riu ri Öia ‍fmdgEfgda


Sep 01, 2017    Views: 2881

riu ri Öia ‍fmdgEfgda
wjYH o%jH

w¾;dm,a w, - f.ä 5 - 6la
ÆKq iaj,amhla
fcvd Öia - .%Eï 200
ì;a;r - 2la
f,dl= ¨kq f.ähla
mdkamsá - .%Eï 100 muK
f;,a wjYH ;rug

idok wdldrh

w, ;ïnd ‍fmd;=yer fyd¢ka ‍fmdälr .kak' oeka ¨kq ál b;du l=vdjg lmd .kak' f;,a b;d iaj,amhla oud fï ¨ka lene,so ud f;ïmrdÿ lr thgu w, álo oud l,jï lr .kak' oeka fï w, ñY%Kfhka È.á .=,s idod .kak' Öiao Bg jvd È.ska wvq isyska fldgiaj,g lmd .kak' fï w, .=,sh ;=<g Öia lene,a,la ne.ska we;=¿ lrkak' kej; fyd¢ka w;.d Öia ál jid.kak' ì;a;r fyd¢ka .ikak thg mdkamsá ál ál ouñka Wl= negrhla idod .kak ' ÆKq iaj,amhlao tla lrkak' oeka fï .=,s fï negrfha .s,ajd mdka l=vq u; ;jrd r;a jQ .eUqref;‍f,a rkajka mdgg neo .kak'


Image

Views: 44      Sep 04, 2019

Views: 64      Aug 05, 2019

Views: 125      Jul 23, 2019

Views: 142      Jul 15, 2019

Views: 122      Jul 15, 2019

Views: 140      Jul 13, 2019

Views: 235      Jul 08, 2019

Views: 128      Jul 08, 2019

Views: 162      Jul 04, 2019

Views: 170      Jun 28, 2019

Views: 139      Jun 28, 2019

Views: 143      Jun 28, 2019

Views: 142      Jun 28, 2019

Views: 147      Jun 28, 2019

Views: 140      Jun 24, 2019

Views: 135      Jun 24, 2019

Views: 114      Jun 19, 2019

Views: 133      Jun 19, 2019

Views: 125      Jun 19, 2019

Views: 119      Jun 19, 2019

Views: 150      Jun 03, 2019

Views: 148      Jun 03, 2019

Views: 152      Jun 03, 2019

Views: 155      Jun 03, 2019

Views: 175      Jun 02, 2019

Views: 128      Jun 01, 2019

Views: 151      May 29, 2019

Views: 151      May 29, 2019

Views: 148      May 29, 2019

Views: 141      May 29, 2019

Views: 155      May 29, 2019

Views: 127      May 28, 2019

Views: 129      May 27, 2019

Views: 129      May 27, 2019

Views: 125      May 26, 2019

Views: 219      Apr 10, 2019

Views: 226      Apr 10, 2019

Views: 235      Apr 10, 2019

Views: 239      Apr 09, 2019