rij;a fmdf,dia ud¿jla


Dec 31, 2017    Views: 3119

rij;a fmdf,dia ud¿jla;reK ìßkaoEjrekag ;shk f,dl= .eg¿jla" biair wïud f.or Whmq úÈyg lgg rig fmd‍f,dia ud¿jla msi .kafka fldfyduo lsh,…'fï ksid" jeä uykaishla ke;sj myiqfjka lgg rig fmdf,dia ud¿jla ms,sfh, lr .kak wdldrh wo wms l;d lrkjd…'

wjYH o%jH

fmdf,dia .‍%Eï 350 la
;lald,s f.ä 1 la
f.drld len,s 3 la
ly l=vq f;a yeÈ 1$4 la
wuq ;=kmy fïi yeÈ 1 la
neomq ;=kmy fïi yeÈ 2 la
ñßia l=vq fïi yeÈ 1 1$2 la
wUrd.;a iqÿ¿Kq fïi yeÈ 2 la
wUrd.;a b.=re f;a yeÈ 1 la
fmd,a lsß fldamam 1 1$2 la
r;= ¿Kq f.ä 10 la
wuq ñßia lr,a 1 la
lrmsxpd lsks;a;la
rïfma len,s 2 la
lrouqx.= 5 la
Wïn,lv fïi yeÈ 1 la
¨Kq fïi yeÈ 1 la

ms<sfh, lrk wdldrh

uq,skau f;,a iaj,amhla Ndckhlg r;a úug oud thg r;= ¿Kq" wuq ñßia" lrmsxpd" rñfma" b.=re" lrouqx.=" l=reÿ" Wïn,lv" iqÿ ¿Kq iy ;lald,s oud f;ñmrdÿ lr .kak'
oeka thg lmd.;a fmdf,dia tl;= lrf.k fydÈka ñY‍% lr.kak'
fuhg ñßia l=vq" neomq ;=kmy l=vq" wuq ;=kmy l=vq" f.drld" ly l=vq iy ¨Kq l=vq oud l,jï lrf.k j;=r tl;= lr.kak'
oeka mshklska jid fmdf<dia len,s fuf,la jk;=re ;ïnd .kak' fmdf,dia fydÈka ;eñnqKq miq thg fmd,a lsß oud ysfok ;=re ñks;a;= 10 la muK msi.kak'


Image

Views: 2      May 22, 2020

Views: 3125      Apr 20, 2020

Views: 3129      Mar 17, 2020

Views: 3129      Mar 17, 2020

Views: 3129      Mar 17, 2020

Views: 3128      Mar 15, 2020

Views: 3127      Mar 04, 2020

Views: 3130      Feb 20, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3128      Jan 05, 2020

Views: 3129      Jan 05, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3127      Dec 30, 2019

Views: 3129      Dec 30, 2019

Views: 3128      Dec 30, 2019

Views: 3130      Dec 17, 2019

Views: 3127      Dec 17, 2019

Views: 3130      Dec 17, 2019

Views: 3131      Dec 17, 2019

Views: 3128      Dec 17, 2019

Views: 3135      Nov 27, 2019

Views: 3133      Nov 27, 2019

Views: 3127      Oct 22, 2019

Views: 3130      Oct 14, 2019

Views: 3129      Oct 14, 2019

Views: 3130      Oct 02, 2019

Views: 3127      Oct 02, 2019

Views: 3130      Sep 23, 2019

Views: 3127      Sep 23, 2019

Views: 3133      Sep 23, 2019

Views: 3128      Sep 19, 2019

Views: 3130      Sep 19, 2019

Views: 3129      Sep 04, 2019

Views: 3133      Sep 04, 2019

Views: 3129      Aug 05, 2019

Views: 3130      Aug 05, 2019

Views: 3131      Jul 23, 2019

Views: 3128      Jul 15, 2019

Views: 3130      Jul 15, 2019

Views: 3127      Jul 13, 2019

Views: 3129      Jul 08, 2019

Views: 3130      Jul 08, 2019