Models mirror
Pooja new
images (16)
nimasha
images (14)
jinal pandya
images (0)
viwaha 2014
images (180)
  Song of the Day - Lyrics
Kawada Ho
Sinaha Ko Dan
Dura Atha Uwada Daki
Mathkada Handaawe
Kiri Ithirewa Nawa W
Kanda Suriduni Obe O
  Films
Punch Lady
THE GUYVER
Premaanuraagam
Unusum Mohotha
Vivah
Maryan
  Cartoons
SELLAM GEWATTA-19
SURAWEERA BATTA 2014
JUSTING & TESTING (1
KUNGFU FOOT (22) 201
Sura Weera Batta 31.
ALI MALLI MAMAI 48
  Ladies Article
Dec 17, 2012  Views 4300
Mar 28, 2013  Views 2364
Aug 09, 2013  Views 2348
Jun 09, 2015  Views 3166
Sep 15, 2013  Views 2445
u|ireNdjh
Feb 26, 2013  Views 2588
Jun 18, 2013  Views 2353
Jan 26, 2013  Views 3130
Öia msrjQ n;a fnda,
Dec 22, 2017
view 79 times
0 Comments

Öia msrjQ n;a fnda,
wjYH o%jH
ndiau;S iy,a wඬq fldamam 2
T,sõ f;,a fïi ye¢ 5
r;= jhska fïi ye¢ 6
mdkamsá álla
ì;a;r 2la" Öia lene,a,la
mdkal=vq wjYH ;rug
ÆKq rig wkqj
neo .ekSug f;,a

idok wdldrh
ndiau;S fidaod fmf.kakg oud ál fõ,djla ;nd fyd¢ka Èh fírd .kak' oeka T,sõ f;,a <sm ;nd r;ajk úg iy,a ál oud tydg fuydg lrñka neo .kak' ne§f.k tkúg jhska ál tl;= lr kej; l+re .dñka l,jï lrkak' jhska álo is§f.k hk úg ÆKq iaj,amhla iy j;=r tl;= lr fyd¢ka ;eïfnk ;=re n; msi.kak' fuh fnß jQ n;la úh hq;=h' Öia fikaáógrfha muK È. m<,g fldgq lmd .kak' mdkamsá j,g ì;a;r oud fyd¢ka ñY% lr Wl= negrhla idod .kak' oeka n;a msvla w;g f.k tys ueog Öia lE,a,la ;nd .=,s idod .kak' oeka fï n;a .=,s mdkamsá negrfha .s,ajd mdka l=vq u; fmr,d r;ajQ .eUqre f;‍f,a rkajka mdgg neo .kak'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *