Models mirror
Srimali Fonseka
images (18)
Jayani nude
images (21)
udeni short
images (9)
Umesha
images (7)
  Song of the Day - Lyrics
Ma Dase Wedana Oba D
Kawada Ho
wen wenna puluwannam
Math Mal Sena
Dunnu Wedana Me Neth
Dura Atha Uwada Daki
  Films
Le Kiri Kadulu
Black Earth
Jackie Chan 2013 Lit
Aai
Bando 1 sinhala film
Thuppakki (2012 ) Fu
  Cartoons
SUTINMAATINs-2- (300
Gulliver 04
Kadiyai Thadiyai
Electro Boy (24) 201
CHANDHU
Sepa Duka Harana Mee
  Ladies Article
f.dfkdaßhd fkdfyd;a iqÿ ìkaÿu
Mar 01, 2014  Views 3834
fï lreKq 12 oek .;af;d;a Tima Èkj,§ Tng jvd ieye,aÆfjka bkak mq¿jka
Nov 30, 2016  Views 578
iqÿfjkak W,k ure lS%ï tfla bkafk;a ure<
Jul 29, 2015  Views 4318
b;d,s n;la
Dec 02, 2016  Views 551
ksfjil uy fodr Tng lshk ryia
Apr 10, 2014  Views 2506
Sep 04, 2014  Views 2561
Aug 21, 2013  Views 2580
újdyh Èlalidohlska fl,jr ùug n,mdk iq,n fya;= 9la
Nov 25, 2016  Views 615
neo.;a l=l=<d
Dec 15, 2017
view 135 times
0 Comments

neo.;a l=l=<d
wjYH o%jH
lsf,da .%Eï tlla muK nr l=l=f<la
ÆKq rig wkqj
.ïñßia - fïi ye¢ 2
f.drld b;s - 2la
ly l=vq - f;a ye| 1$2
iy,a msá - .%Eï 100
ñßia l=vq - f;a ye¢ 2
ì;a;rhla
f;,a wjYH ;rug

idok wdldrh
l=l=<d iïmQ¾Kfhkau f.k we;=<; iqoao lr thg ÆKq" .ïñßia iy ly w;.d thg j;=r iy f.drld b;s tl;= lr meh 1$2 muK fyd|g ;eïfnkakg yßkak' th ksfjkakg ;nkak' fyd¢ka ksjqKq miq l=l=<df.a we. mqrdu ì;a;r idre ;jrkak' oeka iy,a msáj,g" ÆKq .ïñßia l=vq iy ñßia l=vq tl;=lr fyd¢ka ñY% lr.kak' oeka ì;a;r idre ;jrd.;a l=l=<df.a we.u; fï ñY%Kh fyd|yeá ;jrd .kak' oeka f,dl= ;dÉÑhlg f;,a hyñka oud l=l=<d tys niajd rkajka mdg jk;=re fome;a; yrjñka ne| .kak' ¨kqfm;s" ;lald,s fm;s iy ñkaÑ fld< b;sj,ska irid fïihg hjkak'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *