asd
asf
asd

Öia msrjQ n;a fnda,


Dec 22, 2017    Views: 2790

Öia msrjQ n;a fnda,
wjYH o%jH
ndiau;S iy,a wඬq fldamam 2
T,sõ f;,a fïi ye¢ 5
r;= jhska fïi ye¢ 6
mdkamsá álla
ì;a;r 2la" Öia lene,a,la
mdkal=vq wjYH ;rug
ÆKq rig wkqj
neo .ekSug f;,a

idok wdldrh
ndiau;S fidaod fmf.kakg oud ál fõ,djla ;nd fyd¢ka Èh fírd .kak' oeka T,sõ f;,a <sm ;nd r;ajk úg iy,a ál oud tydg fuydg lrñka neo .kak' ne§f.k tkúg jhska ál tl;= lr kej; l+re .dñka l,jï lrkak' jhska álo is§f.k hk úg ÆKq iaj,amhla iy j;=r tl;= lr fyd¢ka ;eïfnk ;=re n; msi.kak' fuh fnß jQ n;la úh hq;=h' Öia fikaáógrfha muK È. m<,g fldgq lmd .kak' mdkamsá j,g ì;a;r oud fyd¢ka ñY% lr Wl= negrhla idod .kak' oeka n;a msvla w;g f.k tys ueog Öia lE,a,la ;nd .=,s idod .kak' oeka fï n;a .=,s mdkamsá negrfha .s,ajd mdka l=vq u; fmr,d r;ajQ .eUqre f;‍f,a rkajka mdgg neo .kak'


Image

Views: 43      Dec 04, 2018

Views: 40      Dec 04, 2018

Views: 66      Nov 27, 2018

Views: 58      Nov 23, 2018

Views: 47      Nov 23, 2018

Views: 60      Nov 14, 2018

Views: 58      Oct 22, 2018

Views: 97      Oct 22, 2018

Views: 72      Oct 22, 2018

Views: 65      Oct 22, 2018

Views: 63      Oct 22, 2018

Views: 2877      Oct 04, 2018

Views: 2832      Oct 04, 2018

Views: 2856      Oct 04, 2018

Views: 2881      Oct 04, 2018

Views: 2810      Sep 21, 2018

Views: 2837      Sep 21, 2018

Views: 2834      Sep 21, 2018

Views: 2843      Sep 21, 2018

Views: 2830      Sep 21, 2018

Views: 2815      Sep 17, 2018

Views: 2821      Sep 17, 2018

Views: 2802      Sep 05, 2018

Views: 2817      Sep 05, 2018

Views: 2824      Sep 05, 2018

Views: 2795      Aug 27, 2018

Views: 2811      Aug 23, 2018

Views: 2814      Aug 15, 2018

Views: 2822      Aug 15, 2018

Views: 2810      Aug 15, 2018

Views: 2820      Aug 15, 2018

Views: 2814      Aug 15, 2018

Views: 2810      Aug 09, 2018

Views: 2811      Aug 01, 2018

Views: 2807      Aug 01, 2018

Views: 2806      Aug 01, 2018

Views: 2829      Jul 23, 2018

Views: 2817      Jul 23, 2018