Models mirror
Uddima Oshadi
images (44)
Sumudu Prasadini in 2012 Miss
images (21)
Miss Universe 2013- bikini
images (43)
pushpika de silva
images (0)
  Song of the Day - Lyrics
Selena Pinne
Denuwan yauna
Sanda Horen Dili Sis
Mihipita Agalak Himi
Ranganaviye
Sandak Wenna Barinam
  Films
Bandhan
Devdas Full Movie
Kusa Paba
Alimankada sinhala f
Guru Tharuwa
Attarrintiki Daaredi
  Cartoons
SIRI BARA PURA -11
KUNG FU (63) -2015-0
AUSTIN and JUSTIN 20
ROBIN HOOD -15
Kadiyai Thadiyai 09.
SURAWEERA BATTA 2014
  Ladies Article
reêr mÍlaIK iy uq;%d mÍlaIK u`.ska wid;añl;d y÷kd.; yelshs
Jul 06, 2016  Views 2697
Mar 11, 2013  Views 2470
ikaiqka jQ is; Tf ;hg iekiSu ,ndfoa
Jul 24, 2014  Views 2452
ksfrda.S flia l,Tlg f.oroSu i;aldr
Aug 12, 2015  Views 2556
úÿ,s ì, wvqjk l%u
Nov 25, 2016  Views 561
Wm;a md,k fm;s ksid Tima pl%h wl%uj;a
Mar 04, 2016  Views 3372
fldf,iagfrda,a ;sfhk whg fyd`o - krl wdydr fukak
Aug 25, 2017  Views 489
.¾NKs iufha idhkhg hdu$ ffjoHjrfhl= uqK .eiSu
Feb 21, 2018  Views 171
iõ" ´¿ yd,a le|
Sep 22, 2017
view 534 times
0 Comments

iõ" ´¿ yd,a le|
wjYH o%jH

iõ yd,a .%Eï 100
´¿ yd,a .%Eï 100
Wl= ‍fmd,a lsß wඬq fldamam 1
Èhlsß wඬq fldamam 1
t<.sf;,a fïi ye¢ 2
isyskaj ,shd.;a r;=¨kq f.ä 5)6la muK
wuqñßia lr,a 2hs
wUrd.;a b.qre f;a ye¢ 1
wUrd.;a iqÿ¨kq f;a ye¢ 1
isyskaj lmd.;a lrmsxpd lsks;a;la
rïfma lene,a,la
ÆKq iaj,amhla

idok wdldrh
´¿ yd,a ál fidaod .rd meh 5la muK fmfKkakg ;nkak' oeka th iqÿiq n÷klg oud j;=r tl;= lr <sm ;nkak' ´¿ yd,a weg ;eïìf.k tk úg thg fidaod.;a iõ yd,a tl;= lrkak' iõ weg ;eïìf.k tk úg Èhlsß tl;= lrkak' Èhlsß W;=rk úg Wl= ‍fmd,alsß iy ÆKq oukak' oeka lsß kgk úg fyd¢ka ye¢.dñka <sfmka nd .kak' oeka fjk;a Ndckhla <sm ;nd .sf;,a oud r;a lrkak thg lmd.;a ¨kq" wuqñßia" rïfma" lrmsxpd" b.qre" iqÿ¨kq oud f;ïmrdÿ jkakg yßkak' f;ïmrdÿ ù f.k tk úg" msi.;a le| oud l,jï lr .kak'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *