asd
asf
asd

újdyfha§ ia‌;%sh mqreIhdg jvd jhiska wvqúh hq;=hs


Dec 22, 2017    Views: 2790

újdyfha§ ia‌;%sh mqreIhdg jvd jhiska wvqúh hq;=hs

ia‌;%sh iy mqreIhd fofokdu ia‌jia‌:j fyj;a ksfrda.S úh hq;= hEhs wdhq¾fõofha ola‌jd we;'

Tjqka ;=< uu;ajh wd;aud¾:ldó nj ldufha ;o we,au jyd lsfmk iqÆ nj iy fjk;a udkisl wdndO fkdúh hq;=h'

tfukau lxid" .xcd" wìx jeks u;a o%jHhkays .scq jQ ia‌;%Ska mqreIhka fkdúh hq;=h'

fofokdu b;d hym;a" ksfrda.S" n,j;a frda. mSvdj,ska fkdfmf<k m%shukdm wh úh hq;=h'

ia‌;%shlf.a mßmQ¾K;ajh

mqrd;k u;h wkqj ia‌;%shla‌ mßmQ¾K;ajhg m;ajkafka jhi wjqreÿ 16 ka miqjh' túg wehf. fyd¢ka fïrE îc msgfõ' tksid ia‌;%shla‌ újdy ù oreM, ,eîug iqÿiqu jhi f,i i,lkafka jhi wjqreÿ 23 ka miqh'

mqreIhl=f.a mßmQ¾K;ajh

mqreIhl=f.a mßmQ¾K;ajh isÿjkafka jhi wjqreÿ 25 ka miq nj mqrd;k u;hhs' túg Tyqf.a mqreIîc fyd¢ka fudard il%Shj mj;S'

újdyfha§ ia‌;%sh mqreIhdg jvd jhiska wvqúh hq;=hs'

újdyfha§ ia‌;%sh mqreIhdg jvd jhiska wvqúh hq;= nj ms<s.;a u;hhs' iudcO¾u wkqj th tfia úkehs lsisfia;au fkdis;sh hq;=h' Ôj úoHd;aulj o fuh ms<s.;a i;Hhls' ia‌;%shlf.a wd¾:j o¾Ykh idudkHfhka jhi wjqreÿ 12 §;a mqreIhdf.a hqj m%dma;sh jhi wjqreÿ 16 §;a iïmQ¾K fõ' tneúka ia‌;%sh;a mqreIhd;a w;r jhia‌ mr;rh wjqreÿ 04 la‌ j;a úh hq;=h'

ffjoHdpdßkS iS' lreKdodi

ixia‌lrKh - Wmd,s o fiarï - jika;d Y%shdldka;s


Image

Views: 22      Dec 04, 2018

Views: 30      Dec 04, 2018

Views: 53      Nov 27, 2018

Views: 50      Nov 23, 2018

Views: 38      Nov 23, 2018

Views: 52      Nov 14, 2018

Views: 56      Oct 22, 2018

Views: 95      Oct 22, 2018

Views: 68      Oct 22, 2018

Views: 64      Oct 22, 2018

Views: 62      Oct 22, 2018

Views: 2871      Oct 04, 2018

Views: 2830      Oct 04, 2018

Views: 2854      Oct 04, 2018

Views: 2876      Oct 04, 2018

Views: 2807      Sep 21, 2018

Views: 2835      Sep 21, 2018

Views: 2828      Sep 21, 2018

Views: 2839      Sep 21, 2018

Views: 2828      Sep 21, 2018

Views: 2811      Sep 17, 2018

Views: 2815      Sep 17, 2018

Views: 2797      Sep 05, 2018

Views: 2811      Sep 05, 2018

Views: 2819      Sep 05, 2018

Views: 2792      Aug 27, 2018

Views: 2806      Aug 23, 2018

Views: 2808      Aug 15, 2018

Views: 2813      Aug 15, 2018

Views: 2803      Aug 15, 2018

Views: 2816      Aug 15, 2018

Views: 2811      Aug 15, 2018

Views: 2805      Aug 09, 2018

Views: 2806      Aug 01, 2018

Views: 2803      Aug 01, 2018

Views: 2802      Aug 01, 2018

Views: 2827      Jul 23, 2018

Views: 2812      Jul 23, 2018