asd
asf
asd

újdyfha§ ia‌;%sh mqreIhdg jvd jhiska wvqúh hq;=hs


Dec 22, 2017    Views: 2813

újdyfha§ ia‌;%sh mqreIhdg jvd jhiska wvqúh hq;=hs

ia‌;%sh iy mqreIhd fofokdu ia‌jia‌:j fyj;a ksfrda.S úh hq;= hEhs wdhq¾fõofha ola‌jd we;'

Tjqka ;=< uu;ajh wd;aud¾:ldó nj ldufha ;o we,au jyd lsfmk iqÆ nj iy fjk;a udkisl wdndO fkdúh hq;=h'

tfukau lxid" .xcd" wìx jeks u;a o%jHhkays .scq jQ ia‌;%Ska mqreIhka fkdúh hq;=h'

fofokdu b;d hym;a" ksfrda.S" n,j;a frda. mSvdj,ska fkdfmf<k m%shukdm wh úh hq;=h'

ia‌;%shlf.a mßmQ¾K;ajh

mqrd;k u;h wkqj ia‌;%shla‌ mßmQ¾K;ajhg m;ajkafka jhi wjqreÿ 16 ka miqjh' túg wehf. fyd¢ka fïrE îc msgfõ' tksid ia‌;%shla‌ újdy ù oreM, ,eîug iqÿiqu jhi f,i i,lkafka jhi wjqreÿ 23 ka miqh'

mqreIhl=f.a mßmQ¾K;ajh

mqreIhl=f.a mßmQ¾K;ajh isÿjkafka jhi wjqreÿ 25 ka miq nj mqrd;k u;hhs' túg Tyqf.a mqreIîc fyd¢ka fudard il%Shj mj;S'

újdyfha§ ia‌;%sh mqreIhdg jvd jhiska wvqúh hq;=hs'

újdyfha§ ia‌;%sh mqreIhdg jvd jhiska wvqúh hq;= nj ms<s.;a u;hhs' iudcO¾u wkqj th tfia úkehs lsisfia;au fkdis;sh hq;=h' Ôj úoHd;aulj o fuh ms<s.;a i;Hhls' ia‌;%shlf.a wd¾:j o¾Ykh idudkHfhka jhi wjqreÿ 12 §;a mqreIhdf.a hqj m%dma;sh jhi wjqreÿ 16 §;a iïmQ¾K fõ' tneúka ia‌;%sh;a mqreIhd;a w;r jhia‌ mr;rh wjqreÿ 04 la‌ j;a úh hq;=h'

ffjoHdpdßkS iS' lreKdodi

ixia‌lrKh - Wmd,s o fiarï - jika;d Y%shdldka;s


Image

Views: 20      Mar 15, 2019

Views: 18      Mar 15, 2019

Views: 19      Mar 15, 2019

Views: 76      Feb 25, 2019

Views: 78      Feb 12, 2019

Views: 85      Feb 12, 2019

Views: 58      Feb 12, 2019

Views: 87      Jan 31, 2019

Views: 106      Jan 26, 2019

Views: 127      Jan 01, 2019

Views: 151      Jan 01, 2019

Views: 141      Jan 01, 2019

Views: 134      Dec 31, 2018

Views: 142      Dec 18, 2018

Views: 131      Dec 18, 2018

Views: 170      Dec 18, 2018

Views: 135      Dec 18, 2018

Views: 164      Dec 04, 2018

Views: 156      Dec 04, 2018

Views: 197      Nov 27, 2018

Views: 193      Nov 23, 2018

Views: 150      Nov 23, 2018

Views: 159      Nov 14, 2018

Views: 104      Oct 22, 2018

Views: 144      Oct 22, 2018

Views: 110      Oct 22, 2018

Views: 129      Oct 22, 2018

Views: 101      Oct 22, 2018

Views: 2916      Oct 04, 2018

Views: 2867      Oct 04, 2018

Views: 2893      Oct 04, 2018

Views: 17199      Oct 04, 2018

Views: 2839      Sep 21, 2018

Views: 2881      Sep 21, 2018

Views: 2882      Sep 21, 2018

Views: 2883      Sep 21, 2018

Views: 2869      Sep 21, 2018

Views: 2849      Sep 17, 2018

Views: 2874      Sep 17, 2018