újdyfha§ ia‌;%sh mqreIhdg jvd jhiska wvqúh hq;=hs


Dec 22, 2017    Views: 3119

újdyfha§ ia‌;%sh mqreIhdg jvd jhiska wvqúh hq;=hs

ia‌;%sh iy mqreIhd fofokdu ia‌jia‌:j fyj;a ksfrda.S úh hq;= hEhs wdhq¾fõofha ola‌jd we;'

Tjqka ;=< uu;ajh wd;aud¾:ldó nj ldufha ;o we,au jyd lsfmk iqÆ nj iy fjk;a udkisl wdndO fkdúh hq;=h'

tfukau lxid" .xcd" wìx jeks u;a o%jHhkays .scq jQ ia‌;%Ska mqreIhka fkdúh hq;=h'

fofokdu b;d hym;a" ksfrda.S" n,j;a frda. mSvdj,ska fkdfmf<k m%shukdm wh úh hq;=h'

ia‌;%shlf.a mßmQ¾K;ajh

mqrd;k u;h wkqj ia‌;%shla‌ mßmQ¾K;ajhg m;ajkafka jhi wjqreÿ 16 ka miqjh' túg wehf. fyd¢ka fïrE îc msgfõ' tksid ia‌;%shla‌ újdy ù oreM, ,eîug iqÿiqu jhi f,i i,lkafka jhi wjqreÿ 23 ka miqh'

mqreIhl=f.a mßmQ¾K;ajh

mqreIhl=f.a mßmQ¾K;ajh isÿjkafka jhi wjqreÿ 25 ka miq nj mqrd;k u;hhs' túg Tyqf.a mqreIîc fyd¢ka fudard il%Shj mj;S'

újdyfha§ ia‌;%sh mqreIhdg jvd jhiska wvqúh hq;=hs'

újdyfha§ ia‌;%sh mqreIhdg jvd jhiska wvqúh hq;= nj ms<s.;a u;hhs' iudcO¾u wkqj th tfia úkehs lsisfia;au fkdis;sh hq;=h' Ôj úoHd;aulj o fuh ms<s.;a i;Hhls' ia‌;%shlf.a wd¾:j o¾Ykh idudkHfhka jhi wjqreÿ 12 §;a mqreIhdf.a hqj m%dma;sh jhi wjqreÿ 16 §;a iïmQ¾K fõ' tneúka ia‌;%sh;a mqreIhd;a w;r jhia‌ mr;rh wjqreÿ 04 la‌ j;a úh hq;=h'

ffjoHdpdßkS iS' lreKdodi

ixia‌lrKh - Wmd,s o fiarï - jika;d Y%shdldka;s


Image

Views: 2      May 22, 2020

Views: 3124      Apr 20, 2020

Views: 3128      Mar 17, 2020

Views: 3128      Mar 17, 2020

Views: 3126      Mar 17, 2020

Views: 3126      Mar 15, 2020

Views: 3123      Mar 04, 2020

Views: 3130      Feb 20, 2020

Views: 3125      Jan 05, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3128      Jan 05, 2020

Views: 3125      Jan 05, 2020

Views: 3126      Dec 30, 2019

Views: 3127      Dec 30, 2019

Views: 3126      Dec 30, 2019

Views: 3128      Dec 17, 2019

Views: 3125      Dec 17, 2019

Views: 3128      Dec 17, 2019

Views: 3129      Dec 17, 2019

Views: 3127      Dec 17, 2019

Views: 3131      Nov 27, 2019

Views: 3129      Nov 27, 2019

Views: 3125      Oct 22, 2019

Views: 3128      Oct 14, 2019

Views: 3127      Oct 14, 2019

Views: 3129      Oct 02, 2019

Views: 3126      Oct 02, 2019

Views: 3129      Sep 23, 2019

Views: 3126      Sep 23, 2019

Views: 3131      Sep 23, 2019

Views: 3128      Sep 19, 2019

Views: 3127      Sep 19, 2019

Views: 3128      Sep 04, 2019

Views: 3133      Sep 04, 2019

Views: 3128      Aug 05, 2019

Views: 3129      Aug 05, 2019

Views: 3129      Jul 23, 2019

Views: 3126      Jul 15, 2019

Views: 3127      Jul 15, 2019

Views: 3126      Jul 13, 2019

Views: 3129      Jul 08, 2019

Views: 3130      Jul 08, 2019