asd
asf
asd

udi yhla l,a;nd.; yels iSks iïfnda,h


Jan 01, 2018    Views: 2828

udi yhla l,a;nd.; yels iSks iïfnda,h

iSks iïfnda,h

Tn .Dykshla ìß|la ujla muKla fkfjhs' rfÜ Y%u n,ldfha ksfhdað;jßjhlao jk wjia:djl§ ksjfia lEu îu ieliSu ms<sn|j Tng fojrla is;kakg fjkjd' tfy;a msg; we;s ridhk o%jH j,ska msrek l,a ;nd .kakd wdydr fjkqjg" Tn w;skau idod .; yels" ta jf.au lD;Su ridhk o%jH fkdue;sj l,a ;nd .; yels fï wdydrh Tfí wdorKShhka f.a lEu fõ, rifhka jf.au wdorfhkq;a mqrjdú'

wjYH o%jHr;= ¿Kq fyda f,dl= ¿Kq lsf,da 1
Wïn,lv .%Eï 200
lE,s ñßia fïi ye¢ 4
iSks fïi ye¢ 6
rïfm" lrmsxpd fïi ye¢ 2
b.qre fïi ye¢ 1
iqÿ ¿Kq fïi ye¢ 1
ñálsß fldamam 1$4 la
ishU,d l%Sï fïi ye¢ 3
f;,a fnda;,a nd.hla
ÆKq ri wkqj
wjYH kï lr| uqka.=" lrdnq keá

idok l%uh•

¿Kq ,shd rkajka mdg jk;=re .eUqre f;f,a nÈkak' th f;,a fífrkak mfilska ;nkak' fjk;a n÷klg f;,a álla ,sm ;nd r;alr rïfm" lrmsxpd" b.qre" iqÿ ¿Kq oud neo lr| uqx.=" lrdnq keá wjYH kï tl;= lrkak'

.skaor wvqlr Wïn,lv oud neo thg neo.;a ¿Kq" iSks" ñálsß" ishU,d tl;= lr ÆKq wjYH m%udKhg oukak' fnda;,a j, fjk fjku wiqrd wjYH mßÈ Ndú;hg .kak'


Image

Views: 20      Jun 03, 2019

Views: 22      Jun 03, 2019

Views: 29      Jun 03, 2019

Views: 21      Jun 03, 2019

Views: 26      Jun 02, 2019

Views: 22      Jun 01, 2019

Views: 31      May 29, 2019

Views: 28      May 29, 2019

Views: 25      May 29, 2019

Views: 28      May 29, 2019

Views: 30      May 29, 2019

Views: 21      May 28, 2019

Views: 22      May 27, 2019

Views: 17      May 27, 2019

Views: 19      May 26, 2019

Views: 95      Apr 10, 2019

Views: 104      Apr 10, 2019

Views: 116      Apr 10, 2019

Views: 108      Apr 09, 2019

Views: 100      Apr 09, 2019

Views: 175      Mar 15, 2019

Views: 123      Mar 15, 2019

Views: 123      Mar 15, 2019

Views: 183      Feb 25, 2019

Views: 188      Feb 12, 2019

Views: 167      Feb 12, 2019

Views: 144      Feb 12, 2019

Views: 160      Jan 31, 2019

Views: 174      Jan 26, 2019

Views: 195      Jan 01, 2019

Views: 208      Jan 01, 2019

Views: 196      Jan 01, 2019

Views: 206      Dec 31, 2018

Views: 204      Dec 18, 2018

Views: 199      Dec 18, 2018

Views: 231      Dec 18, 2018

Views: 192      Dec 18, 2018

Views: 230      Dec 04, 2018

Views: 222      Dec 04, 2018

Views: 275      Nov 27, 2018