neo.;a l=l=<d


Dec 15, 2017    Views: 2852

neo.;a l=l=<d
wjYH o%jH
lsf,da .%Eï tlla muK nr l=l=f<la
ÆKq rig wkqj
.ïñßia - fïi ye¢ 2
f.drld b;s - 2la
ly l=vq - f;a ye| 1$2
iy,a msá - .%Eï 100
ñßia l=vq - f;a ye¢ 2
ì;a;rhla
f;,a wjYH ;rug

idok wdldrh
l=l=<d iïmQ¾Kfhkau f.k we;=<; iqoao lr thg ÆKq" .ïñßia iy ly w;.d thg j;=r iy f.drld b;s tl;= lr meh 1$2 muK fyd|g ;eïfnkakg yßkak' th ksfjkakg ;nkak' fyd¢ka ksjqKq miq l=l=<df.a we. mqrdu ì;a;r idre ;jrkak' oeka iy,a msáj,g" ÆKq .ïñßia l=vq iy ñßia l=vq tl;=lr fyd¢ka ñY% lr.kak' oeka ì;a;r idre ;jrd.;a l=l=<df.a we.u; fï ñY%Kh fyd|yeá ;jrd .kak' oeka f,dl= ;dÉÑhlg f;,a hyñka oud l=l=<d tys niajd rkajka mdg jk;=re fome;a; yrjñka ne| .kak' ¨kqfm;s" ;lald,s fm;s iy ñkaÑ fld< b;sj,ska irid fïihg hjkak'


Image

Views: 7      Sep 19, 2019

Views: 7      Sep 19, 2019

Views: 51      Sep 04, 2019

Views: 67      Aug 05, 2019

Views: 126      Jul 23, 2019

Views: 144      Jul 15, 2019

Views: 127      Jul 15, 2019

Views: 145      Jul 13, 2019

Views: 248      Jul 08, 2019

Views: 134      Jul 08, 2019

Views: 169      Jul 04, 2019

Views: 179      Jun 28, 2019

Views: 146      Jun 28, 2019

Views: 151      Jun 28, 2019

Views: 150      Jun 28, 2019

Views: 156      Jun 28, 2019

Views: 148      Jun 24, 2019

Views: 142      Jun 24, 2019

Views: 121      Jun 19, 2019

Views: 141      Jun 19, 2019

Views: 131      Jun 19, 2019

Views: 126      Jun 19, 2019

Views: 155      Jun 03, 2019

Views: 154      Jun 03, 2019

Views: 156      Jun 03, 2019

Views: 160      Jun 03, 2019

Views: 180      Jun 02, 2019

Views: 133      Jun 01, 2019

Views: 155      May 29, 2019

Views: 156      May 29, 2019

Views: 153      May 29, 2019

Views: 148      May 29, 2019

Views: 159      May 29, 2019

Views: 133      May 28, 2019

Views: 134      May 27, 2019

Views: 134      May 27, 2019

Views: 129      May 26, 2019

Views: 224      Apr 10, 2019

Views: 232      Apr 10, 2019

Views: 239      Apr 10, 2019