ñlaia fjðgn,a lßh


Dec 21, 2017    Views: 3119

ñlaia fjðgn,a lßh
wjYH o%jH
lerÜ .%Eï 100
w¾;dm,a .%Eï 100
fndaxÑ .%Eï 100
ìïu,a .%Eï 100
;ïnd.;a .%SkamSia .%Eï 100
ly l=vq f;a ye¢ 1$2
rïfma lene,a,la
;=kmy l=vq f;a ye¢ 2
.ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$2
isyskaj ,shd.;a ¨kq .%Eï 10
isyskaj ,shd.;a iqÿ¨kq .%Eï 10
ñálsß wඬq fldamam 2
Èhlsß wඬq fldamam 2" rig wkqj ÆKq

idok wdldrh
ishÆu t<j¿ j¾. fidaod fldgq f,i lmd .kak' we;s,shla f.k ishÆu t<j¿" mfya j¾. oud fyd¢ka w;.d" Èhlsß oud <sm ;nkak' fyd¢ka ;eïìf.k toa§ ñálsß oud kgjd ìug nd .kak' t<j¿ j¾.j, mdg wdrlaIdjk wdldrhg msi .ekSug m%fõYï jkak'Image

Views: 2      May 22, 2020

Views: 3125      Apr 20, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3131      Mar 17, 2020

Views: 3129      Mar 15, 2020

Views: 3127      Mar 04, 2020

Views: 3132      Feb 20, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3129      Jan 05, 2020

Views: 3132      Jan 05, 2020

Views: 3128      Jan 05, 2020

Views: 3128      Dec 30, 2019

Views: 3133      Dec 30, 2019

Views: 3129      Dec 30, 2019

Views: 3132      Dec 17, 2019

Views: 3129      Dec 17, 2019

Views: 3131      Dec 17, 2019

Views: 3132      Dec 17, 2019

Views: 3129      Dec 17, 2019

Views: 3139      Nov 27, 2019

Views: 3134      Nov 27, 2019

Views: 3128      Oct 22, 2019

Views: 3132      Oct 14, 2019

Views: 3131      Oct 14, 2019

Views: 3132      Oct 02, 2019

Views: 3130      Oct 02, 2019

Views: 3132      Sep 23, 2019

Views: 3128      Sep 23, 2019

Views: 3135      Sep 23, 2019

Views: 3130      Sep 19, 2019

Views: 3133      Sep 19, 2019

Views: 3130      Sep 04, 2019

Views: 3134      Sep 04, 2019

Views: 3133      Aug 05, 2019

Views: 3132      Aug 05, 2019

Views: 3134      Jul 23, 2019

Views: 3130      Jul 15, 2019

Views: 3132      Jul 15, 2019

Views: 3127      Jul 13, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019

Views: 3132      Jul 08, 2019