fmr mdi,g hk úg orejdg wrefudaiï we÷ï iqÿiq ke;


Dec 17, 2017    Views: 3119

fmr mdi,g hk úg orejdg wrefudaiï we÷ï iqÿiq ke;

 orefjl= fmrmdi,a hjk úg foudmshka úiska iels,su;a úh hq;= lreKq /ila ;sfí' fmrmdi,g orejd we|f.k hk we÷u ms<sn|jo úfYaIfhka foudmshka oekqj;a úh hq;=fõ'

wo fndfyda fmr mdi,a j,g ks< we÷ï ;sfí' ta w;r ks< we÷ï kshu lr fkdue;s fmr mdi,ao fõ' we;eï fmr mdi,a j, i;shlg ojila fyda folla fjk;a we÷‍ulska ieriS meñKSug wjir § we;s w;r ta i;sfha ljodo hkak kshu lr ;sfí'

flfia fj;;a orejd fmr mdi,g w¢k we÷u fmr mdif,a l%shdldrlï j, ksr; ùfï § wmyiqjla fkdjk we÷ula úh hq;=hs' tfukau orejdf.a we.g myiq frÈ j¾.hlska ilia lrk ,o we÷ula úh hq;=h'

jeisls<s hk wjia:dj, § we;eï we÷ï fudaia;r orejkag f.k tkafka wmyiqjls' úfgl fuh fmr mdi,a .=re uy;aókag o wmyiqjls' fmr mdi,l isákafka tl orejl= muKla fkdfõ' kuq;a .=reuy;aókag orejka ish¿ fokd flfrysu wjOdkh fhduq l< hq;=fõ' tu ksid orejdf.a we÷ï j, iajNdjh orejdg fukau .=re uy;aókag o wmyiqjla fkdúh hq;=fõ'

ÈhKshkag jvd;a iqÿiq jkafka /<s idh fyda yev idh iys;j ilia lrk ,o we÷ïh' k¾;kfha fhfok úg' jHdhdu lrk úg fukau ìu b|.k lrk l%shdldrlï j,§o tjeks we÷ï orejdg myiqh'

úis;=re wdNrK me<£ug o Tjqyq b;d m%sh lr;s' kuq;a fmr mdie,g tajd wjYH ke;' tajd fjk;a .uka hd‍fï § Ndú;d l< yels nj Tjqkag wjfndaO lr §u udmshkaf.a j.lSuhs'

ÈhKshf.a fldKavh È.g we;akï wehg wmyiqjla fkdjk f,i ‍yd ir, f,i th ilia lsÍu jeo.;a fõ'

mq;d,df.a we÷ï ms<sn|j l:d lsÍfï§ o myiqj fukau ir, nj ms<sn|j iels,su;a úh hq;=fõ' úfYaIfhka isma ^Zip& iys; l,siï wekaoùfuka je<lsh hq;=hs' n| máh wjYH ke;'

l=vd orejka fndfyda fofkl= jeäysáhka fuka úúO ú,dis;d wkqlrKh lsÍug leu;sh' orejdf.a wdYdj bgqlr§u foudmshkaf.a o i;=g jqjo fmr mdi,g w¢k we÷u myiq fukau ir, ùuo b;d jeo.;a nj foudmshka u;l ;nd .; hq;=h'


Image

Views: 2      May 22, 2020

Views: 3125      Apr 20, 2020

Views: 3129      Mar 17, 2020

Views: 3129      Mar 17, 2020

Views: 3129      Mar 17, 2020

Views: 3128      Mar 15, 2020

Views: 3127      Mar 04, 2020

Views: 3130      Feb 20, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3128      Jan 05, 2020

Views: 3129      Jan 05, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3127      Dec 30, 2019

Views: 3129      Dec 30, 2019

Views: 3128      Dec 30, 2019

Views: 3130      Dec 17, 2019

Views: 3127      Dec 17, 2019

Views: 3130      Dec 17, 2019

Views: 3131      Dec 17, 2019

Views: 3128      Dec 17, 2019

Views: 3135      Nov 27, 2019

Views: 3133      Nov 27, 2019

Views: 3127      Oct 22, 2019

Views: 3130      Oct 14, 2019

Views: 3129      Oct 14, 2019

Views: 3130      Oct 02, 2019

Views: 3127      Oct 02, 2019

Views: 3130      Sep 23, 2019

Views: 3127      Sep 23, 2019

Views: 3133      Sep 23, 2019

Views: 3128      Sep 19, 2019

Views: 3130      Sep 19, 2019

Views: 3129      Sep 04, 2019

Views: 3133      Sep 04, 2019

Views: 3129      Aug 05, 2019

Views: 3130      Aug 05, 2019

Views: 3131      Jul 23, 2019

Views: 3128      Jul 15, 2019

Views: 3130      Jul 15, 2019

Views: 3127      Jul 13, 2019

Views: 3129      Jul 08, 2019

Views: 3130      Jul 08, 2019