fnfy;a fk,a,s jHxckh


Sep 22, 2017    Views: 2864

fnfy;a fk,a,s jHxckh

 wjYH o%jH

fk,a,s f.ä .%Eï 200
l=vd b.qre lene,a,la
iqÿ¨kq ìla 3 hs
r;=¨kq f.ä 10la
rïfma lene,a,la
lrmsxpd lsks;a;la
l=vd fiar lene,a,la
W¿yd,a f;a ye¢ 1$2
l=re÷‍fmd;= lene,a,la
neo.;a ;=kmy l=vq
fïi ye¢ 1
neo.;a ñßia l=vq f;a ye¢ 1
lyl=vq f;a ye¢ 1$4
.ïñßia l=vq f;a ye¢ 1$4
tkid,a lr,a 2 hs
ri wkqj ÆKq l=vq
ishU,d fndr f;a ye¢ 1$2
Wl= ñálsß wඬq fldamam 1
ln‍f,a neo wUrd.;a yd,a iy ‍fmd,a fïi ye¢ 2
‍fmd,a f;,a álla

idok wdldrh

fk,a,s fidaod msßisÿ lr" j;=r álla oud ;ïnd ksjqKq miq weg bj;a lr .kak' thg W¿yd,a" l=re÷‍fmd;= neo.;a ;=kmy" ñßia l=vq" ly l=vq" .ïñßia l=vq" ÆKq ishU,d fndr oud fyd¢ka l,jï lr j;=r wඬq fldamam 1$2 oud mfilska ;nkak' oeka ueá j<|la <sm ;nd ‍fmd,a f;,a álla oud r;a lrkak' r;ajQ f;,g ;,d.;a b.qre" iqÿ¨kq" r;=¨kq" rïfma" lrmsxpd" fiar" lrouqx.= oud rka meyehg neo .kak' oeka thg fk,a,s ñY%Kh tl;= lrkak' uo.skaof¾ msfikakg yßkak' j;=r ys£f.k tkúg wUrd.;a yd,a ‍fmd,a ñY%Kh ñálsß j,g l,jï lr fk,a,sj,g tl;= lr W;=rjd <sfmka nd .kak'


Image

Views: 23      Oct 14, 2019

Views: 19      Oct 14, 2019

Views: 42      Oct 02, 2019

Views: 50      Oct 02, 2019

Views: 65      Sep 23, 2019

Views: 59      Sep 23, 2019

Views: 56      Sep 23, 2019

Views: 64      Sep 19, 2019

Views: 57      Sep 19, 2019

Views: 95      Sep 04, 2019

Views: 124      Aug 05, 2019

Views: 182      Jul 23, 2019

Views: 197      Jul 15, 2019

Views: 181      Jul 15, 2019

Views: 201      Jul 13, 2019

Views: 328      Jul 08, 2019

Views: 189      Jul 08, 2019

Views: 224      Jul 04, 2019

Views: 233      Jun 28, 2019

Views: 194      Jun 28, 2019

Views: 201      Jun 28, 2019

Views: 201      Jun 28, 2019

Views: 198      Jun 28, 2019

Views: 189      Jun 24, 2019

Views: 188      Jun 24, 2019

Views: 170      Jun 19, 2019

Views: 192      Jun 19, 2019

Views: 177      Jun 19, 2019

Views: 168      Jun 19, 2019

Views: 189      Jun 03, 2019

Views: 189      Jun 03, 2019

Views: 197      Jun 03, 2019

Views: 198      Jun 03, 2019

Views: 216      Jun 02, 2019

Views: 166      Jun 01, 2019

Views: 201      May 29, 2019

Views: 196      May 29, 2019

Views: 186      May 29, 2019

Views: 187      May 29, 2019

Views: 203      May 29, 2019

Views: 176      May 28, 2019