ñlaia fjðgn,a lßh


Dec 21, 2017    Views: 2892

ñlaia fjðgn,a lßh
wjYH o%jH
lerÜ .%Eï 100
w¾;dm,a .%Eï 100
fndaxÑ .%Eï 100
ìïu,a .%Eï 100
;ïnd.;a .%SkamSia .%Eï 100
ly l=vq f;a ye¢ 1$2
rïfma lene,a,la
;=kmy l=vq f;a ye¢ 2
.ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$2
isyskaj ,shd.;a ¨kq .%Eï 10
isyskaj ,shd.;a iqÿ¨kq .%Eï 10
ñálsß wඬq fldamam 2
Èhlsß wඬq fldamam 2" rig wkqj ÆKq

idok wdldrh
ishÆu t<j¿ j¾. fidaod fldgq f,i lmd .kak' we;s,shla f.k ishÆu t<j¿" mfya j¾. oud fyd¢ka w;.d" Èhlsß oud <sm ;nkak' fyd¢ka ;eïìf.k toa§ ñálsß oud kgjd ìug nd .kak' t<j¿ j¾.j, mdg wdrlaIdjk wdldrhg msi .ekSug m%fõYï jkak'Image

Views: 20      Oct 14, 2019

Views: 16      Oct 14, 2019

Views: 42      Oct 02, 2019

Views: 49      Oct 02, 2019

Views: 64      Sep 23, 2019

Views: 57      Sep 23, 2019

Views: 56      Sep 23, 2019

Views: 63      Sep 19, 2019

Views: 57      Sep 19, 2019

Views: 95      Sep 04, 2019

Views: 120      Aug 05, 2019

Views: 180      Jul 23, 2019

Views: 196      Jul 15, 2019

Views: 180      Jul 15, 2019

Views: 201      Jul 13, 2019

Views: 328      Jul 08, 2019

Views: 189      Jul 08, 2019

Views: 223      Jul 04, 2019

Views: 230      Jun 28, 2019

Views: 193      Jun 28, 2019

Views: 198      Jun 28, 2019

Views: 200      Jun 28, 2019

Views: 198      Jun 28, 2019

Views: 188      Jun 24, 2019

Views: 187      Jun 24, 2019

Views: 169      Jun 19, 2019

Views: 190      Jun 19, 2019

Views: 177      Jun 19, 2019

Views: 167      Jun 19, 2019

Views: 189      Jun 03, 2019

Views: 189      Jun 03, 2019

Views: 195      Jun 03, 2019

Views: 197      Jun 03, 2019

Views: 215      Jun 02, 2019

Views: 166      Jun 01, 2019

Views: 199      May 29, 2019

Views: 193      May 29, 2019

Views: 186      May 29, 2019

Views: 187      May 29, 2019

Views: 203      May 29, 2019

Views: 174      May 28, 2019