ìõj;a fkdìõj;a je<fok isfrdaisia‌ - Y%S ,xldfõ ldka;djkaf.ka ishhg 30 lg;a isfrdaisia‌


Dec 20, 2017    Views: 2848

ìõj;a fkdìõj;a je<fok isfrdaisia‌ - Y%S ,xldfõ ldka;djkaf.ka ishhg 30 lg;a isfrdaisia‌

suwa1
isfrdaisia‌ ^Cirrhosis& frda.h hEhs mejiQ úg tljru isyshg kefÛkafka u;amekah' Bg fya;= ù we;af;a isfrdaisia‌ frda.h we;s ùug ishhg 95 la‌u ^95]& n,mdkafka u;ameka ùuh' b;sß ishhg 5 ^5]& wdydrmdk n,mdhs'

isfrdaisia‌ frda.h we;s jk yeá

isfrdaisia‌ frda.h we;s jkafka wla‌udfõ wêl f,i fïoh ;ekam;a ùfuks' tfia wêl f,i fïoh ;ekam;a ùfuka b;d myiqfjka wla‌udj wdidokhg ,la‌ fõ' tfia wdidokh jQ wla‌udj frda.S ùfuka ksis l%shdldÍ;ajh isÿ fkdfõ'

frda.h y÷kd .kakd yeá

isfrdaisia‌ frda.fha§ uq,a wjia‌:dfõ frda. ,la‌IK u;= fkdfõ' wla‌udj wdidokhg ,la‌ ù ydkshg m;a jk úg frda. ,la‌IK u;= fõ' túg Worh bÈßhg fkrd tau" weia‌ ly meyeùu" YÍrh flÜ‌gq ùu jeks frda. ,la‌IK u;= fõ'

fuu wjia‌:dfõ§ ksis m%;sldr i|yd fhduq jQ úg isfrdaisia‌ frda.h md,kh lr .; yelsh'

ksis m%;sldr ,nd fkd.ekSu ksid frda.h W;aikak ùfuka wla‌udfõ ms<sld yg .ekSu" úI îc wdidokh ùu ksid ;=jd, yg .ekSu wdÈh isÿ fõ'

fuf,i frda.h W;aikak jQ úg f,a jukh heu wdÈh we;s fõ'

u;ameka mdkh ksid we;s jk isfrdaisia‌

u;ameka mdkh lrk mqoa.,hkag isfrdaisia‌ frda.h u;= ùu jhi wjqreÿ 35 - 40 muK jk úg§ isÿ fõ'

túg yDohdndO" wê reêr mSvkh jeks w;=re frda.o u;=fõ'

u;ameka fkdî u;= jk isfrdaisia‌

wêl f,i f;,a wdydr Èkm;d .kakd mqoa.,hkag isfrdaisia‌ u;= ùfï wjodkula‌ mj;S' f;,a iys; wdydr f.k ksis jHdhdu fkdlr isàfuka wla‌udfõ fïoh wêl f,i ;ekam;a fõ' ^Fatty Liver&

fuf,i wêl f,i wla‌udfõ f;,a ;ekam;a ùfuka wla‌udj wdidokhg ,la‌ fõ' ^Non Alcoholic Steatohe Patitis&

fï i|yd ksis m%;sldr fkd.ekSfuka isfrdaisia‌ frda.h we;s fõ'

j¾;udkfha Y%S ,xldfõ ldka;djkaf.ka 30] muK msßila‌ isfrdaisia‌ frda.hg f.dÿrej isá;s' Bg m%Odku fya;=j ù we;af;a wêl f,i fïo iys; wdydr mdk .ekSu iy ksis jHdhdu fkdlsÍuh'


Image

Views: 4      Sep 19, 2019

Views: 2      Sep 19, 2019

Views: 49      Sep 04, 2019

Views: 64      Aug 05, 2019

Views: 126      Jul 23, 2019

Views: 144      Jul 15, 2019

Views: 125      Jul 15, 2019

Views: 145      Jul 13, 2019

Views: 244      Jul 08, 2019

Views: 130      Jul 08, 2019

Views: 166      Jul 04, 2019

Views: 173      Jun 28, 2019

Views: 143      Jun 28, 2019

Views: 147      Jun 28, 2019

Views: 146      Jun 28, 2019

Views: 153      Jun 28, 2019

Views: 146      Jun 24, 2019

Views: 138      Jun 24, 2019

Views: 118      Jun 19, 2019

Views: 138      Jun 19, 2019

Views: 126      Jun 19, 2019

Views: 120      Jun 19, 2019

Views: 153      Jun 03, 2019

Views: 150      Jun 03, 2019

Views: 153      Jun 03, 2019

Views: 157      Jun 03, 2019

Views: 177      Jun 02, 2019

Views: 130      Jun 01, 2019

Views: 152      May 29, 2019

Views: 153      May 29, 2019

Views: 151      May 29, 2019

Views: 144      May 29, 2019

Views: 157      May 29, 2019

Views: 128      May 28, 2019

Views: 129      May 27, 2019

Views: 131      May 27, 2019

Views: 127      May 26, 2019

Views: 222      Apr 10, 2019

Views: 229      Apr 10, 2019

Views: 237      Apr 10, 2019