neo.;a l=l=<d


Dec 15, 2017    Views: 2893

neo.;a l=l=<d
wjYH o%jH
lsf,da .%Eï tlla muK nr l=l=f<la
ÆKq rig wkqj
.ïñßia - fïi ye¢ 2
f.drld b;s - 2la
ly l=vq - f;a ye| 1$2
iy,a msá - .%Eï 100
ñßia l=vq - f;a ye¢ 2
ì;a;rhla
f;,a wjYH ;rug

idok wdldrh
l=l=<d iïmQ¾Kfhkau f.k we;=<; iqoao lr thg ÆKq" .ïñßia iy ly w;.d thg j;=r iy f.drld b;s tl;= lr meh 1$2 muK fyd|g ;eïfnkakg yßkak' th ksfjkakg ;nkak' fyd¢ka ksjqKq miq l=l=<df.a we. mqrdu ì;a;r idre ;jrkak' oeka iy,a msáj,g" ÆKq .ïñßia l=vq iy ñßia l=vq tl;=lr fyd¢ka ñY% lr.kak' oeka ì;a;r idre ;jrd.;a l=l=<df.a we.u; fï ñY%Kh fyd|yeá ;jrd .kak' oeka f,dl= ;dÉÑhlg f;,a hyñka oud l=l=<d tys niajd rkajka mdg jk;=re fome;a; yrjñka ne| .kak' ¨kqfm;s" ;lald,s fm;s iy ñkaÑ fld< b;sj,ska irid fïihg hjkak'


Image

Views: 45      Feb 20, 2020

Views: 127      Jan 05, 2020

Views: 135      Jan 05, 2020

Views: 123      Jan 05, 2020

Views: 123      Jan 05, 2020

Views: 149      Dec 30, 2019

Views: 100      Dec 30, 2019

Views: 78      Dec 30, 2019

Views: 141      Dec 17, 2019

Views: 121      Dec 17, 2019

Views: 118      Dec 17, 2019

Views: 119      Dec 17, 2019

Views: 107      Dec 17, 2019

Views: 202      Nov 27, 2019

Views: 204      Nov 27, 2019

Views: 268      Oct 22, 2019

Views: 272      Oct 14, 2019

Views: 239      Oct 14, 2019

Views: 260      Oct 02, 2019

Views: 283      Oct 02, 2019

Views: 329      Sep 23, 2019

Views: 259      Sep 23, 2019

Views: 283      Sep 23, 2019

Views: 285      Sep 19, 2019

Views: 264      Sep 19, 2019

Views: 316      Sep 04, 2019

Views: 293      Sep 04, 2019

Views: 344      Aug 05, 2019

Views: 394      Jul 23, 2019

Views: 424      Jul 15, 2019

Views: 398      Jul 15, 2019

Views: 412      Jul 13, 2019

Views: 631      Jul 08, 2019

Views: 418      Jul 08, 2019

Views: 448      Jul 04, 2019

Views: 456      Jun 28, 2019

Views: 411      Jun 28, 2019

Views: 409      Jun 28, 2019

Views: 416      Jun 28, 2019

Views: 418      Jun 28, 2019