asd
asf
asd

ñlaia fjðgn,a lßh


Dec 21, 2017    Views: 2830

ñlaia fjðgn,a lßh
wjYH o%jH
lerÜ .%Eï 100
w¾;dm,a .%Eï 100
fndaxÑ .%Eï 100
ìïu,a .%Eï 100
;ïnd.;a .%SkamSia .%Eï 100
ly l=vq f;a ye¢ 1$2
rïfma lene,a,la
;=kmy l=vq f;a ye¢ 2
.ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$2
isyskaj ,shd.;a ¨kq .%Eï 10
isyskaj ,shd.;a iqÿ¨kq .%Eï 10
ñálsß wඬq fldamam 2
Èhlsß wඬq fldamam 2" rig wkqj ÆKq

idok wdldrh
ishÆu t<j¿ j¾. fidaod fldgq f,i lmd .kak' we;s,shla f.k ishÆu t<j¿" mfya j¾. oud fyd¢ka w;.d" Èhlsß oud <sm ;nkak' fyd¢ka ;eïìf.k toa§ ñálsß oud kgjd ìug nd .kak' t<j¿ j¾.j, mdg wdrlaIdjk wdldrhg msi .ekSug m%fõYï jkak'Image

Views: 21      Mar 15, 2019

Views: 19      Mar 15, 2019

Views: 20      Mar 15, 2019

Views: 77      Feb 25, 2019

Views: 79      Feb 12, 2019

Views: 85      Feb 12, 2019

Views: 60      Feb 12, 2019

Views: 87      Jan 31, 2019

Views: 106      Jan 26, 2019

Views: 128      Jan 01, 2019

Views: 152      Jan 01, 2019

Views: 142      Jan 01, 2019

Views: 134      Dec 31, 2018

Views: 142      Dec 18, 2018

Views: 134      Dec 18, 2018

Views: 173      Dec 18, 2018

Views: 136      Dec 18, 2018

Views: 164      Dec 04, 2018

Views: 156      Dec 04, 2018

Views: 197      Nov 27, 2018

Views: 193      Nov 23, 2018

Views: 150      Nov 23, 2018

Views: 160      Nov 14, 2018

Views: 104      Oct 22, 2018

Views: 144      Oct 22, 2018

Views: 110      Oct 22, 2018

Views: 130      Oct 22, 2018

Views: 102      Oct 22, 2018

Views: 2916      Oct 04, 2018

Views: 2867      Oct 04, 2018

Views: 2894      Oct 04, 2018

Views: 17199      Oct 04, 2018

Views: 2840      Sep 21, 2018

Views: 2882      Sep 21, 2018

Views: 2882      Sep 21, 2018

Views: 2883      Sep 21, 2018

Views: 2869      Sep 21, 2018

Views: 2851      Sep 17, 2018

Views: 2874      Sep 17, 2018