ldksj,a rhsia


Dec 13, 2017    Views: 3119

ldksj,a rhsiawjYH o%jH
fnß fkdjk fia msi.;a lSß iïnd - lsf,da .%Eï 1
úh<s ñÈ - .%Eï 50
lene,s isák fia l=vqlr.;a lcq - .%Eï 50
l=vd fldgq lmd.;a r;=mdg fn,afmm¾ - .%Eï 20
l=vd fldgq lmd .;a fld<mdg fn,afmm¾ - .%Eï 20
isyskaj lmd.;a ¨kq - .%Eï 20
wUrd.;a b.qre" iqÿ¨kq - .%Eï 10
leu;s uia j¾.hla fyda ud¿ - .%Eï 200
ì;a;r - 3hs
f;,a - fïi ye¢ 4 ÆKq rig wkqj
.ïñßia iaj,amhla

idok wdldrh
uia fyda ud¿ fidaod l=vd fldgq lmd ÆKq .ïñßia w;.d .eUqre f;‍f,a rkajka mdgg ne| .kak' oeka f,dl= ;dÉÑhla <sm ;nd r;ajkúg f;,a tl;= lrkak' oeka wUrd.;a b.qre" iqÿ¨kq" Ækq" oukak' oeka ì;a;r ;Ügq lr oud l+re .dñka msi.kak' oeka fn,afmm¾ lene,s" úh<s ñÈ" Ækq' .ïñßia iy neo.;a uia fyda ud¿ tl;= lrkak' oeka n; oud l,jï lr .kak'


Image

Views: 2      May 22, 2020

Views: 3124      Apr 20, 2020

Views: 3127      Mar 17, 2020

Views: 3128      Mar 17, 2020

Views: 3126      Mar 17, 2020

Views: 3126      Mar 15, 2020

Views: 3123      Mar 04, 2020

Views: 3129      Feb 20, 2020

Views: 3125      Jan 05, 2020

Views: 3127      Jan 05, 2020

Views: 3128      Jan 05, 2020

Views: 3125      Jan 05, 2020

Views: 3126      Dec 30, 2019

Views: 3126      Dec 30, 2019

Views: 3126      Dec 30, 2019

Views: 3128      Dec 17, 2019

Views: 3125      Dec 17, 2019

Views: 3128      Dec 17, 2019

Views: 3129      Dec 17, 2019

Views: 3127      Dec 17, 2019

Views: 3131      Nov 27, 2019

Views: 3128      Nov 27, 2019

Views: 3125      Oct 22, 2019

Views: 3127      Oct 14, 2019

Views: 3127      Oct 14, 2019

Views: 3129      Oct 02, 2019

Views: 3126      Oct 02, 2019

Views: 3128      Sep 23, 2019

Views: 3126      Sep 23, 2019

Views: 3131      Sep 23, 2019

Views: 3128      Sep 19, 2019

Views: 3126      Sep 19, 2019

Views: 3127      Sep 04, 2019

Views: 3133      Sep 04, 2019

Views: 3127      Aug 05, 2019

Views: 3129      Aug 05, 2019

Views: 3129      Jul 23, 2019

Views: 3126      Jul 15, 2019

Views: 3127      Jul 15, 2019

Views: 3125      Jul 13, 2019

Views: 3129      Jul 08, 2019

Views: 3130      Jul 08, 2019