ ksjfia lEu îu ieliSu ms<sn|j Tng fojrla is;kakg fjkjd' tfy;a msg; we;s ridhk o%jH j,ska msrek l,a ;nd .kakd wdydr fjkqjg" Tn w;skau idod .; yels" ta jf.au lD;Su ridhk o%jH fkdue;sj l,a ;nd .; yels fï wdydrh Tfí wdorKShhka f.a lEu fõ, rifhka jf.au wdorfhkq;a mqrjdú'

wjYH o%jHr;= ¿Kq fyda f,dl= ¿Kq lsf,da 1
Wïn,lv .%Eï 200
lE,s ñßia fïi ye¢ 4
iSks fïi ye¢ 6
rïfm" lrmsxpd fïi ye¢ 2
b.qre fïi ye¢ 1
iqÿ ¿Kq fïi ye¢ 1
ñálsß fldamam 1$4 la
ishU,d l%Sï fïi ye¢ 3
f;,a fnda;,a nd.hla
ÆKq ri wkqj
wjYH kï lr| uqka.=" lrdnq keá

idok l%uh•

¿Kq ,shd rkajka mdg jk;=re .eUqre f;f,a nÈkak' th f;,a fífrkak mfilska ;nkak' fjk;a n÷klg f;,a álla ,sm ;nd r;alr rïfm" lrmsxpd" b.qre" iqÿ ¿Kq oud neo lr| uqx.=" lrdnq keá wjYH kï tl;= lrkak'

.skaor wvqlr Wïn,lv oud neo thg neo.;a ¿Kq" iSks" ñálsß" ishU,d tl;= lr ÆKq wjYH m%udKhg oukak' fnda;,a j, fjk fjku wiqrd wjYH mßÈ Ndú;hg .kak'


Image

Views: 25      Aug 05, 2019

Views: 62      Jul 23, 2019

Views: 80      Jul 15, 2019

Views: 66      Jul 15, 2019

Views: 81      Jul 13, 2019

Views: 148      Jul 08, 2019

Views: 78      Jul 08, 2019

Views: 105      Jul 04, 2019

Views: 115      Jun 28, 2019

Views: 90      Jun 28, 2019

Views: 86      Jun 28, 2019

Views: 94      Jun 28, 2019

Views: 88      Jun 28, 2019

Views: 99      Jun 24, 2019

Views: 99      Jun 24, 2019

Views: 75      Jun 19, 2019

Views: 84      Jun 19, 2019

Views: 78      Jun 19, 2019

Views: 72      Jun 19, 2019

Views: 96      Jun 03, 2019

Views: 104      Jun 03, 2019

Views: 102      Jun 03, 2019

Views: 105      Jun 03, 2019

Views: 131      Jun 02, 2019

Views: 85      Jun 01, 2019

Views: 105      May 29, 2019

Views: 99      May 29, 2019

Views: 101      May 29, 2019

Views: 100      May 29, 2019

Views: 106      May 29, 2019

Views: 84      May 28, 2019

Views: 85      May 27, 2019

Views: 84      May 27, 2019

Views: 80      May 26, 2019

Views: 174      Apr 10, 2019

Views: 180      Apr 10, 2019

Views: 192      Apr 10, 2019

Views: 190      Apr 09, 2019

Views: 186      Apr 09, 2019

Views: 264      Mar 15, 2019