asd
asf
asd

ñlaia fjðgn,a lßh


Dec 21, 2017    Views: 2804

ñlaia fjðgn,a lßh
wjYH o%jH
lerÜ .%Eï 100
w¾;dm,a .%Eï 100
fndaxÑ .%Eï 100
ìïu,a .%Eï 100
;ïnd.;a .%SkamSia .%Eï 100
ly l=vq f;a ye¢ 1$2
rïfma lene,a,la
;=kmy l=vq f;a ye¢ 2
.ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$2
isyskaj ,shd.;a ¨kq .%Eï 10
isyskaj ,shd.;a iqÿ¨kq .%Eï 10
ñálsß wඬq fldamam 2
Èhlsß wඬq fldamam 2" rig wkqj ÆKq

idok wdldrh
ishÆu t<j¿ j¾. fidaod fldgq f,i lmd .kak' we;s,shla f.k ishÆu t<j¿" mfya j¾. oud fyd¢ka w;.d" Èhlsß oud <sm ;nkak' fyd¢ka ;eïìf.k toa§ ñálsß oud kgjd ìug nd .kak' t<j¿ j¾.j, mdg wdrlaIdjk wdldrhg msi .ekSug m%fõYï jkak'Image

Views: 49      Jan 01, 2019

Views: 50      Jan 01, 2019

Views: 47      Jan 01, 2019

Views: 47      Dec 31, 2018

Views: 69      Dec 18, 2018

Views: 62      Dec 18, 2018

Views: 71      Dec 18, 2018

Views: 59      Dec 18, 2018

Views: 82      Dec 04, 2018

Views: 93      Dec 04, 2018

Views: 125      Nov 27, 2018

Views: 101      Nov 23, 2018

Views: 88      Nov 23, 2018

Views: 94      Nov 14, 2018

Views: 74      Oct 22, 2018

Views: 117      Oct 22, 2018

Views: 92      Oct 22, 2018

Views: 84      Oct 22, 2018

Views: 78      Oct 22, 2018

Views: 2891      Oct 04, 2018

Views: 2848      Oct 04, 2018

Views: 2870      Oct 04, 2018

Views: 2902      Oct 04, 2018

Views: 2826      Sep 21, 2018

Views: 2855      Sep 21, 2018

Views: 2854      Sep 21, 2018

Views: 2861      Sep 21, 2018

Views: 2850      Sep 21, 2018

Views: 2833      Sep 17, 2018

Views: 2847      Sep 17, 2018

Views: 2819      Sep 05, 2018

Views: 2838      Sep 05, 2018

Views: 2848      Sep 05, 2018

Views: 2812      Aug 27, 2018

Views: 2831      Aug 23, 2018

Views: 2836      Aug 15, 2018

Views: 2853      Aug 15, 2018

Views: 2838      Aug 15, 2018

Views: 2848      Aug 15, 2018

Views: 2837      Aug 15, 2018