riu ri Öia ‍fmdgEfgda


Sep 01, 2017    Views: 2929

riu ri Öia ‍fmdgEfgda
wjYH o%jH

w¾;dm,a w, - f.ä 5 - 6la
ÆKq iaj,amhla
fcvd Öia - .%Eï 200
ì;a;r - 2la
f,dl= ¨kq f.ähla
mdkamsá - .%Eï 100 muK
f;,a wjYH ;rug

idok wdldrh

w, ;ïnd ‍fmd;=yer fyd¢ka ‍fmdälr .kak' oeka ¨kq ál b;du l=vdjg lmd .kak' f;,a b;d iaj,amhla oud fï ¨ka lene,so ud f;ïmrdÿ lr thgu w, álo oud l,jï lr .kak' oeka fï w, ñY%Kfhka È.á .=,s idod .kak' Öiao Bg jvd È.ska wvq isyska fldgiaj,g lmd .kak' fï w, .=,sh ;=<g Öia lene,a,la ne.ska we;=¿ lrkak' kej; fyd¢ka w;.d Öia ál jid.kak' ì;a;r fyd¢ka .ikak thg mdkamsá ál ál ouñka Wl= negrhla idod .kak ' ÆKq iaj,amhlao tla lrkak' oeka fï .=,s fï negrfha .s,ajd mdka l=vq u; ;jrd r;a jQ .eUqref;‍f,a rkajka mdgg neo .kak'


Image

Views: 30      Feb 20, 2020

Views: 120      Jan 05, 2020

Views: 125      Jan 05, 2020

Views: 114      Jan 05, 2020

Views: 113      Jan 05, 2020

Views: 141      Dec 30, 2019

Views: 93      Dec 30, 2019

Views: 70      Dec 30, 2019

Views: 134      Dec 17, 2019

Views: 115      Dec 17, 2019

Views: 114      Dec 17, 2019

Views: 112      Dec 17, 2019

Views: 100      Dec 17, 2019

Views: 193      Nov 27, 2019

Views: 199      Nov 27, 2019

Views: 259      Oct 22, 2019

Views: 265      Oct 14, 2019

Views: 233      Oct 14, 2019

Views: 253      Oct 02, 2019

Views: 276      Oct 02, 2019

Views: 322      Sep 23, 2019

Views: 251      Sep 23, 2019

Views: 276      Sep 23, 2019

Views: 275      Sep 19, 2019

Views: 256      Sep 19, 2019

Views: 308      Sep 04, 2019

Views: 290      Sep 04, 2019

Views: 335      Aug 05, 2019

Views: 387      Jul 23, 2019

Views: 415      Jul 15, 2019

Views: 392      Jul 15, 2019

Views: 409      Jul 13, 2019

Views: 629      Jul 08, 2019

Views: 407      Jul 08, 2019

Views: 444      Jul 04, 2019

Views: 452      Jun 28, 2019

Views: 400      Jun 28, 2019

Views: 404      Jun 28, 2019

Views: 407      Jun 28, 2019

Views: 412      Jun 28, 2019