Models mirror
Sewvandi-Dissanayake
images (21)
sadinsa
images (14)
Roshana
images (7)
Hasha Rekshini
images (10)
  Song of the Day - Lyrics
Ane Yaaldevi
Rathu Rosa Mal Unmad
Oba Nathuwa Innna Ba
Sadi Ran Abaranin Ri
Dawasak pala nathi h
danno budunge sri dh
  Films
Andhrawala
Mamai Raja
Durai
papa
Mundasupatti
Le Kiri Kandulu
  Cartoons
BEN10 - 2014-12-31 (
Oggy saha Karapothth
Chandi Sinhala Carto
THE GARFIELD SHOW (4
kids next door
WALAS MULLA (69) 201
  Ladies Article
.¾NKS iufha uj .kakd je/È wdydr ksid
Oct 11, 2012  Views 2522
iamhsis Ñlka úka.aia
Sep 28, 2016  Views 757
Jun 01, 2013  Views 2502
Apr 30, 2013  Views 2554
Oct 25, 2012  Views 3106
Oct 04, 2012  Views 3040
Tima oskh u;la lrjk iqúfYaIS wema tlla
Aug 26, 2015  Views 5431
Sep 26, 2013  Views 3195
neo.;a l=l=<d
Dec 15, 2017
view 198 times
0 Comments

neo.;a l=l=<d
wjYH o%jH
lsf,da .%Eï tlla muK nr l=l=f<la
ÆKq rig wkqj
.ïñßia - fïi ye¢ 2
f.drld b;s - 2la
ly l=vq - f;a ye| 1$2
iy,a msá - .%Eï 100
ñßia l=vq - f;a ye¢ 2
ì;a;rhla
f;,a wjYH ;rug

idok wdldrh
l=l=<d iïmQ¾Kfhkau f.k we;=<; iqoao lr thg ÆKq" .ïñßia iy ly w;.d thg j;=r iy f.drld b;s tl;= lr meh 1$2 muK fyd|g ;eïfnkakg yßkak' th ksfjkakg ;nkak' fyd¢ka ksjqKq miq l=l=<df.a we. mqrdu ì;a;r idre ;jrkak' oeka iy,a msáj,g" ÆKq .ïñßia l=vq iy ñßia l=vq tl;=lr fyd¢ka ñY% lr.kak' oeka ì;a;r idre ;jrd.;a l=l=<df.a we.u; fï ñY%Kh fyd|yeá ;jrd .kak' oeka f,dl= ;dÉÑhlg f;,a hyñka oud l=l=<d tys niajd rkajka mdg jk;=re fome;a; yrjñka ne| .kak' ¨kqfm;s" ;lald,s fm;s iy ñkaÑ fld< b;sj,ska irid fïihg hjkak'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *