asd
asf
asd

iS*qâ iame.á


Dec 25, 2017    Views: 2786

iS*qâ iame.á

 
wjYH o%jH
iame.á .%Eï 200
l=vd m%udKfha biaika .%Eï 200
r;= ly iy fld< mdg fn,afmm¾ .%Eï 200
oe,a,ka .%Eï 100
fn,a,ka .%Eï 100
f,dl= ¨kq f.ähla
T,sõ f;,a fïi ye¢ 3
wUrd.;a b.qre" iqÿ¨kq .%Eï 10
ly l=vq iaj,amhla
;lald,s f.ä folla
ÆKq rig wkqj
.ïñßia l=vq álla

idok wdldrh
kgk j;=rg f;,a ìxÿ lSmhla oud iame.á uDÿ jk;=re ;ïnd Èh fírd .kak' biaika ‍fmd;= bj;alr fidaod .kak' oe,a,ka fidaod l=vd fldgq f,i lmd .kak' fn,a,kao lgq bj;alr .,jd .kak' fn,a fmm¾ l=vd fldgq j,g lmd .kak' oeka f;,a ál <sm ;nd r;ajk úg wUrd.;a b.qre" iqÿ¨kq oukak' isyskaj fpdma lr.;a f,dl= ¨kq oukak' bkamiq biaika" oe,a,ka" fn,a,ka tl;= lr f;ïmrdÿ jkakg yßkak' oeka fn,afmm¾" ly l=vq" ÆKq" .ïñßia ;Srej,g lmd.;a ;lald,s oukak' oeka ;ïnd.;a iame.á oud fyd¢ka ñY% lr.kak'


Image

Views: 33      Dec 04, 2018

Views: 36      Dec 04, 2018

Views: 62      Nov 27, 2018

Views: 56      Nov 23, 2018

Views: 41      Nov 23, 2018

Views: 54      Nov 14, 2018

Views: 58      Oct 22, 2018

Views: 95      Oct 22, 2018

Views: 69      Oct 22, 2018

Views: 65      Oct 22, 2018

Views: 63      Oct 22, 2018

Views: 2874      Oct 04, 2018

Views: 2830      Oct 04, 2018

Views: 2854      Oct 04, 2018

Views: 2878      Oct 04, 2018

Views: 2809      Sep 21, 2018

Views: 2835      Sep 21, 2018

Views: 2832      Sep 21, 2018

Views: 2840      Sep 21, 2018

Views: 2829      Sep 21, 2018

Views: 2813      Sep 17, 2018

Views: 2819      Sep 17, 2018

Views: 2799      Sep 05, 2018

Views: 2813      Sep 05, 2018

Views: 2822      Sep 05, 2018

Views: 2793      Aug 27, 2018

Views: 2806      Aug 23, 2018

Views: 2813      Aug 15, 2018

Views: 2817      Aug 15, 2018

Views: 2808      Aug 15, 2018

Views: 2818      Aug 15, 2018

Views: 2812      Aug 15, 2018

Views: 2808      Aug 09, 2018

Views: 2809      Aug 01, 2018

Views: 2806      Aug 01, 2018

Views: 2804      Aug 01, 2018

Views: 2828      Jul 23, 2018

Views: 2814      Jul 23, 2018