asd
asf
asd

ñlaia fjðgn,a lßh


Dec 21, 2017    Views: 2771

ñlaia fjðgn,a lßh
wjYH o%jH
lerÜ .%Eï 100
w¾;dm,a .%Eï 100
fndaxÑ .%Eï 100
ìïu,a .%Eï 100
;ïnd.;a .%SkamSia .%Eï 100
ly l=vq f;a ye¢ 1$2
rïfma lene,a,la
;=kmy l=vq f;a ye¢ 2
.ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$2
isyskaj ,shd.;a ¨kq .%Eï 10
isyskaj ,shd.;a iqÿ¨kq .%Eï 10
ñálsß wඬq fldamam 2
Èhlsß wඬq fldamam 2" rig wkqj ÆKq

idok wdldrh
ishÆu t<j¿ j¾. fidaod fldgq f,i lmd .kak' we;s,shla f.k ishÆu t<j¿" mfya j¾. oud fyd¢ka w;.d" Èhlsß oud <sm ;nkak' fyd¢ka ;eïìf.k toa§ ñálsß oud kgjd ìug nd .kak' t<j¿ j¾.j, mdg wdrlaIdjk wdldrhg msi .ekSug m%fõYï jkak'Image

Views: 43      Oct 22, 2018

Views: 73      Oct 22, 2018

Views: 50      Oct 22, 2018

Views: 45      Oct 22, 2018

Views: 42      Oct 22, 2018

Views: 2852      Oct 04, 2018

Views: 2816      Oct 04, 2018

Views: 2831      Oct 04, 2018

Views: 2852      Oct 04, 2018

Views: 2793      Sep 21, 2018

Views: 2819      Sep 21, 2018

Views: 2811      Sep 21, 2018

Views: 2818      Sep 21, 2018

Views: 2804      Sep 21, 2018

Views: 2789      Sep 17, 2018

Views: 2790      Sep 17, 2018

Views: 2779      Sep 05, 2018

Views: 2785      Sep 05, 2018

Views: 2799      Sep 05, 2018

Views: 2777      Aug 27, 2018

Views: 2786      Aug 23, 2018

Views: 2783      Aug 15, 2018

Views: 2790      Aug 15, 2018

Views: 2782      Aug 15, 2018

Views: 2791      Aug 15, 2018

Views: 2784      Aug 15, 2018

Views: 2786      Aug 09, 2018

Views: 2776      Aug 01, 2018

Views: 2786      Aug 01, 2018

Views: 2780      Aug 01, 2018

Views: 2782      Jul 23, 2018

Views: 2788      Jul 23, 2018

Views: 2771      Jul 15, 2018

Views: 2791      Jul 12, 2018

Views: 2759      Jul 12, 2018

Views: 2782      Jul 10, 2018

Views: 2775      Jul 10, 2018

Views: 2797      Jul 06, 2018

Views: 2779      Jul 04, 2018

Views: 2776      Jul 04, 2018